Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on skype

Javni konkurs za odabir korisnika kreditnih sredstava po Programu „Kreditni poticaj razvoja, poduzetništva i obrta“ za 2019. godinu

Javni konkurs za odabir korisnika kreditnih sredstava po Programu „Kreditni poticaj razvoja, poduzetništva i obrta“ za 2019. godinu

Na osnovu Odluke o odobravanju utroška sredstava s pozicije – ostala domaća pozajmljivanja, Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta (“Službene novine Federacije BiH” broj 30/19) i Odluke o realizaciji Programa “Kreditni poticaj razvoja poduzetništva i obrta” u 2019. godini broj 01-14-166/19 od 09.05.2019. godine – Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta raspisuje:

Javni konkursza odabir korisnika kreditnih sredstava po Programu”Kreditni poticaj razvoja, poduzetništva i obrta” za 2019. godinu
I. PREDMET JAVNOG KONKURSA Predmet Javnog konkursa je prikupljanje prijava za odabir korisnika kreditnih sredstava, iz sredstava koja su na računu namjenskog depozita Vlade Federacije BiH-Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta kod Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Banka), a radi realizacije Programa “Kreditni poticaj razvoja, poduzetništva i obrta” za 2019. godinu.Kreditna sredstva će se plasirati putem Banke, s rokom povrata sredstava na račun Banke do sedam godina, grace periodom do dvije godine, uključenim u rok povrata sredstava i kamatnom stopom od 1%.

II. KORISNICI KREDITNIH SREDSTAVAKorisnici kredita su subjekti male privrede definisani po Zakonu o poticanju razvoja male privrede Federacije BiH (“Službene novine Federacije BiH” br. 19/06 i 25/09) i Zakonu o obrtu i srodnim djelatnostima (“Službene novine Federacije BiH” br. 35/09 i 42/11) čije je sjedište na području Federacije BiH, nalaze se u većinskom vlasništvu državljana BiH te imaju najmanje dva (2) zaposlena na neodređeno vrijeme.Subjekti male privrede mogu ostvariti pravo na dodjelu finansijskih sredstava samo po jednom javnom konkursu koji raspisuje Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta (u daljem tekstu: Ministarstvo) u tekućoj godini (kredit ili grant).Korisnici poticajnih sredstava koji do završetka ovog javnog konkursa nisu izvršili svoje ranije preuzete obaveze po osnovu korištenja poticajnih sredstava ovog ministarstva, nemaju pravo sudjelovanja u ovom javnom konkursu.Korisnici nepovratnih (grant) sredstava Ministarstva po programima sa bankama, nemaju pravo učešća u ovom javnom konkursu do ispunjenja svih obaveza iz ugovora o kreditu koji su zaključili sa bankama.

III. KRITERIJI ZA UTVRĐIVANJE RANG LISTE POTENCIJALNIH KORISNIKA KREDITAKriteriji za utvrđivanje rang liste potencijalnih korisnika kredita su: vrsta djelatnosti; namjena utroška sredstava; povećanje zaposlenosti; izvori-način finansiranja; broj zaposlenih; ravnomjerniji regionalni razvoj (stepen razvijenosti JLS); poticaji Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta (u daljem tekstu: Ministarstvo) u posljednjih pet (5) godina.

IV. VRIJEDNOST POJEDINAČNIH PROJEKATAMinimalan iznos kredita po korisniku može iznositi 20.000 KM, a maksimalan iznos kredita određen je u zavisnosti od broja zaposlenih osoba u subjektu male privrede i to na slijedeći način:- do 250.000 KM za subjekte male privrede koji imaju od 2 do max. 9 zaposlenih,- do 350.000 KM za subjekte male privrede koji imaju od 10 do max. 49 zaposlenih,- do 500.000 KM za subjekte male privrede koji imaju od 50 do max. 249 zaposlenih.Odobrena kreditna sredstva mogu se koristiti najmanje u 70%-tnom iznosu za finansiranje stalnih sredstava, a najviše 30% odobrenih kreditnih sredstava subjekti male privrede moći će koristiti za nabavku repromaterijala/sirovina.

V. NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVEPodnosioci prijava pripremaju prijedloge projekata u skladu sa Smjernicama za podnosioce projektnih prijedloga koje su dostupne na internet stranici Ministarstva (www.fmrpo.gov.ba).
Prijave se dostavljaju preporučeno poštom u zapečaćenim kovertama na adresu: Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta,dr. Ante Starčevića b.b. (Hotel “ERO”), 88000 Mostars naznakom:Ne otvarati – po Javnom konkursu za Program”Kreditni poticaj razvoja, poduzetništva i obrta” za 2019. godinuNa poleđini koverte obavezno navesti:- naziv – ime podnosioca prijave;- adresu i kontakt telefon:- ovjeriti pečatom podnosioca prijavePrijave se dostavljaju do 31.01.2020. godine (petak), odnosno prihvataju se prijave koje imaju poštanski pečat najkasnije sa navedenim datumom. Neblagovremene prijave, prijave koje nemaju sve potrebne elemente kao i prijave koje ne ispunjavaju uslove ovog javnog konkursa bit će odbačene.U postupku Javnog konkursa Ministarstvo ne snosi nikakve troškove sudionicima na konkursu te zadržava pravo da u slučaju opravdanosti poništi Javni konkurs.Prispjela dokumentacija se neće vraćati.
VI. EVALUACIJA I ODABIR PROJEKTNIH PRIJEDLOGAEvaluacija i odabir projektnih prijedloga će se vršiti u skladu sa kriterijima i procedurom koja je utvrđena u Smjernicama za podnosioce projektnih prijedloga.Ministarstvo će pismenim putem obavijestiti svakog podnosioca prijave o njegovom statusu sa uputstvima o daljim radnjama koje treba poduzeti u vezi sa podnesenom prijavom. Podnosioci prijava mogu uložiti prigovor u roku od osam (8) dana od dana prijema obavijesti, radi provjere činjenica i objektivnosti ocjene prijave.

VII. DODATNE INFORMACIJE ZA PODNOSIOCE PRIJAVASve dodatne informacije vezane za ovaj javni konkurs mogu se dobiti isključivo putem elektronske pošte, najkasnije sedam (7) dana prije isteka roka za podnošenje prijava na mail: krediti@fmrpo.gov.ba Svi odgovori na pitanja koji mogu biti relevantni i za ostale podnosioce prijava biti će objavljeni na internet stranici Ministarstva.