Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on skype

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PROJEKTNIH PRIJEDLOGA ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA (OCD) U SKLOPU PROJEKTA „STVARANJE POVOLJNIJEG OKRUŽENJA ZA CIVILNO DRUŠTVO“ (EMBRACE)

Projekat „Stvaranje povoljnijeg okruženja za civilno društvo“ (EMBRACE) finansira Vlada Kraljevine Norveške u iznosu od 500.000 EUR, a provodi ga Razvojni program Ujedinjenih naroda (UNDP). Cilj Javnog poziva je jačanje kapaciteta OCD radi unapređenja kvaliteta usluga koje se pružaju građanima u lokalnim zajednicama.

EMBRACE projekat će podržati OCD iz čitave Bosne i Hercegovine koji će realizovati projekte u najmanje 10 lokalnih zajednica. Javni poziv je otvoren u periodu od 13. januara do 7. februara 2020. Pozivaju se sve OCD (udruženja/udruge ili fondacije), registrovane u skladu s važećim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini, da dostave prijedloge projekata  u skladu sa sljedećim tematskim oblastima:

·        mladi, omladinski aktivizam i volonterizam,

·        socijalna inkluzija i socijalne usluge za ranjive kategorije,

·        građansko učešće i volonterizam u zajednici,

·        ravnopravnost spolova,

·        zaštita okoline,

·        ljudska prava.

Ovim pozivom je predviđena dodjela sredstava u dva LOT-a:

§  LOT 1 – od 5.000,00 do 20.000,00 BAM

§  LOT 2 – od 20.000,00 do 60.000,00 BAM

Trajanje predloženih projekata je minimalno 5, a maksimalno 7 mjeseci. Odobreni projekti moraju biti realizovani u periodu mart – septembar 2020. godine.

Sve potrebne informacije i elektronska verzija cijelog paketa prijavne dokumentacije može se naći na elektronskoj adresi: http://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=62523. Informativni sastanak „Otvoreni dan“ će se održati  sa zainteresovanim OCD prema slijedećem rasporedu:

  • Sarajevo – 14. januar 2020, Hotel Astra Garni, Kundurdžiluk 2, od 09,00 sati do 10,00 sati
  • Mostar – 16. januar 2020, Hotel Bristol, Mostarskog bataljona bb, od 09,00 sati do 10,00 sati
  • Banjaluka – 21.januar 2020, Hotel Palas, Kralja Petra I Karađorđevića 60, od 09,00 sati do 10,00 sati

Ispunjenu prijavu (sa kompletnom traženom dokumentacijom) potrebno je dostaviti u tri štampana primjerka u i jednoj elektronskoj kopiji (CD ili USB), u zatvorenoj koverti, preporučenom poštom ili lično tokom radnih dana (ponedjeljak – petak), u periodu od 8 do 17 sati na sljedeću adresu: UNDP BiH, Zmaja od Bosne bb, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina, sa naznakom “za EMBRACE projekat”.

Rok za predaju prijave je 7. februar 2020. godine, do 17 sati. Prijave dostavljene nakon navedenog roka će biti razmatrane jedino u slučaju da poštanski žig ukazuje na datum slanja prije zvaničnog isteka roka.

Vanjska strana koverte mora sadržavati naziv poziva za predaju prijedloga projekata, puno ime i adresu podnosioca prijave, puni naziv projekta i naznaku “Ne otvarati prije zvaničnog otvaranja”.

Detalji o uslovima Javnog poziva za predaju projektnih prijedloga organizacija civilnog društva mogu se pronaći u Smjernicama za aplikante, na gore navedenoj elektronskoj adresi.

https://www.ba.undp.org/content/bosnia_and_herzegovina/bs/home/presscenter/vijesti/2020/javni-poziv-za-podnoenje-projektnih-prijedloga-organizacija-civi.html