Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on skype

JAVNI POZIV ZA RASPORED SREDSTAVA NAMJENJENIH ZA TEKUĆI GRANT “SUFINANSIRANJE SPORTSKIH MANIFESTACIJA”ZA 2020. GODINU

Na osnovu člana 9. Odluke o kriterijima za raspored sredstava namjenjenih za tekući grant „Sufinansiranje sportskih manifestacija“ za 2020. godinu (“Službeni glasnik BiH” broj 68/20), Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine, objavljuje

                                                                          JAVNI POZIV

ZA RASPORED SREDSTAVA NAMJENJENIH ZA TEKUĆI GRANT “SUFINANSIRANJE SPORTSKIH MANIFESTACIJA”ZA 2020. GODINU

I Predmet Javnog poziva

Predmet javnog poziva je dodjela sredstava namjenjenih za tekući grant “Sufinansiranje sportskih manifestacija” za 2020. godinu.

II Korisnici sredstava

(1)   Pravo na dodjelu sredstava namjenjenih za tekući grant “Sufinansiranje sportskih manifestacija” za 2020. godinu imaju:

a)      Olimpijski komitet Bosne i Hercegovine,

b)      Paraolimpijski komitet Bosne i Hercegovine,

c)      Specijalna olimpijada u Bosni i Hercegovini,

d)      Sportski savezi registrirani na nivou Bosne i Hercegovine i entiteta,

e)      Sportski savezi osoba sa invaliditetom registrirani na nivou Bosne i Hercegovine i entiteta i

f)       Sportski klubovi u Bosni i Hercegovini, koji organiziraju ili učestvuju na međunarodnim sportskim manifestacijama.

g)      Pravna lica u svrhu sufinanciranja infrastrukturnih radova na sportskim objektima, koji će izravno doprinijeti održavanju sportske manifestacije za koju apliciraju.

(2)   Sredstvima namjenjenim za tekući grant “Sufinansiranje sportskih manifestacija” za 2020. godinu sufinansirat će se i podržati programi u oblasti sporta u skladu sa kriterijima iz člana 4. Odluke o kriterijima za raspored sredstava namjenjenih za tekući grant „Sufinansiranje sportskih manifestacija“ za 2020. godinu .

(3)   Sportski subjekti iz stava (1) tač. a), b), c), d), e) i g) ovog člana mogu aplicirati sa jednim programom u okviru ovog granta.

(4)   Projekti mogu trajati jednu godinu.

(5)   Sportski subjekti iz stava (1) tačka f) ovog člana mogu aplicirati za jednu međunarodnu sportsku manifestaciju.

(6)   Za organizaciju međunarodnih takmičenja u Bosni i Hercegovini potrebno je imati saglasnost Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Ministarstvo), u skladu sa članom 54. Zakona o sportu u Bosni i Hercegovini (Službeni glasnik BiH”, br. 27/08, 102/09 i 66/16).

III Izuzeće

(1)    Na dodjelu sredstava namjenjenih za tekući grant “Sufinansiranje sportskih manifestacija” za 2020. godinu nemaju pravo:

a)      Sportski subjekti koji su u posljednje tri godine bili korisnici sredstava namjenjenih za tekući grant “Sufinansiranje sportskih manifestacija” a nisu izvršili svoje obaveze na osnovu zaključenog ugovora sa Ministarstvom;

b)      Izuzeće se odnosi i na ovlaštenu osobu koja je zaključila ugovor iz tačke a) stav (1) ovog člana, te se neće razmatrati zahtjev drugog sportskog subjekta koji aplicira za sredstava na osnovu objavljenog javnog poziva, ukoliko se ta osoba javi kao ovlaštena osoba.

c)      Sportski subjekti koji nemaju prethodno izdatu saglasnost Ministarstva u skladu sa članom 54. Zakona o sportu u Bosni i Hercegovini.

d)      Ukoliko subjekt iz člana 3. stava (5) aplicira za više od jedne međunarodne sportske manifestacije njegova aplikacija će biti odbačena.

(2)    Sportski subjekti čiji programi svojim sadržajem na bilo koji način krše odredbe Olimpijske odnosno Paraolimpijske povelje i Evropske povelje o sportu.

(3)   Iz sredstava namjenjenih za tekući grant “Sufinansiranje sportskih manifestacija” za 2020. godinu neće se sufinansirati obaveze nastale na osnovu profesionalnih ugovora između sportskog subjekta i sportista odnosno sportistkinja.

