Strateško planiranje

Razvojni centar općine Kakanj, kao jedina organizacija u Kaknju koja obuhvata razvojne djelatnosti na prostoru cijele Bosne i Hercegovine, koordinira i upravlja procesom izrade Revidirane „Strategija razvoja općine Kakanj 2007-2020.“ Aktivnosti na projektu tehničke obrade, koordinacije prikupljanja materijala obuhvaćaju koordinaciju tokom procesa izrade strategije, tehničku pomoć sudionicima u procesu, sudjelovanje u promociji strategije i učešće na okruglim stolovima sa socijalnim partnerima na nivou lokalne zajednice. Pored navedenih aktivnosti, Razvojni centar općine Kakanj je dizajnirao naslovnu stranicu Revidirane strategije, te uradio kompletnu DTP obradu za elektronsku verziju dokumenta, kao i pripremu za printanu verziju.

Kroz projektne aktivnosti, jedan od ključnih faktora koji su uticali na vremenski rok izrade je kvalitetna saradnja sa lokalnim općinskim službama, Upravnim organom Općine Kakanj, kao i sa javnim ustanovama iz oblasti sporta, kulture, historijskih znamenitosti, poduzetništva i dr.

Po uzoru na iskustvo u radu ovog sveobuhvatnog i veoma važnog strateškog dokumenta, Razvojni centar općine Kakanj može pružiti asistenciju u izradi strateških dokumenata za strukovna udruženja, organizacije, kao i institucije čiji se budžeti prvenstveno odnose na projektnu orijentaciju.