Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on skype

JAVNI POZIV – SANACIJA ŠTETA NASTALIH USLJED POPLAVA I KLIZIŠTA

Federalno ministarstvo prostornog uređenja objavljuje

J A V N I   P O Z I V

za odabir korisnika Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – za sanaciju šteta nastalih usljed poplava i klizišta

Tekst Javnog poziva i prateće obrasce možete preuzeti ovdje:

JAVNI POZIV – SANACIJA ŠTETA NASTALIH USLJED POPLAVA I KLIZIŠTA

OBRAZAC 1 – PRIJAVA

OBRAZAC 2 – IZJAVA

OBRAZAC 3 – FINANSIJSKI PLAN