Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on skype

NAJAVA: Kapitalni transferi za zaštitu nacionalnih spomenika – FMPU

Na osnovu čl. 28. i 37. Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu (“Službene novine Federacije BiH”, broj 11/19), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 176. sjednici održanoj 18.04.2019. godine, donosi
ODLUKU
O USVAJANJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA SA KRITERIJIMA RASPODJELE SREDSTAVA “KAPITALNI TRANSFER DRUGIM NIVOIMA VLASTI I FONDOVIMA – UČEŠĆE VLADE FBiH U SUFINANSIRANJU KANTONALNIH I LOKALNIH ZAJEDNICA – ZAŠTITA NACIONALNIH SPOMENIKA”, UTVRĐENOG BUDŽETOM FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2019. GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU PROSTORNOG UREĐENJA

I.

Usvaja se Program utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “Kapitalni transfer drugim nivoima vlasti i fondovima – učešće Vlade FBiH u sufinansiranju kantonalnih i lokalnih zajednica – zaštita nacionalnih spomenika” utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja, u razdjelu 23 ekonomski kod 6151 u iznosu od 100.000,00 KM (“Službene novine Federacije BiH”, broj 11/19).

II.

Sredstva iz tačke I. ove odluke u iznosu od 100.000,00 KM, osigurana su iz sredstava Federalnog ministarstva prostornog uređenja u razdjelu 23 ekonomski kod 6151 “Kapitalni transfer drugim nivoima vlasti i fondovima – učešće Vlade FBiH u sufinansiranju kantonalnih i lokalnih zajednica – zaštita nacionalnih spomenika” Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu (“Službene novine Federacije BiH”, broj 11/19).

III.

Raspodjela sredstava utvrđenih ovom odlukom vršit će se nakon obavljenog javnog poziva u visini od 20.000,00 KM po jednom programu/projektu za 4 odabrana projekta, u skladu sa općim kriterijima sudjelovanja i posebnim kriterijima za raspodjelu utvrđenim ovom odlukom i Pravilnikom o postupku dodjele transfera iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja broj 05-02-2-915/18 od 14.09.2018. godine, a sredstva u visini od 20.000,00 KM raspodijelit će se kao interventna sredstva kojima raspolaže federalni ministar prostornog uređenja, na osnovu podnesenih zahtjeva sa razrađenim programima/projektima i financijskim planovima, u skladu zadanoj svrsi programa/projekata i kriterijima hitnosti, nepredviđenosti i specifičnosti programa/projekata, a sve prema priloženoj tabeli:

IV.

1) Opći kriteriji sudjelovanja koji podnosioci prijave trebaju zadovoljiti kako bi mogli konkurisati za dodjelu budžetskih sredstava su:

 • da se radi o nacionalnom spomeniku koji je Odlukom Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika uspostavljenog prema Aneksu 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini proglašen nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine, ili se nalazi na Privremenoj listi nacionalnih spomenika,
 • upis u odgovarajući registar i/ili osnivačkim aktom određeno područje djelovanja koje je u skladu sa prioritetima za koje se dodjeljuju budžetska sredstva,
 • uredno ispunjavanje obaveza iz svih prethodno sklopljenih ugovora o finansiranju iz Budžetskih sredstava, ukoliko je podnosilac prijave imao takve ranije sklopljene ugovore,
 • uredno ispunjavanje obaveze plaćanja poreza i doprinosa,
 • predmjer i predračun radova za predloženi program/projekat.
  2) Posebni kriteriji za raspodjelu sredstava:
 • kvalitet kandidovanih programa i projekata i njihov doprinos u oblasti zaštite nacionalnih spomenika,
 • prednost imaju nacionalni spomenici sa većim procentom oštećenja, a koje nije manje od 50%, u skladu sa stručnom procjenom,
 • prednost imaju nacionalni spomenici sa većim procentom izvršenja radova, što se dokazuje predmjerom i predračunom radova koji je sastavni dio projektne dokumentacije,
 • vrijednost objekta (historijska, umjetnička, arhitektonska, kulturna, duhovna, prostorna);
 • regionalna i nacionalna zastupljenost,
 • nastavak i realizacija započetih objekata;
 • prioritet i neophodnost radova u skladu sa stanjem objekta;
 • Budžet projekta sa razrađenim/specificiranim informacijama:
 • ukupan iznos finansijskih sredstava potreban za provođenje programa ili projekta;
 • iznos koji se za provođenje očekuje ili koji je već dobiven od drugih donatora ili drugih davalaca budžetskih sredstava (sufinansiranje);
 • iznos vlastitih sredstava koji će podnosilac prijave sam uložiti u provođenje programa ili projekta (sufinansiranje).

