Upravljanje projektima

Razvojni centar priprema i provodi planove i projekte od značaja za lokalnu zajednicu, te pruža pomoć lokalnim i regionalnim partnerima, organizacijama i institucijama u osmišljavanju, pripremi i provedbi njihovih razvojnih projekata.

Realizaciji svakog projekta prethodi priprema, planiranje i odobrenje. Tek nakon odobrenja finansiranja pristupamo njegovoj realizaciji. Spremni smo ponuditi usluge za realizaciju (priprema i upravljanje) velikih infrastrukturnih projekata koji su trenutno najaktuelniji za naše klijente, kako bi se u nedostatku vlastitih kapaciteta mogli nositi sa ovim multidisciplinarnim i sveobuhvatnim projektima.

Priprema projekta podrazumijeva:

  • prikupljanje podataka;
  • tehničko-ekonomsku analizu i izradu neophodne prethodne dokumentacije;
  • pronalaženja adekvatnih izvora finansiranja;
  • pripremu prijedloga projekata prema uputama finansijskih institucija;
  • apliciranje za sredstva iz različitih dostupnih fondova.

Po odobrenju finansiranja od strane različitih međunarodnih institucija kao što su razvojne banke (EIB, EBRD, KfW, WB), nadležna državna ministarstva i fondovi, EU fond i bilateralni fondovi (SIDA, USAID, GTZ, JICA), pristupa se implementaciji projekta. Kako bi se projekti realizovali uspješno i u skladu sa ugovorima i sporazumima sklopljenim sa finansijskim institucijama, neophodno je obezbijediti kvalitetno upravljanje projektima.