Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on skype

WEBINAR: Novi propisi o zaštiti na radu – Obaveze poslodavaca

Webinar počinje u 10:00; 16. 04. 2021.


ONLINE PRIJAVA (https://privrednastampa.us13.list-manage.com/track/click?u=14fcc5d691d2614364231aeea&id=b1cdf0fe91&e=876ffe18c8)
PRIJAVNI OBRAZAC (https://privrednastampa.us13.list-manage.com/track/click?u=14fcc5d691d2614364231aeea&id=a0a5bc6662&e=876ffe18c8)

TEME:

INTERNI PRAVILNIK O ZAŠTITI NA RADU
* Obaveza donošenja internog akta o zaštiti na radu
* Osnov za donošenje internog akta za zaštitu na radu
+ Obavezni elementi internog akta za zaštitu na radu:
+ Organizacija provođenja zaštite na radu
+ Pravila prevencije i zaštite
+ Provođenje zaštite na poslovima sa povećanim rizikom
+ Poslovi na kojima se provodi mjera skraćivanja radnog vremena
+ Način utvrđivanja zdravstvenog stanja radnika
+ Sredstva za rad i oprema lične zaštite koja pripadaju radniku
+ Prava, obaveze i odgovornosti radnika za zaštitu na radu
* Povjerenik za zaštitu na radu – izbor i uslovi koje mora ispunjavati
* Obavezne konsultacije prilikom izrade akta
* Usklađivanje općih akata poslodavca sa odredbama novog Zakona o zaštiti na radu
* Novčane kazne za nedonošenje internog akta o zaštiti na radu
* Dokumentacija potrebna za inspekciju zaštite na radu

PRAVILA O PROCJENI RIZIKA KOD POSLODAVCA
* Poslodavci koji su u obavezi da izvrše procjenu rizika
* Radna mjesta za koja je potrebna procjena
* Potrebna dokumentacija za izradu akta
* Uloga radnika za zaštitu na radu u postupku procjene rizika
* Uloga povjerenika za zaštitu na radu u postupku procjene rizika
* Novčane kazne za poslodavca koji ne izvrši procjenu rizika
* Sadržaj akta o procjeni rizika:
+ Podaci o datumu o zahtjeva za provođenje postupka procjene rizika upućenog ovlaštenoj organizaciji i datumu izrade akta o procjeni rizika
+ Opis tehničko-tehnološkog i radnog procesa, opis sredstava rada i opis sredstava i opreme lične zaštite, analiza organizacije rada
+ Vrste štetnosti i opasnosti koje se utvrđuju u postupku procjene rizika
+ Nivoi rizika koji mogu biti procijenjeni
+ Procjena rizika u odnosu na opasnosti i štetnosti
+ Utvrđivanje opasnosti i štetnosti na radnim mjestima i radnoj okolini
+ Načini utvrđivanja mjera za otklanjanje, smanjenje ili sprječavanje rizika
+ Odgovorne osobe kod poslodavca za provođnje mjera
+ Slučejevi u kojima je poslodavac obavezan izvršiti izmjenu i dopunu akta o procjeni rizika

OVLAŠTENE ORGANIZACIJE ZA ZAŠTITU NA RADU
* Stručni poslovi iz oblasti zaštite na radu za koje se izdaje dozvola ovlaštenim organizacijama
* Subjekti koji mogu izvršiti procjenu rizika kod poslodavca
* Uloga poslodavca u procjeni rizika i izradi akta o procjeni rizika
* Uvjeti za obavljanje stručnih poslova iz oblasti zaštite na radu
* Nadležnost za izdavanje dozvola za obavljanje stručnih poslova iz oblasti zaštite na radu
* Registar ovlaštenih organizacija
* Nadzor nad radom ovlaštenih organizacija za zaštitu na radu
* Novčane kazne za organizacije koje neovlašteno obavljaju stručne poslove iz oblasti zaštite na radu

