Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on skype

Javni konkurs za dodjelu sredstava u vidu finansijske pomoći kao podrška realizaciji programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2018. godinu – JK2018/2

Na osnovu clana 27. stav 1. i clana 32. Zakona o Fondu za zastitu okolisa Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 33/03), clana 7., clana 33. stav 1., clana 34. stav 1. i clana 36. Statuta Fonda za zastitu okolisa Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 33/06 i 1/15), odnosnih odredbi Pravilnika o postupku objavljivanja konkursa i o odlucivanju o odabiru korisnika sredstava Fonda za zastitu okolisa Federacije BiH (“Službene novine Federacije BiH”, broj 74/17 i 63/18), odnosnih odredbi Pravilnika o mjerilima za ocjenjivanje zahtjeva za dodjelu sredstava fonda, odnosno programa, projekata i slicnih aktivnosti (“Službene novine Federacije BiH”, broj 74/17), odnosnih odredbi Pravilnika o uslovima i nacinu dodjele zajmova ili pozajmica i drugih sredstava Fonda za zastitu okolisa Federacije BiH (“Službene novine Federacije BiH”, broj 75/10 i 74/17), a u vezi sa Programom rada i Finansijskim planom Fonda za zastitu okolisa Federacije BiH za 2018. godinu (“Službene novine Federacije BiH”, broj 23/18) i Odluke Upravnog odbora o raspisivanju Javnog konkursa za koristenje sredstava Fonda za zastitu okolisa Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu broj: UO-01-3-7-20-3/2018 od 07.11.2018. godine, Fond za zastitu okolisa Federacije BiH raspisuje

Javni konkurs

za dodjelu sredstava u vidu finansijske pomoći kao podrška realizaciji programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2018. godinu – JK2018/2

Ukupni iznos sredstava koja Fond dodjeljuje po ovom konkursu je 5.221.000,00 KM.

I.Predmet javnog konkursa

Predmet “Javnog konkursa za dodjelu sredstava u vidu finansijske pomoci kao podrska realizaciji programa, projekata i slicnih aktivnosti iz podrucja zastite okolisa za 2018. godinu – JK 2018/2” (u daljem tekstu: Javni konkurs) je prikupljanje prijava za programe/projektezaraspodjelu sredstava, akojice seodnositina sljedece programske aktivnosti:

LOT 1. Projekti zastite voda od znacaja za FBiH po Odluci Vlade FBiH (“Službene novine FBiH”, br. 8/13) – raspoloživi budžet: 700.000,00 KM

Vlada Federacije BiH je kroz potpisane međunarodne ugovore, zadužena za upravljanje, podrsku i koordinaciju realizacije veceg broja razvojnih projekata iz oblasti voda, koji se finansiraju vlastitim sredstvima i/ili sufinansiraju kreditnim i grant sredstvima međunarodnih finansijskih institucija. Pod ovim lotom Fond planira pratiti projekte zastite voda od znacaja za FBiH zakoje je Vlada Federacije BiH dala saglasnost (“Službene novine Federacije BiH”, br. 8/13).

U ovisnosti od nacina implementacije, u projekte iz oblasti zastite voda spadaju:

– projekti zastite vodnih resursa,

– projekti komunalne infrastrukture: odvodnja otpadnih voda (oborinska, tehnoloska i fekalna kanalizacija) i

– postrojenja za tretman sanitarnih i tehnoloskih otpadnih voda.

Aplikant mora osigurati vlastito ucesce u iznosu od 60% od vrijednosti prijavljenog projekta. Maksimalni iznos sredstava koja se mogu dodijeliti po projektu je 150.000,00 KM.

LOT 2. WATSAN projekti vodosnabdijevanja i sanitacije u FBiH – raspoloživi budžet: 1.600.000,00 KM

Realizacija projekata zastite voda od znacaja za Federaciju BiH u okviru WATSAN projekta za Federaciju BiH. Projekti ce se identificirati zajedno sa PMU timom, a sve s ciljem ispunjavanja obaveza datih kroz zakljucke Vlade Federacije BiH od 10.03.2016. godine.

