Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on skype

Od klimatskog plana do akcije

Akcioni plan održivog upravljanja energijom i prilagođavanja klimatskim promjenama (SECAP) ključni je dokument koji definiše načine pomoću kojih će gradovi i opštine ostvariti svoje ciljeve u oblasti ublažavanja efekata i prilagođavanja klimatskim promjenama; sve u cilju smanjenja emisija stakleničkih plinova za 40% do 2030. godine.

Zajedno sa partnerima, želimo da promovišemo važnost realizacije klimatskih akcija kako bi se animirala šira društvena zajednica u davanju svog doprinosa ka postizanju zadatih ciljeva.

Priprema SECAP/a se realizuje u okviru projekata “Povećanje ulaganja u javne objekte sa niskom emisijom ugljika” i „Pokretanje okolišnog finansiranja u svrhu nisko-karbonskog urbanog razvoja“ (URBANLED), koji se realizuju u saradnji sa Ministarstvom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, Ministarstvom za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, Federalnim ministarstvom prostornog uređenja, Federalnim ministarstvom za okoliš i turizam, Fondom za zaštitu okoliša Federacije BiH i Fondom za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske.

Facebook event