Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on skype

Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu sredstava za finansiranje/sufinansiranje planinarskih manifestacija/aktivnosti od značaja za FBiH u 2021. godini

Predmet javnog poziva:
Predmet javnog poziva je dodjela sredstava za finansiranje/sufinansiranje planinarskih manifestacija/aktivnosti od značaja za FBiH u 2021. godini.

U Budžetu PS FBiH za 2021. godinu, obezbjeđena su sredstva za podršku planinarskim manifestacijama/aktivnostima koje realiziraju članice Saveza u iznosu od 5.000,00 KM.

Oblasti djelovanja planinarskih manifestacija/aktivnosti predviđene za finansiranje/sufinansiranje su:

 •  – promocija knjiga, priručnika i časopisa iz oblasti planinarstva, kao i izložbe planinarskih fotografija,
 • – očuvanje i zaštita planinske flore i faune,
 • – izgradnja i obnavljanje planinarskih staza,
 • – afirmicija tradicije planinarstva u FBiH,
 • – međunarodna i međudruštvena saradnja,
 • – rad sa mladima,
 • – planinarska edukacija,
 • – afirmacija i razvoj sportskog penjanja, planinarske orijentacije i orijentiringa i drugih sportova koji za cilj imaju odlazak i boravak u prirodi,
 • – međunarodne ekspedicije koje će promovisati PS FBiH u zemlji i inostranstvu,
 • – i druge oblasti planinarstva.
 • .

Pravo učešća:
Pravo na dodjelu finansijskih sredstava po ovom javnom pozivu mogu ostvariti:

 • – članice koje se nalaze u sistemu PS FBiH u kontinuitetu u proteklih najmanje 2 godine (provjeru vrši Kancelarija Saveza).
 • .

Prijavna dokumentacija:
Prijava na javni poziv podnosi se na prijavnom obrascu kojeg propisuje Savez, a koji se može preuzeti ovdje: Obrazac prijave za manifestacije od znacaja za FBiH u 2021.

Prilikom apliciranja na javni poziv za finansiranje/sufinansiranje planinarskih manifestacija/aktivnosti aplikanti su obavezni dostaviti sljedeće:

1. Popunjen prijavni obrazac:

 • – naziv i opis manifestacije/aktivnosti,
 • – naziv nosioca manifestacije/aktivnosti,
 • – ciljevi manifestacije /aktivnosti i očekivani rezultati,
 • – ciljne grupe,
 • – značaj manifestacije/aktivnosti za lokalnu zajednicu,
 • – navesti do sada realizirane manifestacije/aktivnosti koje su bile od značaja za članicu (vrijednost projekta i način finansiranja).

Prijava mora sadržavati Obrazac prijave vlastoručno potpisane od strane osobe ovlaštene za zastupanje, te ovjerene službenim pečatom članice.

Nepotpuna dokumentacija neće se uzeti u razmatranje. Prijave na javni poziv koje ne zadovoljavaju bilo koji od ispod navedenih kriterija neće se uzeti u razmatranje:
– članice koje nisu u kontinuitetu najmanje 2 godine u sistemu PS FBiH,
– manifestacije kojima je predviđeni dio administrativnih i uredskih troškova i troškova osoblja veći od 20% u odnosu na ukupan budžet manifestacije,
– manifestacije koje su namijenjene za isključivu dobit pojedinca,
– manifestacije koje nisu predviđene u oblastima planinarskog djelovanja.

 • .

Evaluacija prijedloga i osnovni kriteriji odabira:
Evaluaciju prijedloga prijava će vršiti Komisija za evaluaciju. Komisiju za evaluaciju će sastaviti Upravni odbor Planinarskog saveza FBiH.
Osnovni kriteriji odabira prijedloga prijava kojima će se voditi Komisija za evaluaciju određeni su Pravilnikom o kriterijima i postupku raspodjele sredstava za finansiranje/sufinansiranje planinarskih manifestacija/aktivnosti od značaja za FBiH.

Pravilnik možete preuzeti ovdje: Pravilnik-o-kriterijima-i-postupku-raspodjele-sredstava-za-finansiranje-sufinansiranje-planinarskih-manifestacija-aktivnosti-od-značaja-za-FBiH

Konačna odluka:
Nakon ocjenjivanja prijedloga prijava u skladu sa kriterijima, definiše se rang-lista prijedloga projekata u skladu sa ostvarenim brojem bodova i kao takva dostavlja se Upravnom odboru PS FBiH koji donosi konačnu odluku.

Obavijest o rezultatima prijava:
Podnosioci prijava će biti obaviješteni o rezultatima Javnog poziva na stranici Planinarskog saveza. Nakon odluke o dodjeli sredstava, odabranim subjektima će se na potpis dostaviti ugovor, u kojem će se definisati način realizacije odobrenih sredstava.

Mjesto i rok dostave prijava na javni poziv:
Prijavni obrazac i prateća dokumentacija dostavljaju se u zapečaćenoj koverti preporučenom poštom ili predaju lično u Kancelariji Saveza na adresu:

PLANINARSKI SAVEZ FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Terezije bb – Centar Skenderija
71000 Sarajevo
sa naznakom:
„Javni poziv 2021 – PLANINARSKE MANIFESTACIJE“
Na koverti je potrebno naznačiti i puni naziv i adresu podnosioca prijave, te naglasiti sljedeće:
„NE OTVARATI PRIJE ZVANIČNOG OTVARANJA“.

Krajnji rok za podnošenje prijava:
Krajnji rok za podnošenje prijava je 15.03.2021. godine do 13:00 sati, što potvrđuje datum na otpremnici, poštanski žig ili priznanica. Dostavljena projektna dokumentacija se ne vraća. Prijedlog projekta podnesen nakon isteka roka se neće uzeti u razmatranje. Naknadne dopune projektnog prijedloga, objašnjenja, obrazloženja i sl. dostavljeni nakon isteka roka neće se uzimati u obzir.