Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on skype

NAJAVA: Tekući transferi za projekat utopljavanja zgrada radi uštede energije – FMPU

Na osnovu čl. 28. i 37. Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu (“Službene novine Federacije BiH”, broj 11/19), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 176. hitnoj sjednici održanoj 18.04.2019. godine, donosi

ODLUKU

O USVAJANJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA SA KRITERIJIMA RASPODJELE SREDSTAVA “TEKUĆI TRANSFERI DRUGIM NIVOIMA VLASTI I FONDOVIMA – ZA PROJEKAT UTOPLJAVANJA ZGRADA RADI UŠTEDE ENERGIJE” UTVRĐENOG BUDŽETOM FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2019. GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU PROSTORNOG UREĐENJA

I.

Usvaja se Program utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava tekućeg transfera utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja, u razdjelu 23 ekonomski kod 6141 “Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – za projekat utopljavanja zgrada radi uštede energije” Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu (“Službene novine Federacije BiH”, broj 11/19).

II.

Sredstva iz tačke I. ove odluke u iznosu od 1.100.000,00 KM, osigurana su iz sredstava Federalnog ministarstva prostornog uređenja u razdjelu 23 ekonomski kod 6141 “Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – za projekat utopljavanja zgrada radi uštede energije”, Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu (“Službene novine Federacije BiH”, broj 11/19).

III.

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine daje saglasnost Federalnom ministarstvu prostornog uređenja da sredstva iz tačke II. ove odluke u iznosu od 100.000,00 KM udruži sa sredstvima CARITAS Švicarske za realizaciju projekta “Edukacija učenika i nastavnika o EE i OIE i zaštiti okoliša te ugradnja sistema koji koriste OIE u školskim objektima u Federaciji Bosne i Hercegovine”.

IV.

Raspodjela sredstava utvrđenih ovom odlukom vršit će se nakon obavljenog javnog poziva u visini od 50.000,00 KM po jednom programu/projektu za 18 odabranih projekata, u skladu sa općim kriterijima sudjelovanja i posebnim kriterijima za raspodjelu utvrđenim ovom odlukom i Pravilnikom o postupku dodjele transfera iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja broj 05-02-2-915/18 od 14.09.2018. godine, a sredstva u visini od 100.000,00 KM raspodijeliti će se kao interventna sredstva kojima raspolaže federalni ministar prostornog uređenja, na osnovu podnesenih zahtjeva sa razrađenim programima/ projektima i finansijskim planovima, u skladu zadanoj svrsi programa/projekata i kriterijima hitnosti, nepredviđenosti i specifičnosti programa/projekata.

V.

1) Opći kriteriji sudjelovanja koji podnositelji prijave trebaju zadovoljiti kako bi mogli konkurisati za dodjelu budžetskih sredstava su:
– predmet javnog poziva su programi/projekti koji se odnose na javne objekte/zgrade,
– upis podnosioca prijave u odgovarajući registar i/ili osnivačkim aktom određeno područje djelovanja koje je u skladu sa prioritetima za koje se dodjeljuju budžetska sredstva,
– uredno ispunjavanje obaveza iz svih prethodno sklopljenih ugovora o finansiranju iz budžetskih sredstava, ukoliko je podnosilac prijave imao takve ranije sklopljene ugovore,
– uredno ispunjavanje obaveze plaćanja poreza i doprinosa,
– proveden energijski audit za zgrade koje su predmet prijave, a za koje je prema Uredbi o provođenju energijskih audita i izdavanju energijskog certifikata (“Službene novine Federacije BiH”, broj 87/18) predviđena obveza provođenja energijskog audita,
– predmjer i predračun radova za predloženi program/ projekat.
2) Posebni kriteriji za raspodjelu sredstava:
– kvalitet kandidovanih programa/projekata i njihov doprinos u oblasti uštede energije i to:
a) socijalno-obrazovna namjena zgrade,
b) kraći rok otplate investicije iz ušteda (vremenski plan otplate investicije iz ušteda- dokumentirano kroz energetski audit),
c) regionalna zastupljenost u skladu sa makroekonomskim pokazateljima razvijenosti po kantonima Federacije Bosne i Hercegovine (prednost imaju zgrade iz manje razvijenih sredina),
d) ekonomski značaj (moguće veće uštede energije za ista finansijska sredstva – očekivana ušteda kWh za investirani KM – dokaz iz energijskog audita),
e) perspektivnost zgrade (broj korisnika/m2),
– budžet projekta razrađen/specificiran sa informacijama o:
– ukupan iznos finansijskih sredstava potreban za provođenje programa ili projekta;
– iznos koji se za provođenje očekuje ili koji je već dobijen od drugih donatora ili drugih davalaca proračunskih sredstava (sufinansiranje);
– iznos vlastitih sredstava koji će podnosilac prijave sam uložiti u provođenje programa ili projekta (sufinansiranje);
– nastavak i realizacija započetih zgrada,
– uticaj programa ili projekta na lokalnu zajednicu.