U ovisnosti od nacina implementacije, u projekte iz oblasti zastite voda spadaju:

– projekti zastite vodnih resursa;

– projekti komunalne infrastrukture: odvodnja otpadnih voda (oborinska, tehnoloska i fekalna kanalizacija);

– postrojenja za tretman sanitarnih i tehnoloskih otpadnih voda.

Ovim LOT-om je predvi|ena i mogucnost prijave za pokrivanje dijela troskova centralnog nadzora ugovorenog za WATSAN projekt u skladu sa Zakljuckom Vlade FBiH br. 297/2018 od 21.03.2018. godine.

Aplikant mora osigurati vlastito ucesce u iznosu od 50% od vrijednosti prijavljenog projekta. Maksimalni iznos sredstava koja se mogu dodijeliti po projektu je 300.000,00 KM.

LOT 3. Ostali projekti zastite voda od znacaja za Federaciju BiH – raspoloživi budžet: 1.380.000,00 KM

U skladu sa clanom 178. Zakona o vodama, sredstva ce se koristiti za provo|enje zadataka koji su Zakonom o vodama dati u nadležnost Federalnom ministarstvu okolisa i turizma. Ovim lotom se planira koristenje sredstava Fonda za zastitu okolisa Federacije BiH za sufinansiranje projekata iz oblasti zastite voda, prikupljanja, odvolenja i tretmana komunalnih, tehnoloskih, oborinskih otpadnih voda, a koji su u skladu sa Planovima upra- vljanja vodnim podrucjima Save i Jadranskog mora, te izgradnje komunalne infrastrukture zasticenih podrucja i zastite izvorista.

Aplikant mora osigurati vlastito ucesce u iznosu od 50% od vrijednosti prijavljenog projekta. Maksimalni iznos sredstava koja se mogu dodijeliti po projektu je 150.000,00 KM.

LOT 4. Projekti i studije u cilju ispunjavanja ciljeva Strategije Federacije BiH iz oblasti zastite okolisa – raspoloživi budžet: 530.000,00 KM

Ovim lotom se planira koristenje sredstava Fonda za zastitu okolisa Federacije BiH za sufinansiranje izrade strateskih planova, programa, projekata i studija iz oblasti zastite okolisa i energijske efikasnosti i to posebno: zastite voda, zastite i pobolj- sanja kvaliteta zraka, projekti kojima se promovira ekoloski prihvatljiviji vid transporta kao doprinos smanjenju emisije u zrak, upravljanja, koristenja i obrade otpada, izrada strateskih studija uticaja na okolis, kojima se stvaraju preduslovi za:

– dalje aktivnosti na realizaciji i implementaciji planova;

– za apliciranje i podsticanje programa za finansiranje po osnovu sporazuma i grantova iz domacih i melunarodnih fondova;

– kao preduslov za povoljne kreditne linije /revolving fond.

Aplikant mora osigurati vlastito ucesce u iznosu od 10% od

vrijednosti prijavljenog projekta. Maksimalni iznos sredstava koja se mogu dodijeliti po projektu je 60.000,00 KM.

Napomena: Ovaj lot se ne odnosi na izvolenje radova niti nabavku opreme, te takve aplikacije nece biti razmatrane.

LOT 5. Projekti uspostavljanja federalne mreže monitoringa kvaliteta zraka raspoloživi budžet: 97.000,00 KM

Ovim lotom se planira koristenje sredstava Fonda za zastitu okolisa Federacije BiH za sufinansiranje uspostavljanja mreže monitoringa kvaliteta zraka u Federaciji BiH, te svih pratecih aktivnosti koje omogucavaju kvalitetno funkcioniranje istog.

Shodno Strategiji zastite okolisa Federacije BiH cilj moni- toringa je odrelivanje kvaliteta zraka u stanicama pozadinskog zagalenja, regionalnog i prekogranicnog daljinskog prijenosa, te pracenja u okviru melunarodnih obaveza države, na podrucjima nacionalnih parkova, zasticenih pejzaža, zasticenih podrucja, spomenika prirode, osjetljivih okolisnih sistema, te kulturnog i prirodnog nasljela, i u naseljima i u industrijskim podrucjima.

Aplikant mora osigurati vlastito ucesce u iznosu od 10% od vrijednosti prijavljenog projekta. Maksimalni iznos sredstava koja se mogu dodijeliti po projektu je 97.000,00 KM.