(4)   Iz sredstava namjenjenih za tekući grant “Sufinansiranje sportskih manifestacija” za 2020. godinu neće se sufinansirati obaveze nastale na osnovu priprema takmičara, kako u individualnim tako i u kolektivnim sportovima.

(5)   Jedna fizička osoba se može pojaviti kao ovlaštena osoba u samo jednom sportskom subjektu. Ukoliko se jedna osoba pojavi kao ovlaštena osoba u više sportskih subjekata koji apliciraju za dodjelu sredstava namjenjenih za tekući grant “Sufinansiranje sportskih manifestacija” za 2020. godinu, Komisija iz člana 12. ove Odluke će odbaciti svaku podnesenu prijavu sportskih subjekata u kojima se ta osoba pojavljuje kao ovlašteno/odgovorno lice.

IV Kriteriji za vrednovanje podnesenih prijava korisnika sredstava

Sredstva namjenjena za tekući grant “Sufinansiranje sportskih manifestacija” za 2020. godinu, dodjeljivat će se prema sljedećim kriterijima:

a)       Kriteriji za bodovanje podnesenih programa korisnika sredstava namjenjenih za tekući grant “Sufinansiranje sportskih manifestacija” za 2020. godinu iz tačke II ovog Poziva, stav (1) tač. a), b), c), d) e) i g) i to:

1)      Mjera u kojoj program doprinosi razvoju vrhunskog sporta;

2)      Značaj programa;

3)      Broj učesnika uključenih u program;

4)      Ostvareni sportski rezultati u prethodnom periodu i

5)      Broj članica koje podnosilac zahtjeva okuplja.

b)      Kriteriji za bodovanje podnesenih programa korisnika sredstava namjenjenih za tekući grant “Sufinansiranje sportskih manifestacija” za 2020. godinu iz tačke II stav (1) tačka f) i to:

1)      Mjera u kojoj program doprinosi razvoju sporta;

2)      Značaj programa;

3)      Broj učesnika uključenih u program;

4)      Ostvareni sportski rezultati u prethodnom periodu, i

5)      Organiziranost sportskih sekcija za sve uzraste.

V Potrebna dokumentacija i način dostavljanja

(1)    Prilikom prijave na Javni poziv potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:

a)       OBRAZAC A – popunjavaju: Olimpijski komitet Bosne i Hercegovine, Paraolimpijski komitet Bosne i Hercegovine, Specijalna olimpijada u Bosni i Hercegovini, Sportski savezi registrirani na nivou Bosne i Hercegovine i entiteta, Sportski savezi osoba sa invaliditetom registrirani na nivou Bosne i Hercegovine i entiteta.

b)      OBRAZAC B – popunjavaju: Sportski klubovi, koji organiziraju sportske manifestacije međunarodnog karaktera u Bosni i Hercegovini ili učestvuju na istim van Bosne i Hercegovine.

c)       Obrasci A, B, C, F i G su sastavni dio ove odluke i moraju biti popunjeni elektronski, potpisani od strane ovlaštenog lica i ovjereni pečatom podnosioca programa,

d)      Uvjerenje o poreskoj registraciji (identifikacioni broj) (original ili kopija ovjerena od strane nadležnog organa),

e)       Aktuelni izvod iz registra nadležnog organa, ne stariji od tri mjeseca (original ili kopija ovjerena od strane nadležnog organa),

f)       Potvrda banke o postojanju transakcionog računa na ime sportskog subjekta ne starija od 30 dana, (original ili kopija ovjerena od strane nadležnog organa), kao i dokaz da račun nije blokiran.

g)      Finansijski plan programa – budžet na Obrascu C koji je sastavni dio ove odluke sa taksativno navedenim troškovima (potpisan od strane ovlaštenog lica i ovjeren pečatom podnosioca zahtjeva). U budžetu projekta mora biti jasno naznačeno za koje aktivnosti se traže sredstva od strane Ministarstva, a za koje aktivnosti su osigurana sredstva iz drugih izvora,

h)      Bilans stanja i uspjeha za prethodnu godinu ovjeren od strane Agencije za posredničke, informatičke i finansijske usluge (APIF-a/FIA-e)(original ili kopija ovjerena od strane nadležnog organa),,

i)       Izjava podnosioca prijave potpisana od strane ovlaštenog lica i ovjerena pečatom podnosioca prijave kojom potvrđuje da dodijeljena sredstva iz ovog granta neće koristiti za finansiranje obaveza nastalih na osnovu profesionalnih ugovora sa sportistima/sportistkinjama.

j)       Sportski subjekti iz člana 3 stav (1) tačka f) da dostave potvrdu da su članovi matičnog sportskog saveza registrovanog na nivou Bosne i Hercegovine ili eniteta.

k)      Izjava podnosioca prijave, čija forma je sastavni dio ove odluke (Prilog 1.), potpisana od strane ovlaštenog lica i ovjerena pečatom podnosioca prijave,

l)        Ako traženu dokumentaciju potpisuje lice koje nije ovlašteno, obavezno je priložiti punomoć.

