Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on skype

REC d.o.o. organizuje interaktivne W E B I N A R na temu: IMPLEMENTACIJA ZAKONA O ZAŠTITI NA RADU FBiH

Interaktivni webinar – 11. 05. 2021.

Snimak webinara – 17. 05.2021.

Snimak webinara – 27. 05.2021.

Početak webinara u 10:00

Nakon usvajanja Zakona o zaštiti na radu („Službene novine Federacije BiH“, broj 79/20) otvoren je proces njegove implementacije u praksi. Sadržaj webinara smo posvetili Procjeni rizika i načinu izrade Pravilnika o zaštiti na radu. Cilj nam je upoznati obveznike u primjeni Zakona o zaštiti na radu sa ova dva uzajamno povezana koraka. Rad na izradi i usvajanju Pravilnika o zaštiti na radu zahtijeva uključivanje Pravilnika o radu (Sistematizacija radnih mjesta), Akta o procjeni rizika u firmi ili organizaciji, i sve druge propratne akte i postupke koje je neophodno uključiti ako to zahtijevaju nalazi iz Akta o procjeni rizika. Procjena rizika je postupak kojim se utvrđuje nivo opasnosti, štetnosti i napora u smislu nastanka povreda na radu, profesionalne bolesti, bolesti u vezi sa radom te poremećaja procesu rada koji bi mogao izazvati štetne posljedice za sigurnost i zdravlje radnika.

Iz tih razloga Pravilnik o zaštiti na radu treba da obezbijedi normativne pretpostavke da se opasnosti i štetnosti u procesu rada otklanjaju ili svedu na minimalnu razinu. Iz tih razloga, postupak izrade i donošenja ovog Pravilnika je daleko složeniji proces od nekih drugih akata poslodavca pa je samim tim i implementacija Zakona o zaštiti na radu najsloženiji postupak kod poslodavca, u planskom i izvedbenom postupku.

Pozivamo Vas da uzmete učešće na ovom webinaru kako biste se upoznali sa svim novinama iz navedene oblasti.

SADRŽAJ WEBINARA

PROCJENA RIZIKA

 • Odredbe u Zakonu o zaštiti na radu
 • Šta se smatra rizikom prema zakonu
 • Način i postupak procjene rizika
 • Pravila o procjeni rizika
 • Ko vrši procjenu rizika?

AKT O PROCJENI RIZIKA

 • Sadržaj akta o procjeni rizika
 • Prikupljanje podataka
 • Zajednički podaci za sva radna mjesta
 • Vrijeme izrade akta o procjeni rizika
 • Opći podaci o poslodavcu
 • Opis tehničko-tehnološkog i radnog procesa, opis sredstava rada i opis sredstava i opreme za ličnu zaštitu
 • Analiza organizacije rada
 • Opis postojećeg stanja zaštite na radu

METODE PROCJENE RIZIKA

 • KINNEY metoda
 • AUVA i BG metoda
 • Ček lista: stanje radne sredine
 • Obrazac za izračunavanje psihofiziološkog opterećenja
 • Obrazac za izračunavanje fizičkog opterećenja

PODACI O RADNOM MJESTU I MJESTU RADA U RADNOJ OKOLINI

 • Opasnosti na radnom mjestu i mjestima rada u radnoj okolini
 • Štetnosti na radnom mjestu i mjestima rada u radnoj okolini
 • Opasnosti i štetnosti prilikom rada sa ekranima i rada kod kuće

PROCJENA RIZIKA NA RADNOM MJESTU

 • Opći podaci o radnom mjestu
 • Procjena rizika za utvrđene opasnosti
 • Procjena rizika za utvrđene štetnosti
 • Mjere koje se aktom o procjeni rizika utvrđuju za otklanjanje, smanjenje ili sprečavanje rizika, mogu biti:
 • Zaključak Akta o procjeni rizika
 • Izjava poslodavca
 • Izmjene i dopune akta o procjeni rizika