LOT 6. Projekti zastite prirode – raspoloživi budžet:

128.000.00 KM

Ovim lotom se planira koristenje sredstava Fonda za zastitu okolisa Federacije BiH za finansiranje projekata inventarizacije, kartiranja i pracenja stanja vrsta i stanista, s naglaskom na prikupljanje novih podataka, sve u skladu sa EU direktivama zastite prirode. Lot podrazumijeva i projekte u postojecim, kao i aktivnosti na uspostavljanju novih zasticenih podrucja.

Aplikant mora osigurati vlastito ucesce u iznosu od 10% od vrijednosti prijavljenog projekta. Maksimalni iznos sredstava koja se mogu dodijeliti po projektu je 30.000,00 KM.

LOT 7. Projekti zastite i remedijacije tla – raspoloživi budžet:

266.000.00 KM

Ovim lotom se iskljucivo planiraju projekti reme- dijacije/revitalizacije tla kao sto su istraživacki projekti/studije ciji je cilj razvijanje metoda za remedijaciju tla, posebno bioremedijacije.

Aplikant mora osigurati vlastito ucesce u iznosu od 20% od vrijednosti prijavljenog projekta. Maksimalni iznos sredstava koja se mogu dodijeliti po projektu je 60.000,00 KM.

LOT 8. Projekti jacanja javnesvijesti o znacaju zastite okolisa – raspoloživi budžet: 250.000,00 KM

Ovaj Lot obuhvata projekte koji se odnose na jacanje javne svijesti u podrucju zastite okolisa i energijske efikasnosti na teritoriji FBiH i to kroz slijedece:

– Projekti jacanja javne svijesti o znacaju zastite okolisa kroz medijske kampanje:

a) printani mediji

b) elektronski mediji

– Projekti zastite okolisa nevladinih organizacija

– Održavanje manifestacija, kongresa, simpozija sa aktulenim temama zastite okolisa i energijske efikasnosti

Prioritetna podrucja:

1. Zastita okolisa i energijske efikasnosti: ocuvanje i pobo- ljsanje kvalitete zraka, tla i voda, te ublažavanje klimatskih promjena i zastita ozonskog omotaca, unaprelenje stanja okolisa i prostora urbanih i ruralnih sredina, upravljanje otpadom, promocija obrazovanja za zastitu okolisa i održivi razvoj.

2. Zastita prirode: aktivnosti unutar zasticenih podrucja, edukacija i akcije za ocuvanje speleoloskih objekata, programi edukacije i osposobljavanja javnosti/volonterske zajednice, programi edukacije i jacanja svijesti o strogo zasticenim vrstama.

Nece se prihvatati projekti koji za cilj imaju promociju Fonda, vec promociju aktivnosti koje provodi Fond kroz svoj program rada.

Aplikant mora osigurati vlastito ucesce u iznosu od 20% od vrijednosti prijavljenog projekta. Maksimalni iznos sredstava koja se mogu dodijeliti po projektu je 60.000,00 KM.

LOT 9. Projekti upravljanja otpadom – raspoloživi budžet:

270.000.00 KM

Ovaj lot podrazumijeva ulaganja u sisteme primarnog odvajanja otpada (za nabavku kanti, kontejnera i zelenih otoka), opremanje reciklažnih dvorista i transfer stanica, kao i uspostava sistema za registrovanje kolicina otpada koje se primaju na odla- galista i monitoring. Prioritetni projekti su oni koji se odnose na:

a) nabavka i postavljanje vaga na ulazu na odlagalista sa pratecim software-om;

b) formiranje zelenih otoka radi poticanja selekcije otpada na mjestu nastanka;

c) projektovanje, izgradnja i/ili opremanje reciklažnih dvorista;

Sredstva ce se dodjeljivati iskljucivo uz misljenje Federalnog ministarstva okolisa i turizma u cilju unaprijelenja sistema upravljanja otpadom.

Aplikant mora osigurati vlastito ucesce u iznosu od 20% od vrijednosti prijavljenog projekta. Maksimalni iznos sredstava koja se mogu dodijeliti po projektu je 60.000,00 KM.

