Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on skype

Onlajn kurs o slobodi izražavanja dostupan na jezicima Zapadnog Balkana

Drugo izdanje onlajn kursa o slobodi izražavanja je sada dostupno na albanskom, bosanskom, makedonskom, crnogorskom i srpskom jeziku.

Kurs,  inicijalno pripremljen 2016. godine u okviru zajedničkog projekta Evropske unije i Saveta Evrope je sada ažuriran informacijama o najnovijoj sudskoj praksi u ovoj oblasti, postao je interaktivniji i vizuelno poboljšan u okviru zajedničkog projekta Evropske unije i Saveta Evrope: Sloboda izražavanja i sloboda medija u Jugoistočnoj Evropi (JUFREX 2).  

Drugo izdanje onlajn kursa razvilo je Odeljenje za informaciono društvo Saveta Evrope, u saradnji sa Evropskim programom za edukaciju o ljudskim pravima za pravnike (HELP).

Pozadina i cilj kursa

U kontekstu stvarne demokratije i poštovanja ljudskih prava sadržanih u Evropskoj konvenciji za zaštitu ljudskih prava (EKLjP), sloboda izražavanja ima izuzetno veliki značaj. Bez širokog garantovanja prava na slobodu izražavanja koju štite nezavisni i nepristrasni sudovi nema demokratije.

U evropskom sistemu zaštite ljudskih prava, sloboda izražavanja je zaštićena članom 10 EKLjP. U isto vreme, sloboda izražavanja može doći u sukob sa drugim pravima koja štiti EKLjP, kao što je pravo na poštovanje privatnog života, pravo na slobodu savesti i veroispovesti, itd. Taj sukob može nastati i onda kada vlasti treba da zaštite interese ili vrednosti koje su navedene u članu 10 stav 2 EKLjP, kao što su nacionalna bezbednost ili javno zdravlje. Kada se dogodi takva kolizija, Evropski sud za ljudska prava (ESLjP) uspostavlja ravnotežu kako bi utvrdio prednost jednog prava ili interesa nad drugim pravom ili drugim interesom. Prilikom uspostavljanja ravnoteže između tih sukobljenih interesa, od kojih je jedan sloboda izražavanja, uzima se u obzir značaj slobode izražavanja.

ESLjP je razvio obiman korpus sudske prakse u primeni člana 10 EKLjP. Kada odlučuju u predmetima koji se odnose na slobodu izražavanja, od domaćih sudova se traži da primenjuju standarde koje je razvio ESLjP. Da bi oni primenjivali te standarde moraju biti dobro upoznati s relevantnom praksom ESLjP.

Ovaj besplatni onlajn kurs HELP ima za cilj da pomogne pravnicima, ali i drugim relevantnim stručnjacima i studentima, da bolje shvate evropske standarde koji se tiču slobode izražavanja i na kraju ih delotvorno primenjuju na nacionalnom nivou.

Struktura kursa

Kurs obuhvata četiri modula. Prvi modul sadrži uvod u član 10. EKLjP i osnovna načela kojima se rukovodi njegova primena. Ostali moduli sadrže opšti pregled pristupa ESLjP rešavanju relevantnih pitanja koja se često otvaraju u polju dejstva člana 10. Ukupna dužina kursa je oko devet sati.

Vođeni kursevi i kursevi za samostalno učenje

Partneri JUFREX 2 projekta biće u mogućnosti da sprovedu vođene kurseve o slobodi izražavanja  koji sadrže informacije o međunarodnim standardima, ali i domaćem pravnom i institucionalnom okviru i praksi (u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Kosovu*, Crnoj Gori, Severnoj Makedoniji i Srbiji). Ove kurseve će tokom 2021/2022 sprovoditi nacionalne institucije za obuku pravnika (pravosudne akademije, advokatske komore) i univerziteti, koji će ove kurseve koristiti kao dodatno, inovativno sredstvo za edukaciju u ovoj oblasti i nakon završetka JUFREX projekta.

Pored vođenih kurseva, pripremljeni su i kursevi za samostalno učenje koji su sada dostupni na HELP platformi, i to na sledećim jezicima:

Albanskom

Bosanskom

Makedonskom

Crnogorskom

Srpskom

Pozivamo Vas da pogledate naš kurs o slobodi izražavanja.

Uživajte u učenju!

———

*Ova odrednica ne prejudicira stavove o statusu i u skladu je s Rezolucijom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244. i Mišljenjem Međunarodnog suda pravde o proglašenju nezavisnosti Kosova.

coe.ent