VI.

Sredstva iz tačke IV. Odluke, dodjeljivat će se korisnicima sredstava u skladu sa usvojenim programima/projektima iz točke IV. ove odluke, a na osnovu zahtjeva i javnog poziva koji će raspisati Federalno ministarstvo prostornog uređenja. Javni poziv za dodjelu sredstava iz ove odluke objaviće se na službenoj web stranici Federalnog ministarstva prostornog uređenja, u “Službenim novinama Federacije BiH” i najmanje jednom dnevnom listu velikog tiraža, s ciljem dostupnosti najširoj javnosti. Proceduru za izbor najpovoljnijeg ponuđača na izvođenju radova u skladu Zakonu o javnim nabavama (“Službeni glasnik BiH”, broj 39/14) provodi odabrani korisnik sredstava. Odabrani korisnik sredstava se obvezuje da za jednog člana Komisije za provođenje postupka javnih nabavki imenuje predstavnika Ministarstva.

VII.

Javni poziv, ocjenu ispunjavanja općih uslova sudjelovanja i posebnih kriterija za raspodjelu iz tačke V. ove odluke, rješavanje prigovora i žalbi, te evaluaciju efekata i namjenskog utroška dodijeljenih sredstava vrši Sektor za obnovu i zaštitu nacionalnih spomenika i energijsku učinkovitost i/ili odgovarajuća stručne Komisije koja u tu svrhu imenuje federalni ministar prostornog uređenja, u skladu Pravilniku o postupku dodjele transfera iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja, broj: 05-02-2-915/18 od 14.09.2018. godine.

VIII.

U skladu sa ovom odlukom, pojedinačne odluke o dodjeli sredstava korisnicima za sve navedene programe/projekte, donosi federalni ministar prostornog uređenja.

IX.

S korisnicima koji ispune uslove i kriterije za dodjelu sredstava iz tačke IV. Odluke Federalno ministarstvo prostornog uređenja zaključit će ugovor o međusobnim pravima i obavezama.

X.

Interventna sredstva iz tačke IV. Odluke dodjeljivat će se na osnovu zahtjeva od strane drugih nivoa vlasti koje će nadležno tijelo i/ili stručna komisija iz tačke VII. ove odluke, sa zapisnikom i obrazloženjem dostaviti Federalnom ministru prostornog uređenja, koji donosi konačnu odluku.

XI.

Korisnici sredstava su obavezni da dodijeljena sredstva koriste namjenski i da dostave izvještaj sa kompletnom dokumentacijom kojom se dokazuje namjenski utrošak sredstava u roku od 15 dana od dana završetka programa/projekta. Ukoliko tokom 2019. godine sva odobrena sredstva ne budu utrošena, korisnik sredstava dostavlja izvještaj o utrošku dijela sredstava i kopiju izvatka iz banke kojom se potvrđuje da preostala sredstva nisu utrošena i to do 30.06. naredne godine.

XII.

Nadzor, evaluaciju efekata i provjeru programskog utroška sredstava vrši Federalno ministarstvo prostornog uređenja putem stručne komisije iz tačke VII. ove odluke, kojeg imenuje federalni ministar prostornog uređenja.

XIII.

Ministarstvo će dostavljati izvještaj o utrošenim sredstvima Federalnom ministarstvu finansija – Federalnom ministarstvu

XIII.

Ministarstvo će dostavljati izvještaj o utrošenim sredstvima Federalnom ministarstvu finansija – Federalnom ministarstvu financija i Vladi Federacije Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine.

XIV.

Za realiziranje ove odluke zadužuju se Federalno ministarstvo prostornog uređenja i Federalno ministarstvo finansija – Federalno ministarstvo financija, svako u okviru svojih nadležnosti.

XV.

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”. V. broj 296/2019 18. aprila 2019. godine Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r