II. Korisnici sredstava koji imaju pravo na podnosenje prijave

Pravo ucesca na Javni konkurs imaju pravne osobe registrovane kod suda ili organa uprave i to:

LOT1.: organiitijelafederalneuprave,kantoniijedmice lokalne samouprave (gradovi i opcine);

LOT 2.: organi i tijela federalne uprave odgovorni za vođenje WATSAN projekta i jedinice lokalne samouprave (gradovi i opcine) koje su u WATSAN projektu;

LOT 3.: organiitijelafederalneuprave,kantoniijedinice lokalne samouprave (gradovi i opcine), javne ustanove i javna preduzeca; LOT 4.: organiitijelafederalneuprave, kantoni,jedinicelokalne samouprave (gradovi i opcine), privredna drustva, nevladine organizacije, javne ustanove i javna preduzeca;

LOT 5.: institucije nadležne za uspostavljanje federalne mreže monitoringa kvalitete zraka;

LOT 6.: nevladine organizacije, javne ustanove i javna preduzeca;

LOT 7.: organi i tijela federalne uprave, kantoni, javna preduzeca, privredna drustva i nevladine organizacije;

LOT 8.: nevladine organizacije i privredna drustva;

LOT 9.: organiitijelafederalneuprave, kantoni, jedinice lokalne samouprave (gradovi i opcine), javna komunalna preduzeca i privredna drustva;

III. Uslovi koje podnositelji prijave moraju ispuniti

Pravna lica koja se prijavljuju na Javni konkurs Fonda moraju ispunjavati sljedece uslove:

– Da imaju sjediste na teritoriji Federacije Bosne i Herce- govine;

– Da osiguraju vlastito ucesce najmanje u procentu defini- ranom za LOT na koji se prijavljuju;

– Da prihvate uslove zajednickog sudjelovanja u sufinansi- ranju programa, projekata i slicnih aktivnosti za koje se odobravaju sredstva Fonda za zastitu okolisa Federacije BiH propisane opcim aktima Fonda;

– Da podnesu kompletiranu prijavu za koristenje sredstava Fonda za zastitu okolisa Federacije BiH u skladu sa objavljenim konkursom;

– Ispunjavaju druge uslove utvrđene konkursom.

Pod vlastitim ucescem se podrazumjevaju novcana sredstva korisnika, osnovna sredstva pribavljena radi realizacije ulaganja koja sufinasira Fond, kreditna ili grant sredstva drugih finan- sijskih institucija, ulaganja ili ulog drugih fizickih i pravnih lica.

Kompletiranom prijavom se smatra ona koja sadrži obaveznu dokumentaciju traženu Javnim konkursom i dodatnu obaveznu dokumentaciju po pojedinom LOT-u, kojom se dokazuje da aplikacija zadovoljava strucne uvjete po programskim akti- vnostima.

Neblagovremene i nekompletne prijave, kao i nepotpuno ispunjeni obrasci (aplikacijski i finansijski obrazac) ce biti odbacene.

Aplikant na jedan LOT može konkurisati samo jednim projektom.

Ukoliko aplikant na jedan LOT prijavi vise projekata svi prijavljeni projekti ce biti odbaceni.

U koverti može biti samo jedan projekat.

Ukoliko jedna koverta sadrži vise projekata, prijava se odbacuje.

IV. Popis dokumenata koje je potrebno priložiti uz prijavu

Cjelokupna dokumentacija se dostavlja na jednom od službenih jezikau FBiH u stampanoj formi i to u jednom originalu i jednoj kopiji, uvezanu tvrdim povezom (ukoricena dokumenta- cija ili spiralni uvez) ili jemstvenikom. Kopija se dostavlja zajedno s originalnomprijavom, sajasnimnaznakama “original” i

“kopija” prijave. U slucaju razlika između originala i kopije, vjerodostojan je original prijave.

Kompletna dokumentacija za ucesce treba biti dostavljena prema redoslijedu sa prijavnog obrasca.

