Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on skype

Javni oglas za dodjelu donacija – Međunarodni aerodrom Sarajevo

Javni oglas za dodjelu donacija

Na osnovu člana 20. Pravilnika o dodjeli donacija u J.P. Međunarodni aerodrom “SARAJEVO” d.o.o. Sarajevo i člana 2. Odluke Nadzornog odbora J.P. Međunarodni aerodrom “SARAJEVO” d.o.o. Sarajevo o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora korisnika donacija, broj: 13-2-01-2-7173/19 od 12.10.2019. godine, Komisija za provođenje postupka izbora korisnika donacija raspisuje

Javni oglas za dodjelu donacija


I Raspisuje se javni oglas za dodjelu donacija iz dobiti J.P. Međunarodni aerodrom “SARAJEVO” d.o.o. Sarajevo (u daljem tekstu: Društvo) ostvarene po godišnjem obračunu za 2018. godinu.Ukupan iznos sredstava namjenjenih za donacije, shodno odluci Skupštine Društva o raspodjeli dobiti Društva ostvarene po Godišnjem obračunu za 2018. godinu, iznosi 90.000,00 KM, a visina pojedinačno dodjeljene donacije ne može preći iznos od 5.000,00 KM

II Donacije iz tačke I mogu se dodjeljivati u sljedećim oblastima:1) sport (vrhunski, rekreativni, sport osoba sa invaliditetom, te školski i univerzitetski sport);

2) kultura (očuvanje i daljnje unapređenje kulturne baštine u Bosni i Hercegovini, kulturni i kulturno-sportski razvoj djece i mladih na području Bosne i Hercegovine u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama, kao i na fakultetima, obnova kulturne baštine, kulturne i kulturno-urnjetničke manifestacije i susreti, obilježavanje značajnih jubileja i slično);

3) socijalna pomoć (rješavanje problema osoba sa invaliditetom, civilnih žrtava rata, osoba sa posebnim potrebama, penzionera, raseljenih lica i povratnika kroz: saniranje putne i socijalne infrastukture /izgradnja ambulanti, škola, domova kulture, vjerskih i drugih objekata/, pomoć starim, bolesnim i nemoćnim, kao i žrtvama nasilja u porodici i porodicama u stanju socijalne pomoći, stipendiranje siromašne djece);

4) humanitarne svrhe (podrška institucijama u pomoći djeci i odraslim sa posebnim potrebama, javnim kuhinjama i raznim oblicima podrške građanskim inicijativama, pomoći u oblasti održivog povratka, te organizacije i učešća u humanitarnim događajima).
IIIPiavo učešća za dodjelu donacija po ovom javnom oglasu, kroz programe, projekte i aktivnosti, imaju sva pravna lica – Aplikanti, koja ispunjavaju uvjete:a) da su registrovana pravna lice na području Bosne i Hercegovine;
b) da redovno izmiruju porezne obaveze;
c) program, projekt ili aktivnost za koji se podnosi aplikacija mora biti iz jedne od oblasti navedenih u tački II ovog Oglasa, a može istovremeno obuhvatiti više podoblasti;
d) da aplikacija kojom se aplicira za dodjelu donacije prezentira kvalitet i originalnost programa ili projekta ili aktivnosti;
e) da za program ili projekt ili aktivnost sa kojim želi aplicirati za dodjelu donacija aplikant nije dobio donaciju u tekućoj godini od drugog privrednog subjekta koji se bavi istom ili srodnom djelatnošću kao Društvo;
f) da je uz Prijavu dostavljen izvještaj o utrošku donacije dodjeljene im od strane Društva u prethodnoj godini, ako su bili korisnici donacije, a isti nisu ranije dostavili;
g) da je uz Prijavu za dodjelu donacije dostavljena relevantna dokumentacija, naznačena u obrascu Prijave iz člana 22. Pravilnika i tekstu ovog oglasa.
Aplikant ima pravo učestvovati na javnom oglasu za dodjelu donacije samo za jedan program ili projekt ili aktivnost, koji nije komercijalni i ne donosi finansijsku korist Aplikantu, te koji nije okončan, odnosno neće biti okončan prije donošenja odluke Nadzornog odbora o dodjeli donacija.

IV Kvalifikacija i ocjena prispjelih aplikacija za odabir i dodjelu donacija vršiće se na osnovu slijedećih kriterija:a) kvalitet programa ili projekta ili aktivnosti;
b) originalnost i posebnost programa ili projekta ili aktivnosti;
c) direktna ili indirektna dobrobit, odnosno stepen korisnosti programa ili projekta ili aktivnosti za društvenu zajednicu.