POSLOVI SA POVEĆANIM RIZIKOM
* Šta se smatra poslovima sa povećanim rizikom
* Uticaj procijenjenog rizika na utvrđivanje poslova sa povećanim rizikom
* Novčana kazna predviđena za neutvrđivanje poslova sa povećanim rizikom
* Posebna zaštita radnika koji su raspoređeni na poslove sa povećanim rizikom u smislu posebnog osiguranja radi naknade štete
* Ljekarski pregledi radnika koji su raspoređeni na poslove sa povećanim rizikom i ostalih radnika
* Obaveza obavljanja ljekarskih pregleda radnika prilikom zasnivanja radnog odnosa
* Ko utvrđuje uslove u pogledu zdravstvenog stanja i psihofizičkih sposobnosti koje radnik mora ispunjavati da bi zasnovao radni odnos na određenom radnom mjestu
* Obavljanje ljekarskih pregleda radnika koji rade na poslovima sa povećanim rizikom
* Obaveze poslodavca i ovlaštene zdravstvene ustanove u pogledu provođenja prethodnih i periodičnih ljekarskih pregleda radnika
* Ko snosi troškove obavljanja ljekarskih pregleda radnika
* Novčana kazna zbog neupućivanja radnika na obavljanje periodičnih ljekarskih pregleda
* Postupanje poslodavca kada se periodičnim ljekarskim pregledom utvrdi da radnik ne ispunjava posebne zdravstvene uvjete za obavaljanje poslova radnog mjesta

POSTUPAK SKRAĆIVANJA RADNOG VREMENA NA POSLOVIMA SA POVEĆANIM RIZIKOM
* Postupak skraćivanja radnog vremena i način na koji se provodi
* Ovlaštena lica za podnošenje zahtjeva za skraćivanje radnog vremena na radnim mjestima sa povećanim rizikom
* Akt o procjeni rizika u funkciji skraćivanja radnog vremena
* Stručni nalaz i mišljenje u postupku skraćivanja radnog vremena
* Karakter prijedloga za skraćivanje radnog vremena kod poslodavca
* Uloga Federalnog ministarstva rada i socijalne politike u postupku skraćivanja radnog vremena
* Skraćeno i nepuno radno vrijeme

PERIODIČNI PREGLEDI I ISPITIVANJA IZ OBLASTI ZAŠTITE NA RADU
* Predmet i sadržaj novog podzakonskog akta kojim je uređeno pitanje postupka i rokova vršenja periodičnih pregleda i ispitivanja iz oblasti zaštite na radu;
* Zakonske obaveze poslodavaca u odnosu na periodične preglede i ispitivanja iz oblasti zaštite na radu
* Sredstva za rad koja (ne)podliježu periodičnim pregledima i ispitivanjima
* Rokovi vršenja periodičnih pregleda i ispitivanja sredstava za rad
* Radne sredine koje podliježu periodičnim pregledima i ispitivanjima i rokovi
* Ovlašteni subjekti za vršenje periodičnih pregleda i ispitivanja iz oblasti zaštite na radu
* Način dokazivanja da je izvršena obaveza obavljanja periodičnih pregleda i ispitivanja
* Vođenje evidencije o izvršenim periodičnim pregledima i ispitivanjima iz oblasti zaštite na radu.
* Novčane kazne za poslodavca u slučaju neprovođenja periodičnih pregleda i ispitivanja iz oblasti zaštite na radu

PREDAVAČI:
* Ernis Imamović, mr. iur.
* Amila Gajević, dipl. iur.

KOTIZACIJA (sa PDV-om):
* 100,00 KM po jednom učesniku za pretplatnike ZIPS-a i SUDSKE PRAKSE
* 120,00 KM za ostale učesnike
* 190,00 KM za učešće na webinaru + Komentar NOVOG Zakona o zaštiti na radu
* Za tri i više učesnika iz iste organizacije poklanjamo KOMENTAR (NOVOG) ZAKONA O ZAŠTITI NA RADU

OBEZBIJEĐENI SU:
* Prezentacije u PowerPoint-u
* Cetifikat o obavljenoj edukaciji
* Popust na cijenu Komentara NOVOG Zakona o zaštiti na radu (planiran izlazak iz štampe do 30. 4. 2021.)

UPLATA NA RAČUNE:

UNICREDIT BANK                     3389002208688749
INTESA SANPAOLO                  1540011100299682
SPARKASSE BANK                    1990490005090704
ZIRAATBANK BH.                     1861210310050424

PRIJAVA JE OBAVEZNA!

Omogućena online prijava ili putem prijavnog obrazca koji možete preuzeti sa web-a: www.privrednastampa.biz i poslati na faks: 033/542-700 ili e-mail: seminari@privrednastampa.biz (mailto:seminari@privrednastampa.biz)   ili amra@privrednastampa.biz (mailto:amra@privrednastampa.biz)

Nakon zaprimanja Vaše prijave,
na Vaš e-mail ćemo vam poslati uputstvo i pristupne podatke za praćenje webinara.

Sve dodatne informacije:
Telefon: 033/542-700