IV.1 Obavezna dokumentacija

A. Obavezna dokumentacija mora biti uvezana na propisan nacin i dostavljena u jednom primjerku originala i jednom primjerku kopije i mora sadržavati sljedece:

1. Popunjen Obrazac za prijavu projekta na Javni konkurs, obavezno ovjeren i potpisan (dostupan na službenoj web stranici Fonda za zastitu okolisa Federacije Bosne i Hercegovine:www.fzofbih.org.ba)- original;

2. Popunjen Obrazac finansijskog pregleda projekta, obavezno ovjeren i potpisan (dostupan na službenoj web stranici Fonda za zastitu okolisa Federacije Bosne i Hercegovine:www.fzofbih.org.ba) – original;

3. Ovjerenu izjavu o namjenskom trosenju sredstava (ovjera se vrsi u opcini ili kod notara) – dostaviti original.

Datum izjave ne smije biti stariji od 3 mjeseca od dana objave ovog konkursa;

4. Ovjerenu izjavu korisnika da je spreman obezbjediti instru- ment osiguranja u skladu sa zakljucenim ugovorom (ovjera se vrsi u opcini ili kod notara) – dostaviti original.

Datum izjave ne smije biti stariji od 3 mjeseca od dana objave ovog konkursa;

5. Ovjerena izjava o korištenim/nekorištenim budžetskim i ostalim oblicima finansijske podrške iz oblasti zaštite okoliša u prethodne 2 godine sa aspekta izvora, visine i namjene sredstava (ovjera se vrši u opcini ili kod notara) – dostaviti original.

Datum izjave ne smije biti stariji od 3 mjeseca od dana objave ovog konkursa;

6. Dokaz o registraciji aplikanta kod nadležnog suda (aktuelni izvod iz sudskog registra ili sudsko rješenje o izmjenama podataka – odnosi se na pravna lica, izuzev jedinica lokalne samouprave) ili kod nadležnog organa, u zavisnosti gdje je subjekt registrovan (odnosi se na udruženja odnosno nevladine organizacije).

Datum izdavanja dokaza o registraciji ne smije biti stariji od 3 mjeseca od dana objave ovog konkursa – dostavlja se original ili kopija originala (koji nije stariji od 3 mjeseca) ovjerena od strane nadležnog organa;

7. Uvjerenja o poreskoj registraciji, i to:

a. ID broj;

b. PDV broj, za aplikante koji su PDV obveznici, Obrasci pod a. i b. se dostavljaju kao kopije.

Ako se radi o aplikantu koji nije PDV obveznik, o istom se dostavlja uvjerenje Uprave za indirektno oporezivanje.

Datum izdavanja uvjerenjane smije biti stariji od 3 mjeseca od dana objave ovog konkursa – dostavlja se original ili kopija originala (koji nije stariji od 3 mjeseca) ovjerena od strane nadležnog organa;

8. Uvjerenje nadležnog organa da nije pod stecajem ili predmet stecajnog postupka, da nije predmet postupka likvidacije, odnosno da nije u postupku obustavljanja poslovne djelatnosti. Datum izdavanja uvjerenja ne smije biti stariji od 3 mjeseca od dana objave ovog konkursa – dostavlja se original ili njegova ovjerena kopija (ovjerena od strane nadležnog organa) – odnosi se samo na privredne subjekte;

9. Uvjerenje o izmirenim poreskim obavezama nadležnih organa – Poreske uprave i Uprave za indirektno opore- zivanje.

Ukoliko aplikant nije PDV obveznik, dužan je dostaviti uvjerenje Uprave za indirektno oporezivanje o istom.

Datum izdavanja svih uvjerenja iz ove tacke ne smije biti stariji od 3 mjeseca od dana objave ovog konkursa – dostavlja se original ili njegova ovjerena kopija (ovjerena od strane nadležnog organa);

10. Izjava pod materijalnom i krivicnom odgovornoscu da ce aplikant, za projekat sa kojim se prijavljuje na ovaj Javni konkurs, koristiti PDV u racunima kao ulazni /izlazni (ne odnosi se na aplikante koji nisu u sistemu PDV-a) – ovjera se vrsi u opcini ili kod notara – dostaviti original ili njegovu ovjerenu kopiju (ovjerenu od strane nadležnog organa). Datum izjave ne smije biti stariji od 3 mjeseca od dana objave ovog konkursa;

11. Uvjerenje o izmirenim obavezama prema PIO/MIO i zdravstvenom osiguranju – datum izdavanja uvjerenja ne smije biti stariji od 3 mjeseca od dana objave ovog konkursa – dostavlja se original ili njegova ovjerena kopija (ovjerena od strane nadležnog organa).

