Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on skype

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarenje prava korištenja novčanih sredstava za uređenje poljoprivrednog zemljišta na području ZDK

Na osnovu člana 54. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Službene novine Federacije BiH, broj: 52/09), član 2. stav (1) tačka b) Odluke o korištenju sredstava prikupljenih od naknada za promjenu namjene poljoprivrenog zemlišta („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj: 5/15), Programa utroška sredstava za uređenje poljoprivrednog zemljišta u 2019. godini broj: 02-14-7729/19 od 07.05.2019. godine, Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Zeničko-dobojskog kantona raspisuje:

J A V N I P O Z I V za podnošenje zahtjeva za ostvarenje prava korištenja novčanih sredstava za uređenje poljoprivrednog zemljišta na području Zeničko-dobojskog kantona

I Predmet Javnog poziva

Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje zahtjeva za uređenje poljoprivrednog zemljišta na području Zeničko-dobojskog kantona od sredstava prikupljenih od naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta. Novčana sredstva koriste se isključivo za uređenje poljoprivrednog zemljišta namijenjenog primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji. Minimalna površina zapuštenog poljoprivrednog zemljišta koja se može prijaviti za uređenje je 0,3 hektara.

II Pravo sudjelovanja

Pravo na novčana sredstva za uređenje poljoprivrednog zemljišta imaju podnosioci zahtjeva čije se zapušteno poljoprivredno zemljište nalazi na teritoriji Zeničko-dobojskog kantona i koji imaju stalno mjesto prebivališta (fizička lica), odnosno sjedište na teritoriji Zeničko-dobojskog kantona (pravna lica).

Javni_poziv_uredjenje_poljoprivrednog_zemljista_2019.pdf 
Uputstvo_uredjenje_poljopr_zemljista_sredstva_promjena_namjene_poljoprivr_zemljista_2019_1.pdf