Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on skype

JAVNI POZIV ZA DODJELU SREDSTAVA MEDIA PRODUCTION

Program osnaživanja nezavisnih medija (IMEP) objavljuje četvrti poziv za apliciranje za Media Production grantove.

IMEP je USAID-ov petogodišnji program (april 2017 – april 2022.) sa glavnim ciljem da doprinese nezavisnosti medija i slobodi izražavanja u Bosni i Hercegovini kroz jačanje održivosti medija, podizanju kvaliteta medijskog sadržaja, jačanju kapaciteta novinara, osiguranju pravne podrške medijskim organizacijama i novinarima, uključujući građane kao aktivne učesnike koji doprinose medijskom prostoru, sa elementima jačanja kapaciteta građana i jake promocije nezavisnih medijskih glasova u BiH.

Glavni ciljevi dodjele grantova u IMEP programu su:

1. Podržati produkciju visokokvalitetnog sadržaja, ojačati nezavisnost medija

2. Poboljšati doseg medija do korisnika i komunikaciju sa njima

3. Promovirati inovativni pristup i kritičko razmišljanje

4. Doprinijeti boljem okruženju za rad medijskih kuća i novinara

5. Ojačati kapacitete novinara i medija i primjenu profesionalnih standarda

6. Promovirati proces integracije BiH u EU I NATO, jednaka prava za sve, borbu protiv korupcije kao pitanja od interesa za demokratizaciju bh. društva

Uspješnim aplikantima se u okviru šeme dodjele grantova IMEP projekta može odobriti jedan (1) grant za Media Production.

TEMA JAVNOG POZIVA

Grantovi Media Production će se dodjeljivati privatnim medijima koji će kreirati kvalitetni nezavisni sadržaj u skladu sa profesionalnim standardima novinarstva.

Media Production grantovi imaju za cilj da podrže produkciju i distribuciju sadržaja na način koji će uključiti široku javnost, a vezanih za sljedeća društvena pitanja:

• borbu protiv korupcije

• integraciju Bosne i Hercegovine u EU i NATO

• ljudska prava

Pristup temi mora prevazići puku prezentaciju podataka, već treba da istraži njen veći značaj i podstakne kritičko razmišljanje.Prednost pri odabiru će imati projekti koji aktivno uključuju mlade osobe.

Medijski sadržaj koji je predmet aplikacije mora ispunjavati kriterije profesionalnog novinarstva; mora biti inovativan, informativan, zanimljiv i mora biti upotrebljiv za korištenje i u drugim medijskim formatima. Također, medijski sadržaj mora biti novi proizvod. Media Production grantom neće biti podržani postojeći medijski proizvodi za koji aplikant traži nastavak finansiranja kroz ovaj grant.

Aplikant mora omogućiti distribuciju i emitovanje svog proizvoda na drugim medijima i putem drugih medijskih kuća.

Osim finansijske podrške u vidu granta, u ovoj kategoriji IMEP će finansiranim medijima pružati dodatnu podršku vezanu za izgradnju njihovih kapaciteta, i to putem procjene organizacijskih kapaciteta medija (MOCA), edukacijskim modulima prema nalazima MOCA alata, praćeno podrškom u poboljšanju marketing i komunikacijskih strategija.

2. FINANSIJSKI OKVIR

Četvrti Javni poziv je finalni krug poziva u okviru ovog projekta u kojem će za Media Production ukupno biti dodijeljeno 555,000.00 USD.

Potencijalni aplikanti mogu aplicirati na jedan od sljedeća četiri (4) LOT-a, a iznosi koji se dodjeljuju kroz medijske grantove će se razlikovati u zavisnosti od vrste medija:

-LOT 1 TV Do 100,000.00 USD

-LOT 2 Radio Do 60,000.00 USD

-LOT 3 Printani medij Do 60,000.00 USD

-LOT 4 Web portal Do 60,000.00 USD.

LOT-ovi su podijeljeni prema vrsti medija koji aplicira na grant. Medij koji ne odgovara vrsti medija za LOT na koji aplicira, će biti eliminisan iz dalje provjere. (Npr. web portal može aplicirati samo za LOT 4).

Jedan aplikant može aplicirati za samo jedan LOT u okviru ovog Javnog poziva za Media Production grant.

Prihvatljivi troškovi u okviru ovog Javnog poziva su:

• Kupovina opreme u ukupnom iznosu do 10% od ukupnog odobrenog budžeta;

• Troškovi proizvodnje sadržaja;

• Plate za osoblje;

• Operativni troškovi.

• Zbir troškova plata osoblja i operativnih troškova su limitirani na do 25% od ukupno odobrenog budžeta.

Neprihvatljivi troškovi u okviru ovog Javnog poziva su:

• Kupovina vozila i nekretnina;

• Međunarodna putovanja;

• Troškovi putovanja na konferencije i studijske posjete;

• Troškovi nastali prije potpisivanja ugovora;

• Dugovi i troškovi izmirenja dugova (kamate);

• Rezervisanje sredstava za gubitke, dugove ili potencijalne buduće obaveze;

• Kreditiranje trećih strana.

3. VREMENSKI OKVIR ZA SPROVOĐENJE PROJEKTA

Trajanje projekta u okviru ovog Javnog poziva ne može biti kraće od 12, niti duže od 18 mjeseci.

4. USLOVI ZA UČEŠĆE

Mediji trebaju ispunjavaju sljedeće uslove kako bi imali pravo apliciranja na ovaj Javni poziv:

• Da su registrovani u skladu da pozitivnim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini i

• Da ostvaruju ciljeve u oblasti javnog interesa koji je predmet Javnog poziva i

• Da su privatni mediji.

Aplikanti, odnosno podnosioci prijava mogu dobiti najviše jedan grant u okviru ovog poziva za Media Production grant i to za onaj LOT koji odgovara vrsti medija kojim se aplicira.

Aplikanti mogu poslati samo jedan prijedlog projekta za jedan LOT u okviru ovog Javnog poziva.

Aplikanti koji apliciraju za ovu vrstu granta, također se mogu prijaviti za Media Mixer grant, u okviru ovog ili drugog javnog poziva.

Mediji koji su u ranijim pozivima u dobili Media Production grant, ne mogu ponovo aplicirati za ovu vrstu granta.

5. OBAVEZNA DOKUMENTACIJA ZA PODNOŠENJE APLIKACIJE

1. Prijava na javni poziv (Annex I);

2. Prijedlog projekta (Annex II);

3. Budžet projekta ( Annex III);4. Dodatni dokumenti:

4.1 Skenirana registracija pravnog lica;

4.2 Skenirani bilansa stanja i bilansa uspjeha za prethodnu fiskalnu godinu;

4.3 Ostali dokumenti (na primjer: pisma podrške, certifikati o standardima u radu organizacije, godišnji izvještaji revizije o radu organizacije itd.).

4.4 Potencijalni aplikant je u obavezi da dostavi uzorke tekstova, video snimaka, pilot emisija ili sličnog materijala koji smatra relevantnim za aplikaciju.

Sva dokumentacija za Javni poziv se može preuzeti na internet stranici projekta www.imep.ba ili direkno na linku (http://imep.ba/aktivni-grantoviaktivni-grantoviaktivni-grantovi/aktivni-grantovi/)

6. PODNOŠENJE PRIJAVE

Aplikacija se podnosi isključivo putem e-maila na prijava@imep.ba

Svi dokumenti iz Sekcije 5. trebaju biti pretvoreni u pdf format i kao pdf poslani kao prilog u mailu kojim se šalje aplikacija.

E-mail kojim se šalje aplikacije, treba izgledati na sljedeći način:

From: aplikaciju je potrebno poslati sa e-mail adrese osobe označene za kontakt sa aplikantom

To: prijava@imep.ba

Subject: MP-04, LOT [upisati broj LOT-a] – naziv aplikanta

Tijelo maila:- Potrebno je navesti sve dokumente koji se šalju u prilogu u vidu brojčane liste- Potrebno je obavezno navesti ime kontakt osobe za projekat i kontakt telefon.

Ukoliko su aplikacioni dokumenti “preteški” za slanje u jednom e-mailu, što pretpostavlja da se aplikacija šalje iz više dijelova, tj. u više e-mailova, potrebno je u Subject upisati:

• MP-04 – 1/X LOT [upisati broj LOTa] – naziv aplikanta, gdje broj 1 predstavlja prvi mail, a X predstavlja ukupan broj mailova koji se šalju kao apli (npr 1/3 što predstavlja prvi od tri maila),

• MP-04 – 2/X, LOT [upisati broj LOTa] – naziv aplikanta, gdje broj 2 predstavlja drugi mail od ukupnog broja mailova itd.

Potrebno je poslati onoliko mailova koliko je naznačeno u Subject-u (broj X).

Priloge u mailu je potrebno obilježiti brojevima kako su nabrojani u tijelu maila.

Rok za podnošenje aplikacija je 30.04.2020.g.

Aplikacije će se smatrati valjanim ako je datum i vrijeme prijema u skladu sa rokom. Sve aplikacije pristigle nakon navedenog roka, neće se uzimati u razmatranje.

Prijave se ne šalju putem redovne pošte, niti putem preporučene pošte. Prijave primljene poštom se neće uzeti u razmatranje.

DODATNE INFORMACIJE

Zahtjevi za eventualna pojašnjenja u vezi sa ovim Javnim pozivom trebaju biti upućeni isključivo putem e- maila na adresu grantovi@imep.ba_sa naznakom reference poziva (IMEP/MGS-MP-04) i nazivom aplikanta u Subject-u e-maila.

Odgovori na pitanja će biti objavljeni na web stranici www.imep.ba u skladu sa datumom koji je predstavljen u rasporedu.

JEZIK APLIKACIJE

Sve Aplikacije moraju biti pisane na jednom od zvaničnih jezika u Bosni i Hercegovini.

https://s3.amazonaws.com/2am-objavi-ba/wp-content/uploads/2017/11/26155002/Javni-poziv-za-dodjelu-Media-Production-grantova-4.poziv_…pdf