(2)   (OBRAZAC-A, OBRAZAC-B), Finansijski plan programa – budžet (OBRAZAC-C), Evaluacioni obrazac (OBRAZAC-D i OBRAZAC-E), Izvještaj o namjenskom utrošku sredstava (OBRAZAC-F) i Obrazac za narativni izvještaj (OBRAZAC-G) su sastavni dio ove odluke.

(3)    Dokumentacija iz stava (1) ovog člana od tačke a) do tačke l) se dostavlja navedenim redosljedom i mora biti uvezana u cjelinu jemstvenikom, a svaka stranica ručno numerisana sa parafom i pečatom.

(4)   Dokumentacija koja ne bude dostavljena na način definiran prethodnim stavom neće biti uzeta u razmatranje i smatrat će se neurednom.

(5)    Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane i bit će odbačene. 

(6)    Javni poziv otvoren je 21 dan od dana posljednje objave u dnevnim novinama.

(7)   Ministarstvo objavljuje javni poziv na web-stranici Ministarstva. Obavještenje o objavi javnog poziva objavljuje se u tri dnevna lista, koji se distribuiraju na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine, uz napomenu da je tekst javnog poziva objavljen na web stranici Ministarstva.

(8)   Prijedlog projekta se dostavlja putem pošte na adresu Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, Trg BiH 3, 71000 Sarajevo, u zatvorenim kovertama, sa naznakom “NE OTVARATI” i punim nazivom javnog poziva na koji se dostavlja prijava: „Sufinansiranje sportskih manifestacija za 2020. godinu“.

VI Ostale napomene

Ukupna raspoloživa sredstva namjenjena za tekući grant “Sufinansiranje sportskih manifestacija” za 2020. godinu utvrđena su Zakonom o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2020. godinu u iznosu od 1.342.000,00 KM.

Od ukupnog iznosa raspoloživih sredstava namjenjenih za tekući grant “Sufinansiranje sportskih manifestacija” za 2020. godinu izdvojit će se sredstva:

a)       Olimpijskom komitetu Bosne i Hercegovine, Paraolimpijskom komitetu Bosne i Hercegovine, Specijalnoj Olimpijadi u Bosni i Hercegovini, Sportskim savezima registriranim na nivou Bosne i Hercegovine i entiteta i Sportskim savezima osoba sa invaliditetom registriranim na nivou Bosne i Hercegovine i entiteta sredstva u iznosu od 600.000,00 KM;

b)      Sportskim klubovima, koji organiziraju ili učestvuju na međunarodnim sportskim manifestacijama sredstva u iznosu od 400.000,00 KM.

c)      Infrastrukturni radovi na sportskim objektima koji će izravno doprinjeti održavanju sportske aktivnosti u iznosu od 342.000 KM.

Sredstvima tekućeg granta sufinasirat će se isključivo aktivnosti navedene u Obrascu C

Troškovi taksi usluga, goriva, telefona, plate administracije, zakupa kancelarija, troškovi kancelarijskog materijala, računarske opreme i komunalni troškovi ne mogu biti sufinansirani sredstvima ovog granta.

Sredstva se dodjeljuju namjenski korisniku sredstava za predloženi program i nije dozvoljeno vršiti naknadnu promjenu korisnika sredstava i samog programa.

Najmanji iznos sredstava koji se može dodjeliti iz ovog granta iznosi 5.000,00 KM, a najveći iznos koji se može dodijeliti iz ovog granta iznosi 50.000,00 KM i to:

a)       Olimpijski komitet Bosne i Hercegovine, Paraolimpijski komitet Bosne i Hercegovine, Specijalna olimpijada u Bosni i Hercegovini, sportski savezi na nivou Bosne i Hercegovine i sportski savezi osoba sa invaliditetom na nivou Bosne i Hercegovine registrirani u skladu sa Zakonom o sportu u Bosni i Hercegovini i uvedeni u Registar pravnih i fizičkih lica u oblasti sporta na nivou Bosne i Hercegovine kod Ministarstva, mogu aplicirati na iznos od 5.000,00 KM do 50.000,00 KM;

