Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on skype

NAJAVA: Tekući transferi za sanaciju šteta nastalih usljed poplava i klizišta – FMPU

Na osnovu čl. 28. i 37. Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu (“Službene novine Federacije BiH”, broj 11/19), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 176. sjednici održanoj 18.04.2019. godine, donosi

ODLUKU
O USVAJANJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA SA KRITERIJIMA RASPODJELE SREDSTAVA “TEKUĆI TRANSFERI DRUGIM NIVOIMA VLASTI I FONDOVIMA – ZA SANACIJU ŠTETA NASTALIH USLJED POPLAVA I KLIZIŠTA” UTVRĐENOGBUDŽETOM FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2019. GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU PROSTORNOG UREĐENJA

I.

Usvaja se Program utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – za sanaciju šteta nastalih usljed poplava i klizišta” utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja, u razdjelu 23 ekonomski kod 6141 “Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – za sanaciju šteta nastalih usljed poplava i klizišta” Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu (“Službene novine Federacije BiH”, broj 11/19).

II.

Sredstva iz tačke I. ove odluke u iznosu od 1.350.000,00 KM, osigurana su iz sredstava Federalnog ministarstva prostornog uređenja u razdjelu 23 ekonomski kod 6141 “Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – za sanaciju šteta nastalih usljed poplava i klizišta”, Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu, (“Službene novine Federacije BiH”, broj 11/19).

III.

Raspodjela sredstava utvrđenih ovom odlukom vršit će se: a) Prema potpisanom Sporazumu o udruživanju sredstava između Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Razvojnog programa ujedinjenih nacija (UNDP) za realizaciju projekta “Oporavak od poplava u Federaciji Bosne i Hercegovine” u iznosu od 300.000,00 KM. b) Za osam odabranih programa/projekata u visini od 100.000,00 KM po jednom programu/projektu, u skladu sa općim kriterijima sudjelovanja i posebnim kriterijima za raspodjelu utvrđenih ovom odlukom i Pravilnikom o postupku dodjele transfera iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja broj 05-02-2-915/18 od 14.09.2018. godine, a sredstva u visini od 250.000,00 KM raspodijelit će se kao interventna sredstva kojima raspolaže federalni ministar prostornog uređenja, na osnovu podnesenih zahtjeva sa razrađenim programima/projektima i finansijskim planovima, u skladu zadanoj svrsi programa/projekata i kriterijima hitnosti, nepredviđenosti i specifičnosti programa/projekata.

IV.

1) Opći kriteriji sudjelovanja koji podnosioci prijave trebaju zadovoljiti kako bi mogli konkurisati za dodjelu budžetskih sredstava su: – upis u odgovarajući registar i/ili osnivačkim aktom određeno područje djelovanja koje je u skladu sa prioritetima za koje se dodjeljuju budžetska sredstva, – uredno ispunjavanje obaveza iz svih prethodno sklopljenih ugovora o finansiranju iz budžetskih sredstava, ukoliko je podnosilac prijave imao takve ranije sklopljene ugovore, – uredno ispunjavanje obaveze plaćanja poreza i doprinosa, – predmjer i predračun radova za predloženi program/projekat.

2) Posebni kriteriji za raspodjelu sredstava:
– broj ugroženih objekata, namjena ugroženih objekata i ugrožena infrastruktura,
– kandidovani programi/projekti već imaju izrađenu projektnu dokumentaciju,
– budžet projekta sa razrađenim/specificiranim informacijama:
– ukupan iznos finansijskih sredstava potreban za provođenje programa ili projekta;
– iznos koji se za provođenje očekuje ili koji je već dobiven od drugih donatora ili drugih davalaca budžetskih sredstava (sufinansiranje);
– iznos vlastitih sredstava koji će podnosilac prijave sam uložiti u provođenje programa ili projekta (sufinansiranje);
– doprinos kandidiranih programa/projekata većoj sigurnosti stanovništva, stambenih objekata i infrastrukture u ciljnim područjima i njihova održivost (obim u kojem će se rezultati provedenih programa i projekata nastaviti koristiti od strane krajnjih korisnika),
– regionalna zastupljenost.

V.

Sredstva iz tačke III. stav 2) Odluke, dodjeljivat će se korisnicima sredstava u skladu sa usvojenim programima/ projektima iz tačke III. ove odluke, a na osnovu zahtjeva i javnog poziva koji će raspisati Federalno ministarstvo prostornog uređenja. Javni poziv za dodjelu sredstava iz ove odluke objaviće se na službenoj web stranici Federalnog ministarstva prostornog uređenja, u “Službenim novinama Federacije BiH” i najmanje jednom dnevnom listu velikog tiraža, s ciljem dostupnosti najširoj javnosti. Proceduru za izbor najpovoljnijeg ponuđača na izvođenju radova u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH”, broj 39/14) sprovodi odabrani korisnik sredstava. Odabrani korisnik sredstava se obavezuje da za jednog člana Komisije za provođenje postupka javnih nabavki imenuje predstavnika Ministarstva.

VI.

Javni poziv, ocjenu ispunjavanja općih uslova sudjelovanja i posebnih kriterija za raspodjelu iz tačke IV. ove odluke, rješavanje prigovora i žalbi, te evaluaciju efekata i namjenskog utroška dodijeljenih sredstava vrši Sektor za obnovu i zaštitu nacionalnih spomenika i energijsku efikasnost i/ili odgovarajuća stručna Komisija koju u tu svrhu imenuje federalni ministar prostornog uređenja, u skladu sa Pravilnikom o postupku dodjele transfera iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja, broj: 05-02-2-915/18 od 14.09.2018. godine.

VII.

U skladu sa ovom odlukom, pojedinačne odluke o dodjeli sredstava korisnicima za sve navedene programe/projekte, donosi federalni ministar prostornog uređenja.

VIII.

S korisnicima koji ispune uslove i kriterije za dodjelu sredstava iz tačke III. Odluke Federalno ministarstvo prostornog uređenja zaključit će ugovor o međusobnim pravima i obavezama.

IX.

Interventna sredstva iz tačke III. Odluke dodjeljivat će se na osnovu zahtjeva od strane drugih nivoa vlasti koje će nadležni organ i/ili stručna komisija iz tačke VI. ove odluke, sa zapisnikom i obrazloženjem dostaviti federalnom ministru prostornog uređenja, koji donosi konačnu odluku.

X.

Korisnici sredstava su obavezni da dodijeljena sredstva koriste namjenski i da dostave izvještaj sa kompletnom dokumentacijom kojom se dokazuje namjenski utrošak sredstava u roku od 15 dana od dana završetka programa/projekta. Ukoliko u toku 2019. godine sva odobrena sredstva ne budu utrošena, korisnik sredstava dostavlja izvještaj o utrošku dijela sredstava i kopiju izvatka iz banke kojom se potvrđuje da preostala sredstva nisu utrošena i to do 30.06. naredne godine.

XI.

Nadzor, evaluaciju efekata i provjeru programskog utroška sredstava vrši Federalno ministarstvo prostornog uređenja putem stručne komisije iz tačke VI. ove odluke, koju imenuje federalni ministar prostornog uređenja.

XII.

Ministarstvo će dostavljati izvještaj o utrošenim sredstvima Federalnom ministarstvu finansija – Federalnom ministarstvu financija i Vladi Federacije Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine.

XIII.

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Federalno ministarstvo prostornog uređenja i Federalno ministarstvo finansija – Federalno ministarstvo financija, svako u okviru svojih nadležnosti. XIV. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”. V. broj 297/2019 18. aprila 2019. godine Sarajevo

Premijer Fadil Novalić, s. r