Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on skype

Javni poziv za sufinansiranje troškova pripreme prijedloga projekata javno-privatnog partnerstva (JPP) u 2019. godini

Na osnovu Zaključka o usvajanju Programa utroška budžetskih sredstava u 2019. godini „Podrška javnim tijelima u pripremi projekata javno-privatnog partnerstva“, broj: 02-14-8915/19 od 24.05.2019. godine, a u skladu sa članom 24. Zakona o javno-privatnom partnerstvu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 6/16), Ministarstvo za privredu, raspisuje JAVNI POZIV za sufinansiranje troškova pripreme prijedloga projekata javno-privatnog partnerstva (JPP) u 2019. godini.

Pozivaju se javna tijela sa područja Zeničko-dobojskog kantona da podnesu zahtjev za odobravanje i dodjelu financijskih sredstava planiranih u budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, za sufinansiranje troškova pripreme prijedloga JPP projekata. Ukupno planirana sredstva: 100.000,00 KM.

Pravo učešća imaju javna tijela drugih nivoa vlasti koja su, u skladu sa zakonskim okvirom za JPP Zeničko-dobojskog kantona (Zakon o javno-privatnom partnerstvu – „Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 6/16; i Uredbe o identifikaciji, pripremi, ugovaranju i praćenju projekata javno-privatnog partnerstva – „Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 3/17), donijela godišnje planove potencijalnih projekata javno-privatnog partnerstva (JPP) u 2019. godini, objavljene u Katalogu JPP projekata Zeničko-dobojskog kantona za period 2019- 2021. godina.

Javno tijelo koje je predlagatelj potencijalnog JPP projekta može podnijeti zahtjev za sufinansiranje troškova pripreme prijedloga za jedan potencijalni JPP projekat iz Godišnjeg plana iz Kataloga JPP projekata Zeničko-dobojskog kantona za period 2019-2021. godina.

Javni poziv ostaje otvoren 9 dana od dana objavljivanja. U razmatranje će se uzeti samo zahtjevi koji budu zaprimljeni na Protokolu Kantona najkasnije do 06.12.2019. godine, do 16:00 sati.

https://www.zdk.ba/javni-pozivi/item/8094-javni-poziv-za-sufinansiranje-troskova-pripreme-prijedloga-projekata-javno-privatnog-partnerstva-jpp-u-2019-godini