b)      Sportski savezi na nivou Bosne i Hercegovine i sportski savezi osoba sa invaliditetom na nivou Bosne i Hercegovine registrirani u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama u Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovinemogu aplicirati na iznos od 5.000,00 KM do 45.000,00 KM;

c)       Sportski savezi registrirani na nivou entiteta isportski savezi osoba sa invaliditetom registrirani na nivou entiteta mogu aplicirati na iznos od 5.000,00 KM do 15.000,00 KM;

d)      Sportski klubovi koji organiziraju sportske manifestacije međunarodnog karaktera u Bosni i Hercegovini ili učestvuju na istim van Bosne i Hercegovine mogu aplicirati na iznos od 5.000,00 KM do 10.000,00 KM;

e)      Pravna lica u svrhu sufinanciranja infrastrukturnih radova na sportskim objektima, koji će izravno doprinijeti održavanju sportskih aktivnosti za koju apliciraju mogu aplicirati za iznos od 5.000,00 KM do 30.000 KM.

Sredstvima namjenjenim za tekući grant “Sufinansiranje sportskih manifestacija” za 2020. godinu finansiraju se programi korisnika sredstava koji će se realizirati u 2020. godini, sa izuzetkom zimskih sportova čija realizacija može trajati do kraja mjeseca marta 2021. godine.

Ako matična sportska federacija izmjeni unaprijed definiran datum održavanja sportske manifestacije za čiju realizaciju su korisniku dodjeljena sredstva, korisnik sredstava je dužan obavijestiti Ministarstvo pisanim putem o razlozima pomjeranja i novom terminu održavanje iste sportske manifestacije. Uz obavijest potrebno je da korisnik sredstava priloži odgovarajući dokaz, na osnovu kojeg Ministarstvo izdaje novu saglasnost.

Ministarstvo će sa korisnicima sredstava, nakon što Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donese Odluku o rasporedu sredstava, te ista bude objavljena u “Službenom glasniku BiH”, zaključiti ugovor kojim će biti definisana međusobna prava i obaveze ugovornih strana.

Prije zaključivanja ugovora korisnici sredstava se obavještavaju usmenim putem o Odluci Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i visiniodobrenih sredstvima, te se od istih traži da u roku od sedam dana dostave:

a)      Korigirani budžet usklađen sa odobrenim sredstvima (OBRAZAC C). Korigirani budžet programa postaje sastavni dio ugovora i isti mora biti potpisan od strane ovlaštenog lica i ovjeren pečatom.

b)      Prilikom sačinjavanja korigiranog budžeta dozvoljeno je mijenjanje iznosa po budžetskim linijama, ali ne i mijenjanje budžetskih linija.

Korisnici sredstava dužni su Ministarstvu dostaviti Finansijski izvještaj prema Obrascu F i Narativni izvještaj prema Obrascu G, u roku od 30 dana od dana završetka programa, sa izuzetkom zimskih sportova čiji korisnici sredstava su dužni dostaviti izvještaj do 30.aprila 2021. godine.

Korisnici sredstava kojima su dodijeljena sredstva u iznosu 20.000,00 KM i više dužni su angažirati nezavisnu reviziju u skladu sa Međunarodnim revizorskim standardom 4400 – Dogovorene procedure, gdje se od revizora zahtjeva da provede „Procedure verifikacije troškova projekta“ i dostavi „Izvještaj o stvarnom nalazu – Report of factual findings“ .

Korisnik sredstava je dužan voditi odvojenu i preciznu finansijsku dokumentaciju, tako da se sva plaćanja i troškovi načinjeni prema odobrenom programu lako mogu identificirati.

Korisnik sredstava je dužan da računovodstvene knjige i drugu finansijsku dokumentaciju, u slučaju potrebe, učini dostupnom za razmatranje i kontrolu od strane Ministarstva ili bilo kog drugog organa koji ovlasti Vijeće ministara Bosne i Hercegovine ili bilo kog drugog zakonom ovlašćenog organa.

Svi prilozi navedeni u javnom konkursu mogu se preuzeti na sljedećim linkovima:

OBRAZAC-A

OBRAZAC-B

OBRAZAC-C

OBRAZAC-F

OBRAZAC-G

IZJAVA (PRILOG 1)

Odluka o kriterijima za raspored sredstava namjenjenih za tekući grant „Sufinansiranje sportskih manifestacija“ za 2020. godinu