V Nakon što se okonča procedura dodjele donacija, propisana Zakonom o donacijama preduzeća u javnom vlasništvu ili pod javnom kontrolom u FBiH (“Službene novine FBilT, broj 13/03) i Pravilnikom o dodjeli donacija u Društvu i izvrši se odabir korisnika kojima će se dodijeliti donacija, sa svakim korisnikom će se, prije nego što mu se izvrši transfer donacije, zaključiti ugovor o dodjeli donacije.

VI Prijava na javni oglas za dodjelu donacija podnosi se na obrascu: “Prijava za dodjelu donacija”, koji se može preuzeti na službenoj web stranici Društva: www.sarajevo-airport.ba , u rubrici “Usluge”, odjeljak “Donacije i Sponzorstva” – Obrazac za prijavu. 

Ukoliko se prijava ne podnese na propisanom obrascu, ista se neće uzeti u razmatranje.

Uz prijavu treba dostaviti originale ili ovjerene fotokopije dokumenata kojima se dokazuje ispunjavanje traženih uslova iz tačke III javnog oglasa, i to:1. dokaz o registraciji pravnog lica, ne stariji od 6 mjeseci od dana objave Oglasa, i to:- za pravna lica koja se registruju, odnosno koja su registrovana kod nadležnog općinskog suda: rješenje o registraciji ili izvod iz sudskog registra, izdato od nadležnog suda;- za pravna lica koja se registruju, odnosno koja su registrovana kod drugih nadežnih organa (ministarstva i dr.): rješenje o registraciji, odnosno izvod iz registra pravnih lica koji se vodi kod organa kod kojeg je pravno lice registrovano;
2. dokaz o poreznoj registraciji, i to:- uvjerenje nadležne porezne Uprave o izdatom poreznom ID broju;- uvjerenje nadležnog regionalnog centra Uprave za indirektno oporezivanje o izdatom PDV broju (ako je subjekt PDV obveznik).- ako subjekt nije PDV obveznik, umjesto uvjerenja iz prethodne alineje priložiti izjavu da subjekt nije PDV obveznik, potpisanu od ovlaštenog lica aplikanta i ovjerenu pečatom pravnog lica – aplikanta.
3. dokaz o izmirenim poreznim obavezama i doprinosima zaključno sa 30.06.2019. godine, i to:- za direktne poreze i doprinose uvjerenje izdato od nadležne poreske uprave o izmirenim obavezama po osnovu direktnih poreza i doprinosa;- za indirektne poreze, i to za subjekte koji su PDV obveznici, uvjerenje o izmirenim poreznim obavezama po osnovu indirektnih poreza, izdato od nadležnog regionalnog centra Uprave za indirektno oporezivanje BiH;- za budžetske korisnike koji se finansiraju preko trezora izjava potpisana od ovlaštenog lica i ovjerena pečatom pravnog lica da se porezi i doprinosi izmiruju putem trezora;
4. dokaz o postojanju transakcijskog računa kod poslovne banke:- ugovor sa poslovnom bankom ili potvrda poslovne banke o postojanju transakcijskog računa kod poslovne banke;
– za budžetske korisnike koji se finansiraju preko trezora, izjava o takvom finansiranju, sa uputama za uplatu sredstava;
5. program ili projekt ili aktivnost za koji se podnosi prijava, uz koji se mogu priložiti eventualne publikacije, brošure i druga slična dokumentaciju iz koje se pobliže može vidjeti program ili projekt ili aktivnost za koji se podnosi prijava;
6. izjavu, potpisanu od ovlaštenog lica i ovjerena pečatom pravnog lica – aplikanta, da za program ili projekt ili aktivnost kojim se aplicira za dodjelu donacija aplikant nije dobio donaciju u tekućoj godini od drugog privrednog subjekta koji se bavi istom ili srodnom djelatnošću kao Društvo;
7. za aplikante koji su bili korisnici donacije dodjeljene im od strane Društva u prethodnoj godini, pisani izvještaj o utrošku donacije, ukoliko ranije isti već nisu dostavili.
Prijave aplikanata koji ne budu dostavili dokumentaciju navedenu u tačkama 1. do 7. neće biti uzete u razmatranje.

VII Javni oglas ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja, a isti će se objaviti istovremeno u dnevnim novinama “Dnevni avaz”, Sarajevo i na službenoj web stranici: www.sarajevo-airport.ba.

VIII Prijave se podnose isključivo u zatvorenoj koverti preporučenom poštom ili putem protokola Društva, na adresu: J.P. Međunarodni aerodrom “SARAJEVO” d.o.o. Sarajevo, Kurta Schorka 36, Sarajevo, Ilidža  sa naznakom – “Za javni oglas za dodjelu donacija – NE OTVARAJ”Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati.