Podrška LER-u

UVOD U PROJEKAT „Podrška lokalnom ekonomskom razvoju“ 

Udruženje „Razvojni centar općine Kakanj“ je neprofitna organizacija osnovana u cilju pružanja podrške razvoju lokalne zajednice kroz edukaciju, obuku, stručno osposobljavanje i stručnu i tehničku pomoć pri izradi projekata za partnerske organizacije – privredne subjekte, obrtnike, poljoprivrednike, ekologe, javne ustanove u oblasti kulture i sporta, javne ustanove u oblasti zaštite životne sredine, zdravlja, domaće i strane investitore. Udruženje „Razvojni centar općine Kakanj“ vode VSS mladi eksperti iz oblasti ekonomije, menadžmenta, elektrotehnike, informacionih tehnologija i marketinga koji uz potencijalno partnerstvo sa lokalnom zajednicom stvaraju kvalitetnu pretpostavku za pružanje podrške krajnjim korisnicima i partnerskim organizacijama.

Projekat „Podrška lokalnom ekonomskom razvoju“ kroz projektne aktivnosti obuhvata izradu baza podataka pravnih lica na području općine Kakanj, izradu i održavanje online platforme na bosanskom i engleskom jeziku sa ciljem što bolje promocije poduzetništva, investicijskog ambijenta za domaće i strane investitore i informiranosti privrednih subjekata registrovanih na području općine Kakanj, izradi promotivnih materijala za promociju poduzetništva, te informativih afiša za informisanje javnosti o podsticajnim pogodnostima Općine Kakanj, organizaciji info dana za podsticaje sa svih nivoa vlasti. U cjelokupnom opsegu podrške krajnjim poduzetnicima svih organizacionih oblika, projektne aktivnosti sadrže targetirani serijal edukativnih programa iz oblasti poduzetništva sa fokus grupama iz privrede, poljoprivrede, turizma, obrta, tradicionalnih zanata i sl., te organizaciju okruglih stolova sa sinergijskim učinkom ishodovanja smjernica za što kvalitetnije unapređenje razvoja lokalne zajednice, u interakciji lokalne samouprave, poduzetnika, nevladinog sektora i viših nivoa vlasti. U konačnici, pored navedenog, projekat „Podrška lokalnom ekonomskom razvoju“ obuhvata i direktni support u obliku kreiranja projektnih zadataka, registracije poslovnih subjekata i konsultantske podrške daljnjem razvoju.

ISTRAŽIVANJE I PROJEKTNA PROBLEMATIKA

Osnovni elementi projekta Udruženja „Razvojni centar općine Kakanj“ polaze od detekcije potreba i iskazane problematike sa kojom se susreću naši članovi, fokus/target grupe, partnerske organizacije na terenu. Putem anketiranja i obavljenih zvaničnih razgovora sa target grupama – detektovane su sljedeće potrebe/problematika:

Nedostatak stručne podrške za lica na stručnom osposobljavanju

 • Nedostatak stručnih radionica za mentorstvo nevladinog sektora
 • Nedostatak edukacijskih programa i seminara kao temelja za kreiranje projektnih zadataka
 • Neopremljenost prostora za sinergijski rad partnerskih organizacija
 • Nedostatak stručne pomoći za neformalne grupe građana za registraciju nevladine organizacije
 • Nedostatak stručne pomoći za mlade osobe za registraciju i pokretanje biznisa
 • Nedostatak administrativne pomoći za strane investitore na području općine Kakanj
 • Nedostatak internet platforme koja univerzalno pruža informacije o dostupnim programima
 • Nedostatak baze podataka svih pravnih, fizičkih lica koji djeluju na području općine Kakanj
 • Nedostatak koordinacionog tijela za uvezivanje i potencijalnu saradnju nevladinih organizacija
 • Nedostatak koordinacionog tijela za korespondenciju sa međunarodnim organizacijama i međunarodnim partnerima na programima prekogranične saradnje

 

PROJEKTNE AKTIVNOSTI

U skladu sa detekcijom potreba i iskazane problematike usaglašene u zvaničnim razgovorima sa partnerskim organizacijama, planirana je implementacija sljedećih projektih aktivnosti:

