Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on skype

Javni poziv za članstvo u Savjetodavnoj grupi ReLOaD2 projekta u Bosni i Hercegovini

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2), koji finansira Europska unija (EU), a provodi Razvojni program ujedinjenih nacija (UNDP) objavljuje:

JAVNI POZIV

za članstvo u Savjetodavnoj grupi ReLOaD2 projekta u Bosni i Hercegovini

ReLOaD2 se provodi na Zapadnom Balkanu i to u: Albaniji, Bosni i Hercegovini (BiH), Crnoj Gori, Kosovu* (Za Europsku uniju, ovo imenovanje ne dovodi u pitanje stav o statusu i u skladu je s UNSCR 1244/1999 i Mišljenjem ICJ-a o proglašenju nezavisnosti Kosova. Za UNDP sve reference na Kosovo shvatit će se u kontekstu UN-ove Rezolucije 1244/1999), Sjevernoj Makedoniji i Srbiji. Projekat je sa realizacijom počeo 1. januara 2021. godine i tokom naredne 4 godine ima za cilj jačanje participativne demokratije i EU integracija na Zapadnom Balkanu osnaživanjem civilnog društva i mladih da aktivno učestvuju u donošenju odluka te unapređenjem poticajnog pravnog i finansijskog okruženja za organizacije civilnog društva (OCD).

U BiH je planirano da u projektu učestvuje minimalno 12 jedinica lokalne samouprave, te da kroz javne pozive bude podržano minimalno 140 projekata OCD. U okviru projektne strukture, predviđeno je da se uspostavi i Savjetodavna grupa s ciljem pružanja podrške Partnerskom odboru i projektnom timu i boljem uticaju projekta na civilno društvo i lokalnu upravu.

Savjetodavna grupa se uspostavlja i da osigura tok informacija u vezi sa implementacijom projekta i da služi kao forum za saradnju i dijalog o temama vezano za razvoj civilnog društva. Predviđeno je da u Savjetodavnoj grupi učestvuje  maksimalno 10 članova i samo učešće je na volonterskoj osnovi. Sastanci Savjetodavne grupe će se održavati dva puta godišnje ili po potrebi i češće. Projektom je predviđeno i da predstavnik Savjetodavne grupe učestvuje  u radu Partnerskog odbora projekta. Partnerski odbor ReLOaD 2 projekta čine predstavnici Ministarstva pravde BiH, Federalnog ministarstvo pravde, Ministarstva uprave i lokalne samouprave Republike Srpske (RS), Saveza općina i gradova FBiH, Saveza opština i gradova RS, Delegacije EU u Bosni i Hercegovini, UNDP BiH, predstavnik civilnog društva – nominovan od strane Savjetodavne grupe, TACSO BiH u svojstvu promatrača.

Kriteriji za učešće u Savjetodavnoj grupi

Projektnim dokumentom je predviđeno da članovi Savjetodavne grupe budu predstavnici OCD (manje organizacije lokalnog nivoa i profesionalno etablirane organizacije sa dugogodišnjim iskustvom), predstavnici mladih, predstavnici jedinica lokalne samouprave koje su prethodno učestvovale u ReLOaD1/ LOD (projektu Jačanja lokalne demokratije  te ostali pojedinci koji svojim prethodnim iskustvom mogu doprinijeti uspješnom radu. Pri izboru članova voditi će se računa o ravnomjernoj zastupljenosti predstavnika različitih tematskih sektora, geografskoj zastupljenosti OCD i rodnoj zastupljenosti.

Ovaj javni poziv je otvoren za predstavnike OCD, predstavnike omladinskih organizacija i pojedince. Predstavnici jedinica lokalne samouprave će biti naknadno odabrani.

Koje OCD mogu predložiti kandidata?

OCD i omladinske organizacije mogu predložiti kandidata za člana Savjetodavne ako su:

  • registrovani kao udruženja građana prije objavljivanja Javnog poziva,
  • aktivni u zajednici i prepoznati od građana/korisnika njihovih usluga u zajednici,
  • ako je kandidat za člana Savjetodavne grupe BiH državljanin, sa prebivalištem u BiH.

Potrebna dokumentacija

aOCD i omladinske organizacije trebaju dostaviti sljedeću dokumentaciju:

  • kopiju rješenja o upisu u registar udruženja građana,
  • pregled realizovanih projekata i aktivnosti u prethodnoj godini,
  • pismo podrške OCD predloženom kandidatu uz kraću biografiju koja pruža dovoljno informacija o iskustvu i ekspertizi predloženog kandidata,
  • kontakt podatke (telefon i/ili e-mail adresa) organizacije koja predlaže kandidata.

b) Pojedinci trebaju dostaviti sljedeću dokumentaciju:

  • fotokopiju lične karte ili drugog identifikacionog dokumenta izdatog u BiH na osnovu kojeg se utvrđuje identitet kandidata za člana Savjetodavne grupe,
  • biografiju sa podacima o iskustvu rada u i sa civilnim društvom,
  • kontakt podatke (telefon ili e-mail adresa) kandidata.

Rok i način predaje dokumentacije

Javni poziv je otvoren od 07. do 21. aprila 2021. godine.

Kandidovanje za člana Savjetodavne grupe, vrši se dostavljanjem potrebne dokumentacije putem elektronske pošte na adresu registry.ba@undp.org, lično na protokol UNDP-a u BiH ili putem pošte na adresu:

Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP BiH)

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD 2)

Zgrada Ujedinjenih nacija

Zmaja od Bosne bb

71000 Sarajevo

Bosna i Hercegovina

s napomenom: “Kandidatura za člana Savjetodavne grupe – ReLOaD2 projekat”.

Prijave za članove Savjetodavne grupe će se razmatrati samo ako su dostavljene blagovremeno i uz svu potrebnu dokumentaciju. Prijave dostavljene nakon zvaničnog roka, bit će razmatrane samo u slučaju da poštanski pečat ukazuje na datum slanja prije zvaničnog isteka roka. UNDP BiH će u roku od 15 dana od isteka roka za dostavljanje prijedloga kandidata obavijestiti izabrane kandidate o rezultatima odabira. Eventualna pitanja u vezi sa postupkom predlaganja kandidata za člana Savjetodavne grupe se mogu dostaviti elektronskim putem, na adresu: registry.ba@undp.org