Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on skype

REC seminar: Zaštita na radu

REC d.o.o. organizuje interaktivne S E M I N A R E  na temu:

OBAVEZE POSLODAVACA I RADNIKA KOD PRIMJENE ZAKONA O ZAŠTITI NA RADU I PRATEĆIH PRAVILNIKA U FBiH

Mostar – 25.05.2021. – Hotel “Mostar”

Sarajevo – 26.05.2021. – Hotel “Hollywood”

Tuzla – 28.05.2021. – “Dramar centar”

Početak svakog seminara u 09:30h

Usvojen je novi Zakon o zaštiti na radu koji je objavljen 30.10. 2020. godine u “Službenim novinama FBiH”, br. 79/20 i stupa na snagu osam dana od dana objavljivanja. Zakon o zaštiti na radu osigurao je sistem pravila čijom primjenom se, prije svega, postiže prevencija u nastajanju povreda na radu, profesionalnih oboljenja i drugih oboljenja u vezi sa radom, posebno zaštiti žena u vezi sa materinstvom, mladih, lica sa invaliditetom i profesionalno oboljelih osoba od daljnjeg oštećenja zdravlja i umanjenja radne sposobnosti, očuvanju radne sposobnosti starijih radnika u granicama primjerenim njihovoj životnoj dobi, kao i zaštiti životne sredine.

Nakon usvajanja Zakona o zaštiti na radu otvoren je proces njegove implementacije u praksi jer su u međuvremenu usvajeni i objavljeni slijedeći podzakonski akti: Pravilnik o procjeni rizika, Pravilnika o načinu, postupku i rokovima vršenja periodičnih pregleda i ispitivanja iz oblasti zaštite na radu, Pravilnik o uvjetima koji moraju ispitivati ovlaštene organizacije za obavljanje stručnih poslova iz oblasti zaštite na radu, („Službene novine Federacije BiH“, br. 23/21) od 24.03.2021., Pravilnik o postupku skraćivanja radnog vremena na poslovima sa povećanim rizikom, („Službene novine Federacije BiH“, br. 24/21), i Pravilnik o načinu i uvjtima obavljanja poslova zaštite na radu kod poslodavca (“Službene novine Federacije BiH, broj 34/21).

Pozivamo Vas da uzmete učešće u ovoj seriji seminara gdje će se govoriti o novinama iz navedene oblasti.

OČEKUJEMO POZITIVNI TREND OPADANJA EPIDEMIOLOŠKIH MJERA – PRIJAVITE SE NA VRIJEME!

Za učesnike seminara bit će osigurane sve potrebne mjere za sigurnu organizaciju seminara u skladu sa preporukama nadležnih organa.

U slučaju daljnjeg širenja Coronavirusa organizator zadržava pravo da otkaže zakazane seminare i prijavljenim učesnicima seminara ponudi uslugu webinara.

SADRŽAJ SEMINARA

Implementacija Zakona o zaštiti na radu i pravilnika

Povjerenik za zaštitu na radu

 • Uloga i značaj povjerenika za zaštitu na radu
 • Izbor povjerenika za zaštitu na radu
 • Prava i obaveze povjerenika za zaštitu na radu

Organizovanje zdravstvenog nadzora

 • Izbor zdravstvene organizacije
 • Poslovi koje obavlja zdravstvena organizacija

Organizovanje poslova zaštite na radu

 • Određivanje lica za vođenje poslova zaštite na radu
 • Obaveze radnika za zaštitu na radu

Izrada internog akta o zaštiti na radu

 • Sadržaj internog akta

Pitanja i odgovori

Akt o procjeni rizika

 • Obaveza izrade Akta o procjeni rizika
 • Postupak procjene rizika kod poslodavca
 • Sadržaj akta o procjeni rizika
 • Metode procjene rizika
 • Nivoi rizika
 • Zaključak Akta o procjeni rizika
 • Mjere za spriječavanje, smanjenje ili eliminisanje rizika
 • Izmjene Akta o procjeni rizika
 • Kazne za poslodavce

Posebno osiguranje radnika na radnim mjestima sa povećanim rizikom

 • Dužnosti poslodavca
 • Osiguranja od rizika nesreće i povrede na radu
 • Kazne za poslodavce

Prva pomoć, protivpožarna zaštita, evakuacija radnika, ozbiljna i neposredna opasnost