 • Izraditi bazu lica koja su obavila program stručnog oposobljavanja na području općine Kakanj
 • Izraditi bazu pravnih lica koja posluju na području općine Kakanj
 • Izraditi bazu samostalnih obrtnika koji posluju na području općine Kakanj
 • Izraditi bazu poljoprivrednih gazdinstava koji obavljaju aktivnosti na području općine Kakanj
 • Izraditi bazu studenata čije je prebivalište na području općine Kakanj
 • Izraditi bazu nevladinih organizacija koje stručno pokrivaju određene oblasti djelovanja
 • Napraviti online platformu za povezivanje potencijalne radne snage sa pravnim licima na području općine Kakanj
 • Nabaviti informatičku opremu za organizaciju radionica i stručnih seminara u Razvojnom centru općine Kakanj
 • Nabaviti namještaj za organizaciju radionica i stručnih seminara u Razvojnom centru općine Kakanj
 • Izraditi promotivne materijale – informatore vodiče za target grupe korisnika koji će biti uključeni u programe edukacije i obuke
 • Izraditi promotivne materijale koji vizibilnošću promovišu projekat sa donatorom projekta i partnerskim organizacijama
 • Organizovati program edukacija – „Kako izraditi biznis plan za početak poslovanja“
 • Organizovati program edukacija – „Kako napisati marketing plan za poslovanje“
 • Organizovati program edukacija – „Kako pokrenuti registraciju obrta ili preduzeća d.o.o.?“
 • Organizovati program edukacija – „Kako pokrenuti registraciju nevladine organizacije?“
 • Organizovati program obuke – „Kako napisati projektni prijedlog za domaće i strane investitore“
 • Organizovati program obuke iz oblasti poduzetništva, poljoprivrede, ekologije i omadinskog aktivizma
 • Organizovati program obuke sinergijskog spajanja radne snage i investicijskih ulaganja u Kaknju;
 • Kreirati marketing kampanju za promociju poduzetništva, poljoprivrede, ekologije i omladinskog aktivizma;
 • Kreirati vizuelni brand dizajn za marketing promociju poduzetništva, poljoprivrede, ekologije i omladinskog aktivizma.
 • Organizovati info-dan za podsticajne programe na općinskom, kantonalnom i federalnom nivou
 • Izraditi internet informativnu platformu razvojnicentar.ba na kojoj će biti integrisana baza podataka svih pravnih lica na području općine Kakanj i baza podataka lica na stručnom osposobljavanju kao potencijalne radne snage na tržištu rada, kao i baza podataka studenata sa prebivalištem u Kaknju;
 • Pružiti konsultantsko-tehničku podršku izradi strateških dokumenta lokalnog ekonomskog razvoja;

 

REZULTATI AKTIVNOSTI

Implementacijom projektnih aktivnosti projekta „Podrška lokalnom ekonomskom razvoju“, dolazimo do krajnjem ishoda realicije, odnosno do projektnih rezultata od koji izdvajamo najznačajnije:

 • Kreirana internet platforma razvojnicentar.ba kao centralni informativni portal za target grupe i partnerske organizacije na području općine Kakanj
 • Kreirana baze podataka lica na stručnom osposobljavanju na području općine Kakanj
 • Kreirana baza podataka pravnih lica koji posluju na području općine Kakanj
 • Kreirana baza samostalnih obrtnika koji posluju na području općine Kakanj
 • Kreirana baza nevladinih organizacija koje stručno pokrivaju određene oblasti
 • Kreirana baza poljoprivrednih gazdinstava koje djeluju na području općine Kakanj
 • Kreirana baza studenata sa prebivalištem na području općine Kakanj
 • Nabavljena informatička oprema za organizaciju edukacija i stručnih radionica u Razvojnom centru
 • Nabavljen namještaj za organizaciju edukacija i stručnih radionica u Razvojnom centru
 • Izrađeni promotivni materijali i vizuelni branding za promociju učesnika
 • Organizovani stručni seminari i radionice iz projektnih aktivnosti
 • Educirane target grupe o mogućnostima pokretanja poslovanja i registracije obrta ili preduzeća
 • Educirane target grupe o mogućnostima pokretanja registracije nevladine organizacije
 • Educirane target grupe o podsticajnim programima sa općinskog, kantonalnog i federalnog nivoa
 • Stručno osposobljene target grupe za pisanje projektnih prijedloga
 • Stručno osposobljne target grupe za pisanje biznis plana, marketing plana
 • Stručno obučene target grupe u domenskim edukacijama – poduzetništvo, poljoprivreda, ekologija itd.
 • Promovisane aktivnosti target grupa na informativnom portalu razvojnicentar.ba o aktivnostima
 • Informirane target grupe i građani Kaknja o aktivnostima, aktuelnostima i javnim pozivima koji se odnose na participaciju građana, target grupa, obrazovnih institucija i dr. za apliciranje na programe
 • Promovisane navedene aktivnosti na engleskoj verziji internet informativnog portala razvojnicentar.ba.
 • Izrađen zvanični newsletter koji će promovisati aktivnosti prema privrednicima, lokalnim zajednicama, nevladinim organizacijama, domaćim i međunarodnim organizacijama na bosanskom i engleskom jeziku
 • Izrađeni i tehnički obrađeni strateški dokumenti lokalnog ekonomskog razvoja;

 

CILJEVI PROJEKTA

Ciljevi pojekta „Podrška lokalnom ekonomskom razvoju“ se ogledaju kroz postignute projekte rezultate, a mogu se grupisati u pet kategorija:

 • Specifični cilj 1 – Educirane i osposobljene target grupe;
 • Specifični cilj 2 – Obezbjeđen i opremljen prostor za projektne aktivnosti;
 • Specifični cilj 3 – Promovisane aktivnosti target grupa kroz razvojno-informativni portal i
  zvanični newsletter u cilju poslovnog networkinga i b2b spajanja;
 • Specifični cilj 4 – Izrađene baze podataka kao preduslov za statistički monitoring za target grupe u domenu pokretanja poslovanja, registracije firme, investiranja, kreiranja kompetencija na tržištu rada kroz radionice, zapošljavanja, edukacije i informisanja
 • Specifični cilj 5 – Konsultantska i tehnička podrška pri izradi strateških dokumenata za lokalni
  ekonomski razvoj