V.

Sredstva iz tačke II. Odluke, dodjeljivat će se korisnicima sredstava u skladu sa usvojenim programima/projektima iz tačke III. ove odluke, a na osnovu zahtjeva i javnog poziva koji će raspisati Federalno ministarstvo prostornog uređenja. Javni poziv za dodjelu sredstava iz ove odluke objavit će se na službenoj web stranici Federalnog ministarstva prostornog uređenja, u “Službenim novinama Federacije BiH” i najmanje jednom dnevnom listu velikog tiraža, s ciljem dostupnosti najširoj javnosti. Proceduru za izbor najpovoljnijeg ponuđača na izvođenju radova u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH”, broj 39/14) provodi odabrani korisnik sredstava. Odabrani korisnik sredstava se obavezuje da za jednog člana Komisije za provođenje postupka javnih nabavki imenuje predstavnika Ministarstva.

VI.

Javni poziv, ocjenu ispunjavanja općih uslova sudjelovanja i posebnih kriterija za raspodjelu iz tačke IV. ove odluke, rješavanje prigovora i žalbi, te evaluaciju efekata i namjenskog utroška dodijeljenih sredstava vrši Sektor za obnovu i zaštitu nacionalnih spomenika i energijsku efikasnost i/ili odgovarajuća stručna Komisija koju u tu svrhu imenuje federalni ministar prostornog uređenja, u skladu sa Pravilnikom o postupku dodjele transfera iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja, broj 05-02-2-915/18 od 14.09.2018. godine.

VII.

U skladu sa ovom odlukom, pojedinačne odluke o dodjeli sredstava korisnicima za sve navedene programe/projekte, donosi federalni ministar prostornog uređenja.

VIII.

S korisnicima koji ispune uslove i kriterije za dodjelu sredstava iz tačke III. Odluke Federalno ministarstvo prostornog uređenja zaključit će ugovor o međusobnim pravima i obavezama.

IX.

Interventna sredstva iz tačke III. Odluke dodjeljivat će se na osnovu zahtjeva od strane kantonalnih i lokalnih zajednica koje će nadležni organ i/ili stručna komisija iz tačke VI. ove Odluke, sa zapisnikom i obrazloženjem dostaviti federalnom ministru prostornog uređenja, koji donosi konačnu odluku.

X.

Korisnici sredstava su obavezni da dodijeljena sredstva koriste namjenski i da dostave izvještaje sa kompletnom dokumentacijom kojom se dokazuje namjenski utrošak sredstava u roku od 15 dana od dana završetka programa/projekta. Ukoliko u toku 2019. godine sva odobrena sredstva ne budu utrošena, korisnik sredstava dostavlja izvještaj o utrošku dijela sredstava i kopiju izvatka iz banke kojom se potvrđuje da preostala sredstva nisu utrošena i to do 30.06. naredne godine.

XI.

Nadzor, evaluaciju efekata i provjeru programskog utroška sredstava vrši Federalno ministarstvo prostornog uređenja putem stručne komisije iz tačke VI. ove odluke, koju imenuje federalni ministar prostornog uređenja.

XII.

Ministarstvo će dostavljati izvještaje o utrošenim sredstvima Federalnom ministarstvu finansija – Federalnom ministarstvu financija i Vladi Federacije Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine.

XIII.

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Federalno ministarstvo prostornog uređenja i Federalno ministarstvo finansija – Federalno ministarstvo financija, svako u okviru svojih nadležnosti.

XIV.

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”.
V. broj 298/2019 18. aprila 2019. godine Sarajevo

Premijer Fadil Novalić, s. r.