Napomena: Za jedinice lokalne samouprave (opcine i gradove) izjave nije potrebno nadovjeravati kod notara ili u opcini.

Obavezna dokumentacija je uslov ucesca.

Kompletnost obavezne dokumentacije ustanovit ce Komisija za analizu prijava sa aspekta ispunjenosti formalno – pravnih uslova Javnog konkursa, koju imenuje direktor Fonda za zastitu okolisa Federacije BiH.

Ukoliko se ustanovi da aplikant nije priložio potrebne dokumente, te da traženu dokumentaciju nije uvezao na propisan nacin, prijava se nece uzeti u dalje razmatranje.

IV.2. Dodatna obavezna dokumentacija po lot-ovima:

LOT 1:

1.Pismo podrske institucije koja vodi projekat, odnosno tima za implementaciju projekta;

2.Ažurirana detaljna struktura troskova cjelokupnog projekta sa dokazima o osiguranju sredstava za zatvaranje finansijske konstrukcije projekta;

3.Ukoliko je u pitanju sufinansiranje izrade projektne dokumentacije dostaviti Projektni zadatak ovjeren od strane aplikanta;

4. Ukoliko su u pitanju radovi/robe, dostaviti:

a) Urbanisticku saglasnost* i Odobrenje za izvolenje radova ili dokaz da je isto u postupku izdavanja te da ce biti osigurano prije potpisivanja Ugovora o sufinansiranju;

b) Ovjeren izvod iz glavnog projekta: predmjer i predracun radova, odnosno specifikacija opreme iz projektne dokumentacije.

5.Izjava aplikanta o stupnju pripremljenosti tenderske dokumentacije sa dinamickim planom provolenja procedure izbora konsultanta/izvolaca radova/isporucioca opreme.

* – kada je u pitanju izvolenje radova, projekti za koje ne bude dostavljena urbanisticka saglasnost nece biti razmatrani

LOT 2:

1.Za aktivnosti centralnog nadzora Rjesenje o formiranju jedinice za upravljanje projektom pri FMPVS;

2.Za opcine uWATsANprojektu pismo podrske PMU-a pri Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i sumarstva;

3.Detaljna strukturatroskovaprojektakoji jepredmetprijave sa dokazima o osiguranju sredstava za zatvaranje finansijske konstrukcije projekta;

4.Ukoliko je predmet prijave izrada projektne dokumentacije dostaviti Projektni zadatak ovjeren od strane aplikanta;

5.Ukoliko su u pitanju radovi/robe, dostaviti:

a) Urbanisticku saglasnost* i Odobrenje za izvolenje radova ili dokaz da je isto u postupku izdavanja te da ce biti osigurano prije potpisivanja Ugovora;

b) Ovjeren izvod iz glavnog projekta: predmjer i predracun radova, odnosno specifikacijaopreme iz projektne dokumentacije;

c) Izjava aplikanta o stupnju pripremljenosti tender- ske dokumentacije sa dinamickim planom provo- lenja procedure izbora konsultanta/izvolaca radova/isporucioca opreme.

* – kada je u pitanju izvo|enje radova, projekti za koje ne bude dostavljena urbanisticka saglasnost nece biti razmatrani

LOT 3:

1. Preporuka nadležnog ministarstva za projekt (FMOiT ili FMPVŠ);

2.Detaljna struktura troskova projekta sa dokazima o osiguranju sredstava za zatvaranje finansijske konstrukcije projekta koji je predmet prijave (usvojen budžet, ugovori o kreditnim ili grant sredstvima ili kopija prijave za osiguranje istih, izvod iz usvojenog finansijskog plana);

3. Ukoliko je predmet prijave izrada projektne dokumentacije dostaviti Projektni zadatak ovjeren od strane aplikanta;

4. Ukoliko su u pitanju radovi/robe dostaviti:

a) Urbanisticku saglasnost i Odobrenje za izvolenje radova ili dokaz da je isto u postupku izdavanja te da ce biti osigurano prije potpisivanja Ugovora o sufinansiranju;

b) Ovjeren izvod iz glavnog projekta: predmjer i predracun radova, odnosno specifikacija opreme iz projektne dokumentacije;

c) Izjava aplikanta o stupnju pripremljenosti tenderske doku- mentacije sa dinamickim planom provolenja procedure izbora konsultanta/izvolaca radova/isporucioca opreme.

LOT 4:

1. Projektni zadatak ovjeren od strane aplikanta za izradu strateskog plana, programa, projekta ili studije iz oblasti zastite okolisa i energijske efikasnosti;

2. Detaljna struktura troskova projekta sa izjavom o osiguranju sredstava za zatvaranje finansijske konstrukcije projekta koji je predmet prijave;

3. Izjava da ce se osigurati neovisna revizija strateskog plana, programa, projekta ili studije koji je predmet aplikacije i ista biti dostavljena Fondu.

4. Preporuka FMOiT-a za predloženi projekat;

LOT 5:

1. Dokaz o nadležnosti za uspostavljanje federalne mreže monitoringa zraka;

2. Detaljna struktura troskova projekta sa izjavom o osiguranju sredstava za zatvaranje finansijske konstrukcije projekta koji je predmet prijave;

3. Preporuka Federalnog ministarstva okolisa i turizma za predloženi projekat;

4. Aktuelni izvjestaj o ispunjenjuPlanauspostavljanjafederalne mreže monitoringa zraka;

5.Plan aktivnosti za konkretan projekt koji je predmet aplikacije sa obrazloženjem veze sa Planom uspostavljanja federalne mreže monitoringa zraka.

LOT 6:

1.Projektni zadatak ovjeren od strane aplikanta;

2.Detaljna struktura troskova projekta sa izjavom o osiguranju sredstava za zatvaranje finansijske konstrukcije projekta koji je predmet prijave;

3. Referens lista prethodno provedenih projekata i biografije kljucnih istraživaca iz date oblasti;

4.Preporuka FMOiT-a za predloženi projekat;

5.Ukoliko su u pitanju radovi/nabavke robedostaviti

odgovarajuci predracun radova odnosno specifikaciju roba.

LOT 7:

1. Projektni zadatak ovjeren od strane aplikanta za oblast istraživanja;

2. Detaljna struktura troskova cjelokupnog projekta sa izjavom o osiguranju sredstava za zatvaranje finansijske konstrukcije projekta koji je predmet prijave;

3. Referens lista prethodno provedenih projekata iz date oblasti, za naucno istraživacke institucije i nevladine organizacije, koje same provode istraživanja koja su predmet aplikacije,

4. Preporuka FMOiT-a za predloženi projekat;

LOT 8:

1. Projektni zadatak za programe i projekte – planirane konkretne akcije ili aktivnosti zaštite okoliša i energijske efikasnosti u okviru određenog geografskog podrucja;

2. Detaljno idejno rješenje i plan aktivnosti, ako je u pitanju medijska promocija zaštite okoliša i energijske efikasnosti;

3.Plan aktivnosti za organizaciju tradicionalnih i vec pokrenutih manifestacija, seminara, konferencija i slicno, na teme zaštite okoliša i energijske efikasnosti;

4.Referens lista prethodno provedenih projekata iz date oblasti.

LOT 9:

1.Projektni zadatak ovjeren od strane aplikanta ukoliko se radi o projektnoj dokumentaciji za reciklažno dvorište;

2. Detaljna struktura troškova projekta sa izjavom/dokazima o osiguranju sredstava za zatvaranje finansijske konstrukcije projekta koji je predmet prijave;

3.Preporuka FMOiT-a za predloženi projekt;

4.Ovjerena izjava opcine da aplikant ima odobrene lokacije, ukoliko se radi o izvođenju radova i/ili nabavci i instaliranju opreme i kartografski prikaz lokacije;

5. Ovjerenaizjavadajeurađenprojekat/elaborat,ukoliko seradi o izvođenju radova;

6. Ovjeren predmjer radova, odnosno specifikacija opreme, ukoliko se radi o izvođenju radova i/ili nabavci opreme.

Aplikanti mogu dostaviti i ostale dodatne dokumente koji ce

se uzeti u obzir kod bodovanja aplikacije, kao što su:

