Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on skype

JAVNI POZIV ZA RASPODJELU SREDSTAVA IZ TEKUĆEG TRANSFERA NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA – TRANSFER ZA ORGANIZACIJE CIVILNIH INVALIDA 2020. GODINA

I. PREDMET JAVNOG POZIVA

            Predmet javnog poziva je raspodjela sredstava iz Tekućeg  transfera neprofitnim organizacijama –Transfer za organizacije civilnih invalida  u iznosu od 500.000,00 KM organizacijama osoba sa invaliditetom prema opštim i posebnim kriterijima utvrđenih podtačkom 5. tačke I. Odluke o usvajanju programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih i kapitalnih transfera utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike V. broj 200/2020 od 06.02.2020.godine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 11/20), (u daljnjem tekstu: Program utroška).

II.SVRHA PROGRAMA

Svrha Programa finansiranog sredstvima iz navedenog Tekućeg transfera je stvaranje uslova za funkcionisanje saveza/udruženja osoba sa invaliditetom i civilnih žrtava rata u cilju njihovog osnaživanja u zastupanju interesa ove populacije u toku 2020. godine.

III. PRAVO UČEŠĆA

Po ovom Javnom pozivu pravo učešća, odnosno podnošenja zahtjeva imaju savezi i udruženja osoba sa invaliditetom, koji su registrovani za rad sa osobama sa invaliditetom i civilnim žrtvama rata na nivou Federacije BiH, i koji ispunjavaju opće i posebne kriterije utvrđene Programom utroška.

IV. OPĆI I POSEBNI KRITERIJI ZA UČEŠĆE

Sredstva iz Javnog poziva dodjeljuju se na temelju općih i posebnih kriterija kako slijedi:

 1. Opći kriteriji za raspodjelu sredstava
 1. Registracija saveza/udruženja kod Federalnog ministarstva pravde;
 2. Registracija uz saglasnost ovog ministarstva za unošenje naziva Federacija u naziv saveza i/ili postojanje ovlaštenja za vršenje poslova iz oblasti zaštite osoba sa invaliditetom i civilnih žrtava rata;
 3. Djelovanje u oblasti  invaliditeta;
 4. Djelovanje udruženja na području najmanje dva kantona;
 5. Ispunjene obaveze u vezi podnošenja narativnog i finansijskog izvještaja o namjenskom utrošku dodijeljenih novčanih sredstava za posljednju godinu u kojoj su mu dodijeljena sredstva, u skladu sa zaključenim  Ugovorom.
 6. Finansijski plan i program rada za tekuću godinu, koji obavezno treba da sadrži plan i vremensku dinamiku planiranih aktivnosti, sredstva za bruto plaće zaposlenika ili na drugi način angažovanih lica, te sredstva za materijalne troškove.
 • Posebni kriteriji za raspodjelu sredstava:
 1. Broj kantona na kojima savez/udruženje djeluje; 
 2. Ostvareni rezultati u oblastima od značaja za osobe sa invaliditetom u prethodnoj godini: broj realizovanih projekata, broj organizovanih radionica, broj izdatih publikacija i brošura i druge aktivnosti (TV i radio emisije, nastupi u javnosti, novinski članci), koji su realizovani u svrhu podizanja svijesti o pravima osoba sa invaliditetom;

c).Potrebna dokumentacija:

Kao dokaz o ispunjavanju općih i posebnih uslova podnositelj zahtjeva treba dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 1. Popunjen, potpisan i ovjeren  prijavni obrazac koji se može preuzeti na web stranici Ministarstva: www.fmrsp.gov.ba, (Obrazac br. 1)
 2. Rješenje o registraciji kod Federalnog ministarstva pravde i uvjerenje iz registra udruženja (ne starije od 3 mjeseca)
 3. Rješenje Federalnog ministarstva rada i socijalne politike o unošenju naziva Federacija u naziv udruženja/saveza, ili rješenje o datom ovlaštenju za vršenje poslova iz oblasti zaštite osoba sa invaliditetom i civilnih žrtava rata
 4. Obavještenje o razvrstavanju pravnog lica prema klasifikaciji djelatnosti, ili drugi pismeni dokaz o djelovanju u oblasti zaštite osoba sa invaliditetom i civilnih žrtava rata
 5. Uvjerenje o poreskoj registraciji – ID broj
 6. Finansijski plan i program rada za 2020. godinu, koji obavezno sadrži: plan i vremensku dinamiku planiranih aktivnosti, sredstva za bruto plaće zaposlenika ili na drugi način angažovanih lica te sredstva za materijalne troškove, (Obrazac br. 2.), dostupan na web stranici Ministarstva
 7. Ugovor o otvaranju transakcijskog/tekućeg računa
 8. Ovjerena izjava o dobrovoljnom članstvu u savezu za sve članice saveza, ili pismeni dokaz o djelovanju i radu na području FBiH za udruženja koja nemaju članice
 9. Referentna lista do sada okončanih tekućih programa i projekata koja sadrži naziv projekta, izvor finansiranja i godinu realizacije, broj organizovanih radionica, broj izdatih publikacija i brošura i druge aktivnosti (TV i radio emisije, nastupi u javnosti, novinski članci), koji su realizovani u svrhu podizanja svijesti o pravima osoba sa invaliditetom, potpisana i ovjerena od strane ovlaštene osobe

Maksimalan iznos koji se po jednom korisniku može dodijeliti iz ovog transfera je

40.000 KM.

Svi traženi dokumenti moraju biti originali ili ovjerene kopije nadležnog organa.

Posebna dokumentacija mora biti pregledna, vjerodostojna i tehnički korektna.

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike nema obavezu vraćanja predate dokumentacije aplikantima.

V. NAČIN JAVNOG OBJAVLJIVANJA I ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVE

Prijave se, u zatvorenoj koverti, sa obaveznom naznakom na koji transfer se aplicira, podnose poštom ili se lično predaju na pisarnici Federalnog ministarstva rada i socijalne politike na adresu:

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike

Sektor za zaštitu i inkluziju osoba sa invaliditetom, civilnih žrtava rata i jedinstveni registar

Hamdije Čemerlića broj 2

71 000 Sarajevo

s naznakom:

“Prijava na Javni poziv za tekući transfer neprofitnim organizacijama  – Transfer za organizacije civilnih invalida“

„Ne otvaraj”

Obavijest o Javnom pozivu objavljuje se  u dva dnevna glasila, a cjeloviti tekst Javnog poziva na službenoj web stranici Federalnog ministarstva rada i socijalne politike: www.fmrsp.gov.ba.

Rok za dostavljanje prijava je 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja Javnog poziva.

http://fmrsp.gov.ba/?p=583