Naši partneri

Razvojni centar općine Kakanj je u svojim aktivnostima i registrovanim djelatnostima na teriroriju cijel Bosne i Hercegovine, prepoznat kao organizacija koja može unaprijediti lokalni ekonomski razvoj pružajući podršku u oblasti informisanja potencijalnih i sadašnjih poduzetnika o uslovima privređivanja i podsticajnim mjerama sa svih nivoa vlasti, aktivnom poslovnom umrežavanju u oblasti poduzetništva pružajući podršku za izradu strateških dokumenata i izradu baze podataka od značaja za lokalni ekonomski razvoj.

Ispunjavajući sve preduslove javnog poziva za finansiranje projekata “Podrška lokalnom ekonomskom razvoju” u općini Kakanj, Razvojni centar općine Kakanj je aplicirao sa projektom “Podrška lokalnom ekonomskom razvoju” koji je u fazi implementacije.

U skladu sa registrovanim djelatnostima Razvojnog centra općine Kakanj, mreža partnerstva se širi na institucije koje promovišu kulturno-historijske aktivnosti na nivou lokalne zajednice, kulturno-sportske aktivnosti, te edukativne aktivnosti. Kroz prizmu programskih ciljeva, partnerstvo Razvojnog centra općine Kakanj će se sa lokalnog nivoa podići na kantonalni, federalni i državni gdje su strateški partneri prepoznati u oblasti stručnih službi za zapošljavanje, privrednih komora, poduzetničkih centara, tehnoloških parkova, direkcija za EU integracije itd.

Razvojni centar općine Kakanj poziva sve zainteresirane organizacije i institucije u zemlji i inostranstvu, na otvaranje saradnje u oblastima koje sadrže zajedničke programske ciljeve.