Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on skype

Poziv za davanje komentara na tehničke smjernice za kreiranje nacionalnih mehanizama za nestala lica

Poziv za davanje komentara

U okviru Projekta za nestala lica MKCK, čija je realizacija otpočela 2018. godine, trenutno se izrađuju tehničke smjernice vezane za nacionalne mehanizme za nestala lica u situacijama oružanih konflikata i drugih nasilnih situacija.

Osobe koje rade na ovim pitanjima, eksperti i predstavnici porodica iz cijelog svijeta okupili su se u Nikoziji na Kipru u oktobru 2019. godine u cilju razmjene iskustava i razmišljanja o radu takvih mehanizama u kontekstu oružanih konflikata i drugih nasilnih situacija. Ekspertski sastanak u organizaciji Odbora za nestala lica na Kipru i Projekta za nestala lica MKCK poslužio je za plodotvornu razmjenu mišljenja i znanja i omogućio učesnicima da identifikuju zajedničke prinicipe i funkcije koje smatraju fundamentalnim za efikasno funkcionisanje mehanizma za nestala lica. Iako su učesnici na sastanku saglasili da ne postoji jedno rješenje koje odgovara svim situacijama, složili su se da je potrebno izraditi praktične smjernice i instrumente koji će podržati uspostavljanje i rad ovakvih mehanizama. Obavezali su se takođe i da će raditi na procesu izrade tih smjernica.  

Trenutno radimo na paketu koji će sadržavati sveobuhvatne tehničke smjernice vezane za uspostavljanje i rad takvih mehanizama. Pored toga imaćemo i različite instrumente i  relevantnu praksu koja će biti prikupljeni preko Projekta za nestala lica.

Prvi skup tehničkih smjernica – lista koja se nalazi u nastavku teksta – je sada otvoren za javne konsultacije.

Pozivamo sve zainteresovane strane da pošalju pisane komentare na ove nacrte tehničkih smjernica..

Svi komentari treba da budu:

  • Dostavljeni elektronski, na za to predviđenu e-mail adresu: missingpersonsproject@icrc.org
  • Kao naslov e-maila treba da stoji:  Smjernice za koordinaciju i razmjenu informacija mehanizama za potragu za nestalim licima – komentari  
  • Sadržani u jednom dokumentu koji neće biti duži od pet stranica. Molimo vas da navedete reference za komentare na postojeće tehničke smjernice.
  • Komentari treba da budu na engleskom, francuskom, španskom, arapskom, ruskom, ukrainskom ili bosanskom/hrvatskom/srpskom jeziku

Rok

  • Molimo vas da komentare dostavite do 16. jula 2021. godine.

O projektu za nestala lica MKCK 

Centralna agencija za traženje Međunarodnog komiteta Crvenog krsta ima dugogodišnji mandat i 150 godina operativnog iskustva u praćenju nestalih lica i spajanju razdvojenih porodica. Uvjeren da je potreban odgovor na nivou cijele planete kako bi se poboljšao globalni odgovor na tragediju nestalih lica i njihovih srodnika, MKCK je otpočeo Projekat za nestala lica 2018. godine. U saradnji sa drugim akterima, inicijativa ima za cilj da spoji eksperte, predstavnike porodica i druge zainteresovane strane iz cijelog sveta kako bi postigli konsenzus o najboljoj praksi, promovisali postojeće tehničke standarde te utvrdili nove tamo gde je to neophodno.

Prilog Tehničke smjerniceTehnicke smjernice Download