Pitanja i odgovori

PRAVILNIK O ZAŠTITI NA RADU

PRAVNI OSNOV I OSNOVNE ODREDBE

 • preduslov za donošenje Pravilnika o radu
 • Konsultacije sa povjerenikom za zaštitu na radu
 • Šta se reguliše Pravilnikom o zaštiti na radu
 • Lica koja imaju pravo na sigurnost i zaštitu zdravlja na radu kod poslodavca
 • Učešće sindikata i radnika

PRAVILA PREVENCIJE I ZAŠTITE

 • Obaveze poslodavca
 • Preventivne mjere koje preduzima poslodavac
 • Obaveza osposobljavanja radnika
 • Provjera osposobljenosti radnika
 • Periodični pregledi i ispitivanja koja vrši poslodavac
 • Provođenje mjera zaštite od požara
 • Provođenje mjera za osiguranje prve pomoći
 • Znakovi upozorenja na opasnost

POSLOVI SA POVEĆANIM RIZIKOM

 • Mjere za sprečavanje, otklanjanje ili smanjenje rizika
 • Osiguranje pristupa radnom mjestu sa povećanim rizikom
 • Postupanje u slučaju neposredne opasnosti po život i zdravlje radnika
 • Poslovi na kojima se provodi mjera skraćivanja radnog vremena
 • Posebno osiguranje radnika koji obavljaju poslove sa povećanim rizikom

NAČIN UTVRĐIVANJA ZDRAVSTVENOG STANJA RADNIKA KOJI RADE NA POSLOVIMA SA POVEĆANIM RIZIKOM, I DRUGIH RADNIKA

 • Zaključivanje ugovora sa zdravstvenom ustanovom koja obavlja djelatnost specifične zdravstvene zaštite radnika/medicine rada
 • Periodični ljekarski pregledi
 • Pravo radnika na premještaj na drugo radno mjesto

SREDSTVA I OPREMA LIČNE ZAŠTITE KOJA PRIPADAJU RADNIKU

PRAVA, OBAVEZE I ODGOVORNOSTI RADNIKA ZA ZAŠTITU NA RADU I DRUGIH RADNIKA U OBLASTI ZAŠTITE NA RADU

 • Odgovornost direktora
 • Obaveze u slučaju ozbiljne i neposredne opasnosti
 • Obavještavanje radnika
 • Radnik za zaštitu na radu
 • Ovlaštenje za zabranu rada
 • Povjerenik za zaštitu na radu
 • Uslovi za izbor/imenovanje povjerenika za zaštitu na radu
 • Prava povjerenika za zaštitu na radu
 • Pravo radnika na sigurne i zdrave uvjete rada
 • Dužnosti radnika
 • Grupe posebno osjetljive na rizike na određenim poslovima

EVIDENCIJE, IZVJEŠTAVANJE I OBAVJEŠTAVANJE O NESREĆAMA I POVREDAMA NA RADU I PROFESIONALNIM OBOLJENJIMA

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 • Prioriteti u otklanjanju rizika, utvrđeni Aktom o procjeni rizika,
 • Rokovi za otklanjanje rizika
 • Prestanak važenja dosadašnjeg pravilnika)
 • Primjena federalnih pravilnika

WEBINAR JE NAMIJENJEN

 • Radnicima koji su uključeni u zaštitu na radu,
 • Inžinjerima zaštite na radu,
 • Pravnicima u privatnom i javnom sektoru, javnim institucijama, ustanovama,
 • Članovima uprava privrednih društava, drugih pravnih subjekata i udruženja koja zapošljavaju radnike, a posebno više od 30 radnika,
 • Pravnicima u pravnim odjelima, odjelima općih poslova, radnicima zaštite na radu i svima onima koje interesuje navedena tematika.

PREDAVAČI:

Mr. Zuhdija Mahmutović

Ljiljana Ćehajić, dipl. iur.

KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE (sa PDV-om):

Interaktivni webinar:

145 KM po jednom učesniku

135 KM po učesniku za dva i više učesnika iz iste organizacije

125 KM po učesniku za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije“

Snimak:

130 KM po jednom učesniku

120 KM po učesniku za dva i više učesnika iz iste organizacije

110 KM po učesniku za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije“

Kotizacija uključuje:

 • Troškove sudjelovanja u radu webinara
 • Materijal sa webinara:
 • Procjena rizika – mr. Zuhdija Mahmutović
 • Implementacija Zakona o zaštiti na radu – Ljiljana Ćehajić, dipl. pravnik
 • Urnek Pravilnika o zaštiti na radu
 • Certifikat o učešću na webinaru.

PRIJAVA ZA WEBINAR

Obavezna prijava za webinar slanjem prijavnog obrasca

 1. Popunjen prijavni obrazac molimo Vas da pošaljete putem e-maila na rec@rec.ba ili putem faxa na jedan od brojeva + 387 33 40 87 78, + 387 33 40 87 79 i + 387 33 21 45 82 – možete se registrovati ili putem ONLINE prijave!
 2. Na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca, dostavljamo Vam profakturu na osnovu koje se vrši plaćanje

VAŽNA NAPOMENA:

Budžetski korisnici mogu prisustvovati webinaru uz odgodu plaćanja, ali uz obaveznu prijavu!

POSEBNA PONUDA

PORTALI

Pretplata na Portal „REC-ko“: Pitanja i odgovori iz Radnih odnosa FBiH – 200 KM, godišnja pretplata za 2021. godinu (portal trenutno sadrži oko 3.769 pitanja i odgovora i redovno se dopunjava + 55 modela akata)

Pretplata na Portal „REC-ko“: Pitanja i odgovori iz Zaštite na radu – 200 KM, godišnja pretplata za 2021. godinu

PRIRUČNICI

Priručnik – Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu FBiH – 10 KM

CD Priručnik o implementaciji Zakona o radu FBiH sa modelima akata – 30 KM

CD Priručnik Zasnivanje i prestanak radnog odnosa – 40 KM

Odmori i odsustva u radno-pravnom zakonodavstvu FBiH – 18 KM

Knjiga: Matična evidencija radnika – 15 KM

Knjiga: Matična evidencija drugih lica angažovanih na radu – 10 KM

Knjiga: Mjesečna evidencija o radnom vremenu – 15 KM

CD Aktuelna pitanja i dileme u radno-pravnom zakonodavstvu FBiH – 15 KM

Priručnik – Radni odnosi FBiH – Odgovori na pitanja u 2017. godini – 15 KM

Primjena Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima i drugim licima angažovanim na radu i o primjeni Uputstva o postupanju sa radnom knjižicom – 15 KM

CD Priručnik – Otkaz ugovora o radu – 16 KM

Priručnik – Radni odnosi u praksi u radno-pravnom zakonodavstvu FBiH – 10 KM

Priručnik – Radni odnosi FBiH – Odgovori na pitanja u 2018. godini – 15 KM

Priručnik – Stavovi i mišljenja Fed. min rada i socijalne politike iz oblasti rada – 20 KM

Priručnik – PRIMJENA PROPISA O ZAŠTITI LIČNIH PODATAKA – 20 KM

CD Priručnik – Postupanje poslodavaca u vanrednim okolnostima – 18 KM

Priručnik – Smjernice za rad povjerenika za zaštitu na radu (NOVO) – 40 KM

Priručnik – Kancelarijsko poslovanje u FBiH (NOVO) – 55 KM

U cijenu svakog priručnika su uključeni PDV i troškovi dostave.

Narudžbe publikacija možete izvršiti putem web stranice www.rec.ba, a za više informacija molimo da pozovete na tel. 033 408 778 ili 033 214 582.

REC d.o.o., Jukićeva 2, 71000 Sarajevo

PriloziPRIJAVNI-obrazac-Implementacija-Zakona-o-zastiti-na-radu-FBiH-Maj-2021-MMDownload