Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on skype

Udruženje Razvojni centar općine Kakanj proglašeno udruženjem od posebnog značaja

Na 23. sjednici Općinskog vijeća Kakanj koja se održala 30.10.2018. godine sa početkom u 9:00 sati, Općinsko vijeće je donijelo Odluku o proglašenju Udruženja “Razvojni centar općine Kakanj” udruženjem od posebnog značaja po Prijedlogu odluke obrađivača Službe za privredu, urbanizam i zaštitu okoline i predlagača Općinskog načelnika Nermina Mandre.

U obrazloženju Prijedloga odluke o proglašenju Udruženja “Razvojni centar općine Kakanj” udruženjem od posebnog značaja je navedeno sljedeće:

Udruženje „Razvojni centar općine Kakanj“ sa sjedištem u Kaknju, ul. Alije Izetbegovića S-3 prizemlje, osnovano je krajem februara 2018. godine u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine, kao nevladina neprofitna organizacija koja djeluje na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine. U skladu sa svojim Statutom, ovo udruženje ima slijedeće ciljeve i djelatnosti: učešće u implementaciji procesa strateškog upravljanja razvoja općine Kakanj, pronalaženje ravnoteže između razvojnih mjera i potencijala, učešće u kreiranju uslova za razvoj, ekonomski rast i jačanje konkurentne sposobnosti, angažovanje u kreiranju instrumenata privrednog razvoja, angažovanje u identifikaciji i implementaciji razvojnih projekata, uspostavljanje partnerstva između javnog i privatnog sektora (JPP), uspostavljanje partnerstva u prekograničnoj saradnji, IPA i EU projektima, podržavanje lokalnih inicijativa koje pospješuju zapošljavanje, privatnu inicijativu i preduzetništvo, pružanje podrške razvoju malih i srednjih preduzeća, angažovanje u razvoju ljudskih potencijala na prostoru općine Kakanj, angažovanje na ekonomskoj saradnji sa drugim europskim regionima, promocija mogućnosti investiranja u općinu Kakanj i učestvovanje u unaprijeđenju poslovnih odnosa između općine Kakanj i drugih europskih gradova, edukacija u oblasti poduzetništva, ekologije, turizma, menadžmenta i razvoja, organizacija sastanaka, događaja, okruglih stolova, privrednih susreta, posjeta sajmovima, praćenje savremenih svjetskih tokova u oblasti održivog razvoja, privrede, poljoprivrede, ekologije, obrazovanja i omladinskih projekata, te primjenjivanje takvih praksi, razmjena informacija i saradnja sa vladinim, nevladinim i profitnim sektorom u oblastima od zajedničkog interesa, zalaganje za poboljšanje i razvoj poslovnog okruženja, pružanje pomoći i podrške članovima u različitim oblastima i djelatnostima, rad na poboljšanju konkurentnosti preduzeća na domaćem i inostranom tržištu, pomoć i podrška pri izradi web-prezentacija, adresara, kataloga, brošura, biltena, publikacija i sl., pružanje pomoći u donošenju poslovnih planova i investicionih programa, informisanje članova o najpovoljnijim uslovima angažovanja kreditnih sredstava za tekuće poslovanje i investicije, informisanje nadležnih organa na nivou općine, kantona i Federacije BiH o rezultatima i teškoćama u poslovanju članova, kako bi se informacije koristile za donošenje odgovarajućih mjera u oblasti tekuće ekonomske i razvojne politike, saradnja sa nadležnim organima u općini, kantonu i FBiH na donošenju propisa i mjera od interesa za unapređenje razvoja privrede, predlaganje podsticajnih mjera za stvaranje povoljnih uslova za poslovanje, organizovanje obuke članova udruženja (predavanja, seminari, stručna savjetovanja), organizovanje saradnje sa medijima u cilju blagovremenog stručnog, cjelovitog i objektivnog informisanja javnosti o rezultatima i teškoćama u poslovanju članova udruženja, praćenje i obrada poslovnih informacija za potrebe fizičkih i pravnih lica registrovanih na području općine Kakanj, te izrada informatičke baze podataka koja će biti na raspolaganju lokalnim partnerima na projektima, pomoć i podrška u izradi i implementaciji projekata u oblastima: građansko društvo, ljudska prava i prava manjina, pomoć siromašnim i socijalno ugroženim, pomoć invalidima, djeci i starijim osobama, zaštita okoline, tolerancija, kultura, amaterski sport, vjerske slobode i pomoć žrtvama elementarnih nepogoda. Od osnivanja ovog udruženja do danas, Općina podržava njegov rad i aktivnosti. Općinsko vijeće je na 19. sjednici, održanoj 26.04.2018. godine donijelo odluku kojom se ovom udruženju daje na privremeno korištenje (na period od 5 godina) općinski poslovni prostor bez naknade. U saradnji sa Općinom, ovo udruženje je već poduzelo brojne aktivnosti: učešće u izradi, obrada i dizajn „Revidirane strategije razvoja općine Kakanj 2007-2020.“ sa novim akcionim planom za period 2018-2020. godine, aktivno učešće u javnim raspravama u oblasti poduzetništva i poljoprivrede, učešće u procesu BFC SEE certifikacije općine Kakanj, kao općine sa povoljnim poslovnim okruženjem, promocija poduzetništva na online platformi, izrada online platforme za investiranje investinkakanj.com, izrada vizeulnog identiteta podsticajnih programa Općine Kakanj za poduzetništvo, poljoprivredu, urbanizam i izgradnju, aktivno učešće i doprinos u radu Tima za otlanjanje administrativnih barijera Općine Kakanj – registracija privrednih subjekata, izrada marketing planova, prevod podsticajnih programa, online platforma za investiranje na engleski jezik, izrada Projekta „Kraljeva zemlja“ (projekat razvoja turizma i očuvanja prirodnih vrijednosti kulturnohistorijskih spomenika na području općine Kakanj), aktivnosti u vezi prenošenja iskustava Bugarske i njenog glavnog grada Sofije u privlačenju sredstava iz fondova EU na lokalne zajednice u BiH.

Ističemo da u mnogim općinama, navedene poslove obavljaju općinske razvojne agencije, koje su osnovane kao javna preduzeća ili kao javne ustanove, odnosno kao društva sa ograničenom odgovornošću (d.o.o.). Nakon obavljenih posjeta razvojnim agencijama drugih općina, upozavanja sa njihovim radom, aktivnostima, načinom osnivanja i organizovanja, izvršene su detaljne analize o opravdanosti osnivanja razvojne agencije na području općine Kakanj, kao javnog preduzeća ili kao javne ustanove, odnosno kao društva sa ograničenom odgovornošću (d.o.o.). Mišljenja smo da je u ovom trenutku predloženo rješenje najoptimalnije za našu općinu. Stoga predlažemo da Općinsko vijeće donese Odluku o proglašenju Udruženja „Razvojni centar općine Kakanj“ udruženjem od posebnog interesa za općinu Kakanj, čije aktivnosti su naročito bitne kada je u pitanju prekogranična saradnja, IPA fondovi i projekti Evropske unije.