 • Način organizovanja prve pomoći
 • Organizovanje protivpožarne zaštite
 • Obaveze u slučaju ozbiljne i neposredne opasnosti
 • Kazne za poslodavce

Upustvo za rad na siguran način

 • Upustvo za postupak i radnje u slučaju ozbiljne i neposredne opasnosti
 • Upustvo za primjenjivanje mjera zaštite na radnim mjestima sa povećanim rizikom
 • Upustvo o načinu korištenja prostora, prostorija, sredstava rada, opasnih materija i opreme
 • Kazne za poslodavce

Pitanja i odgovori

Učesnici seminara će imati mogućnost postavljanja usmenih i pismenih pitanja nakon svakog izlaganja. Također, svi učesnici seminara će imati mogućnost postavljati pismena pitanja na koje će dobiti i pismene odgovore, kao i do sada, nakon svakog seminara. Već nakon popunjavanja prijave učesnici seminara imaju mogućnost postavljati pismena pitanja na e-mail:rec@rec.ba

SEMINARI SU NAMIJENJENI:

 • šefovima pravnih službi
 • inžinjerima/radnicima zaštite na radu
 • povjerenicima za zaštitu na radu
 • direktorima i radnicima ovlaštenih zdravstvenih ustanova za zaštitu na radu,
 • radnicima ovlaštenih organizacija za zaštitu na radu,
 • advokatima i pravnicima
 • samostalnim poduzetnicima i svima onima koje interesuje navedena problematika, odnosno onima koji prate aktuelnosti iz oblasti zaštite na radu, i koji žele unaprijediti svoje kompetencije u zaštiti na radu.

PREDAVAČI:

Ljiljana Ćehajić, dipl. iur

Zuhdija Mahmutović, mr. ing. zaštite na radu

KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE NA SEMINARU (sa PDV-om)

165 KM po jednom učesniku

155 KM za dva i više učesnika

145 KM po učesniku za pretplatnike na časopis “Pravo i finansije”

KOTIZACIJA U SLUČAJU OTKAZIVANJA SEMINARU (sa PDV-om)

U slučaju pogoršanja epidemioloških mijera i zamjena (za one koji žele) seminara za webinar cijena kotizacije se umanjuje za 20 KM.

Kotizacija uključuje:

 • Troškove sudjelovanja u radu seminara
 • Edukacijski materijal (prezentacije sa seminara)
 • Seminarski materijal: Tekstovi objavljeni u časopisu „PRAVO I FINANSIJE“ elektronskoj formi:
  • Ljiljana Ćehajić, dipl. iur. – Interna akta poslodavca o zaštiti na radu i akt o procjeni rizika
  • Ljiljana Ćehajić – Redoslije aktivnosti u implementaciji Zakona o zaštiti na radu
  • Mr. Zuhdija Mahmutović – Procjena  rizika
  • Urnek pravilnika zaštite na radu
 • Osvježenje u pauzi i zajednički ručak
 • Uvjerenje o usavršavanju (certifikat).

PRIJAVA ZA SEMINAR:

 1. Popunjen prijavni obrazac molimo Vas da pošaljete putem e-maila na rec@rec.ba ili putem faxa na jedan od brojeva + 387 33 40 87 78, 033 40 87 79 i 033 21 45 82.
 2. Na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca, dostavljamo Vam profakturu na osnovu koje se vrši plaćanje.

VAŽNA NAPOMENA:

Budžetski korisnici mogu prisustvovati seminaru uz odgodu plaćanja, ali uz obaveznu prijavu!

POSEBNA PONUDA

PORTALI

SEMINARI SU NAMIJENJENI:

 • šefovima pravnih službi
 • inžinjerima/radnicima zaštite na radu
 • povjerenicima za zaštitu na radu
 • direktorima i radnicima ovlaštenih zdravstvenih ustanova za zaštitu na radu,
 • radnicima ovlaštenih organizacija za zaštitu na radu,
 • advokatima i pravnicima
 • samostalnim poduzetnicima i svima onima koje interesuje navedena problematika, odnosno onima koji prate aktuelnosti iz oblasti zaštite na radu, i koji žele unaprijediti svoje kompetencije u zaštiti na radu.

