Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on skype

Poziv za ponudu prijedloga kreativnog koncepta za nastavak kampanje #ProbudiSe

U periodu od 2018-2020 MyRight u saradnji sa udruženjem DUGA, a uz finansijsku podršku Light for the World, Austrian Development Agency i Kahane Fondacije, sprovodi projekat „Kvalitetno inkluzivno obrazovanje sada!”.


Globalni cilj projekta je da doprinese demokratizaciji i stvaranju tolerantnog društva koje poštuje ljudska prava svih građana kroz promociju inkluzivnog obrazovanja kao osnove za razumijevanje i poštovanje različitosti u Bosni i Hercegovini. Posvećenost gradnji inkluzivnog društva u kojem se jednako poštuju prava svih građana je direktno povezana i uslovljena sprovođenjem inkluzivnog obrazovanja. Inkluzivno obrazovanje je osnov kojim se kod građana, od najmlađih članova i najranij predškolske dobi i okom odrastanja u zrele ličnosti, grade i razvijaju stavovi prihvatanja, razumijevanja i poštovanja sličnih i različitih ljudi iz okruženja. Takvi pozitivni stavovi se prenose na članove porodice ali i šire zajednice tako da inkluzivno obrazovanje donosi korist svim članovima društva.

Cilj projekta je jačanje kapaciteta obrazovnih vlasti i institucija u cilju kvalitetnije implementacije inkluzivnog obrazovanja u Bosni i Hercegovini u skladu sa međunarodnim konvencijama i preporukama.


Jačanje kapaciteta podrazumijeva pružanja podrške obrazovnim vlastima da sprovedu obaveze koje je država preuzela a koje proističu iz čina ratifikacije Konvencije o pravima osoba s invaliditetom i Konvencije o pravima djeteta uključujući kao i obaveze da sprovedu u djelo preporuke koje je država dobila od strane UN komiteta za prava osoba s invaliditetom, UN komiteta za prava djeteta i Vijeća za ljudska prava kroz Univerzalni periodični pregled.


U okviru projekta je u periodu juni-august 2020. provedena kampanja „ProbudiSe“ u okviru koje je pažnja javnosti bila usmjerena na one osobe koje svojim radom, trudom i voljom stvaraju mogućnosti i grad bolje sutra djece i mladih s invaliditetom u našem društvu. Te osobe su predstavljene kroz roditelje, nastavnike i vršnjake koji su najzaslužniji za osnaživanje djece i mladih s invaliditetom, jer na svoj način, bez mnogo podrške sistema obrazovanja, doprinose i bore se za prava djece i mladih osoba na kvalitetno inkluzivno obrazovanje. Više o kampanji „ProbudiSe“ je dostupno putem linka: https://probudise.ba/

S ciljem da se doprinese daljem podizanju nivoa upoznatosti i svijesti javnosti o pravu svakog djeteta s invaliditetom na kvalitetno inkluzivno obrazovanje planiran je nastavak kampanje u trajanju od 1. novembra 2020. do 10. januara 2021.godine, a čiji fokus će biti djeca i mlade osobe s invaliditetom i njihova iskustva inkluzivnog obrazovanja. Želimo ovim valom kampanje aktuelizirati, iskustva najmanje 15 djece i mladih s invaliditetom u odnosu na dostupnost najvažnijih neophodnih segmenata inkluzivnog obrazovanja, kroz kratke priče i prateće video materijale i fotografije.
Odabir djece i mladih će izvršiti MyRight u saradnji s partnerskim organizacijama i odabranim ponuđačem.


Materijal koji nastane u toku kampanje će biti kontinuirano prikazivan na socijalnim mrežama, drugim elektronskim medijima, OOH i drugim sredstvima promocije, što je takođe dio aktivnosti kampanje.

Pozivamo zainteresirane organizacije da dostave prijedlog kreativnog koncepta drugog vala kampanje koji treba biti usklađen sa vizuelnim identitetom kampanje #ProbudiSe.


Prijedlog treba da sadrži:

  • kreativni koncept
  • vremenski okvir aktivnosti za period trajanja kampanje
  • finansijsku ponudu koja obuhvata izradu i implementaciju kampanje na društvenim mrežama
  • plan i izradu pripreme dodatnih aktivnosti koje uključuju i mobiliziraju različite segmente javnosti, a koji i bi doprinijeli da kampanja ispuni postavljeni cilj.

Budžet koji je na raspolaganju za implementaciju drugog vala kampanje je ukupno 13.000,00 KM. Ovaj iznos uključuje i troškove poreskih i drugih obaveznih naknada i taksi

Ponude slati na mail projekt koordinatorice MyRight, Nataše Maros: natasa.maros@myright.se

Krajnji rok za predaju ponuda je utorak 27. 10. 2020.

Samo oni ponuđači čije se ponude ocijene kao uspješne će biti konsultovani prije konačnog odabira.