PREDAVAČI:

Ljiljana Ćehajić, dipl. iur

Zuhdija Mahmutović, mr. ing. zaštite na radu

KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE NA SEMINARU (sa PDV-om)

165 KM po jednom učesniku

155 KM za dva i više učesnika

145 KM po učesniku za pretplatnike na časopis “Pravo i finansije

KOTIZACIJA U SLUČAJU OTKAZIVANJA SEMINARU (sa PDV-om)

U slučaju pogoršanja epidemioloških mijera i zamjena (za one koji žele) seminara za webinar cijena kotizacije se umanjuje za 20 KM.

Kotizacija uključuje:

 • Troškove sudjelovanja u radu seminara
 • Edukacijski materijal (prezentacije sa seminara)
 • Seminarski materijal: Tekstovi objavljeni u časopisu „PRAVO I FINANSIJE“ elektronskoj formi:
  • Ljiljana Ćehajić, dipl. iur. – Interna akta poslodavca o zaštiti na radu i akt o procjeni rizika
  • Ljiljana Ćehajić – Redoslije aktivnosti u implementaciji Zakona o zaštiti na radu
  • Mr. Zuhdija Mahmutović – Procjena  rizika
  • Urnek pravilnika zaštite na radu
 • Osvježenje u pauzi i zajednički ručak
 • Uvjerenje o usavršavanju (certifikat).

PRIJAVA ZA SEMINAR:

 1. Popunjen prijavni obrazac molimo Vas da pošaljete putem e-maila na rec@rec.ba ili putem faxa na jedan od brojeva + 387 33 40 87 78, 033 40 87 79 i 033 21 45 82.
 2. Na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca, dostavljamo Vam profakturu na osnovu koje se vrši plaćanje.

VAŽNA NAPOMENA:

Budžetski korisnici mogu prisustvovati seminaru uz odgodu plaćanja, ali uz obaveznu prijavu!

POSEBNA PONUDA

PORTALI

Pretplata na Portal „REC-ko“: Pitanja i odgovori iz Radnih odnosa FBiH – 200 KM, godišnja pretplata za 2021. godinu (portal trenutno sadrži oko 3.769 pitanja i odgovora i redovno se dopunjava + 55 modela akata)

Pretplata na Portal „REC-ko“: Pitanja i odgovori iz Zaštite na radu – 200 KM, godišnja pretplata za 2021. godinu

PRIRUČNICI

Priručnik – Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu FBiH – 10 KM

CD Priručnik o implementaciji Zakona o radu FBiH sa modelima akata – 30 KM

CD Priručnik Zasnivanje i prestanak radnog odnosa – 40 KM

Odmori i odsustva u radno-pravnom zakonodavstvu FBiH – 18 KM

Knjiga: Matična evidencija radnika – 15 KM

Knjiga: Matična evidencija drugih lica angažovanih na radu – 10 KM

Knjiga: Mjesečna evidencija o radnom vremenu – 15 KM

CD Aktuelna pitanja i dileme u radno-pravnom zakonodavstvu FBiH – 15 KM

Priručnik – Radni odnosi FBiH – Odgovori na pitanja u 2017. godini – 15 KM

Primjena Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima i drugim licima angažovanim na radu i o primjeni Uputstva o postupanju sa radnom knjižicom – 15 KM

CD Priručnik – Otkaz ugovora o radu – 16 KM

Priručnik – Radni odnosi u praksi u radno-pravnom zakonodavstvu FBiH – 10 KM

Priručnik – Radni odnosi FBiH – Odgovori na pitanja u 2018. godini – 15 KM

Priručnik – Stavovi i mišljenja Fed. min rada i socijalne politike iz oblasti rada – 20 KM

Priručnik – PRIMJENA PROPISA O ZAŠTITI LIČNIH PODATAKA – 20 KM

CD Priručnik – Postupanje poslodavaca u vanrednim okolnostima – 18 KM

Priručnik – Smjernice za rad povjerenika za zaštitu na radu (NOVO) – 40 KM

Priručnik – Kancelarijsko poslovanje u FBiH (NOVO) – 55 KM

U cijenu svakog priručnika su uključeni PDV i troškovi dostave.

Narudžbe publikacija možete izvršiti putem web stranice www.rec.ba, a za više informacija molimo da pozovete na tel. 033 408 778 ili 033 214 582.

REC d.o.o., Jukićeva 2, 71000 Sarajevo

akta.ba