– Dokazi o provedenoj proceduri odabira izvršioca u skladu sa ZJN-a sa specifikacijom usluga iz tendera, ako je ista vec obavljena;

– Dokazi o istraživanju tržišta za nabavku roba/radova ako je isto provedeno;

– Dokaze o kreditnim ili grantovskim sporazumima i ugovo- rima sa domacim ili međunarodnim organizacijama;

– Izvod iz okolišne/vodne dozvole/saglasnosti koji se ticu aplikacije;

– Kopiju potrebnih saglasnosti i dozvola za izvođenje radova;

– Dokaze oraspoloživosti adekvatnih kadrovskih resursa/strucnjaka, uposlenika ili vanjskih saradnikakoji ce realizirati projekt u vidu izjave koju ce licno potpisati;

– Dokazi o referensama aplikanta u provođenju istih ili slicnih projekata;

– Promotivnu dokumentaciju kojom dokazuju vlastite sposobnosti i aktivnosti zaštite okoliša.

Važne napomene:

1. Opravdanim troškovima smatraju se samo direktni i indirektni troškovi koji su neposredno povezani s provedbom projekta odnosno ostvarivanjem jednog ili više ciljeva projekta nastali na projektu.

2. Svi aplikanti koji podliježu obavezi primjene Zakona o javnim nabavkama, svoje radove, robe i usluge nabavljaju u skladu sa pomenutim Zakonom, te su samo troškovi proistekli iz tih nabavki opravdani za Fond.

3. U slucaju da je aplikant ujedno i krajnji izvršitelj projekta, opravdanim troškovima se smatraju samo:

– Troškovi rada ucesnika u projektu (opravdan trošak je samo za osobe koje direktno ucestvuju u provedbi proje- ktnih aktivnosti, odnosno direktno doprinose ostvarenju jednog ili više ciljeva projekta i za koje aplikant navede pri podnošenju zahtjeva da ce biti angažirani na Projektu, uz uvjet adekvatnog vrjednovanja po poziciji u projektu – u slucaju dodjele sredstava tabelarni prikaz, odnosno finan- sijski obrazac mora biti prihvacen od strane Fonda);

– Troškovi putovanja/terenskog rada za angažirane na projektu, ukoliko se projekt ili dijelovi projekta provode izvan sjedišta aplikanta (dokazuju se putnim nalozima i racunima);

-Troškovi vanjskih usluga neposredno vezanih uz projekt (po ugovoru, ugovoru o djelu ili autorskom djelu), kao npr: savjetodavne usluge, usluge prevođenja, usluge izrade analiza, evaluacija, istraživanja, strucnih mišljenja, izvještaja itd.;

-Troškovi vezani za nabavku neophodne nove opreme i uređaja direktno vezanih za realizaciju aktivnosti na projektu (dokazuje se racunima);

-Troškovi prezentacija, štampanja, printanja i sl. direktno vezanih s realizacijom projekta (dokazuje se racunima);

-Ostali troškovi za koje aplikant dostavi Izjavu da su neophodni za provedbu projekta odnosno ostvarivanje jednog ili više ciljeva projekta;

Opravdani troskovi nisu:

-podugovaranje usluga za koje izvršitelj usluge nije nadležan;

-place zaposlenika koji nisu prijavljeni da ce raditi na projektu;

-svi troškovi za koje ne postoji pokrice u ugovorima i racunima.

1. Kriteriji odabira

Analizu pristiglih prijava na Javni konkurs vršit ce Komisija za analizu ispunjenosti formalno-pravnih uslova javnog konkursa i Komisija za strucnu ocjenuprijava, koje imenuje direktorFonda za zaštitu okoliša Federacije BiH.

Komisija za analizu ispunjenosti formalno-pravnih uslova javnog konkursa je dužna otvoriti sve pristigle prijave, te utvrditi da li su podnesene blagovremeno, da li se odnose na predmet javnog konkursa, da li su podnesene od strane korisnika sredstava na kojeg se javni konkurs odnosi, te da li je uz prijavu dostavljena dokumentacija tražena javnim konkursom, o cemu je dužna saciniti Izvještaj. Na osnovu Izvještaja Komisije za analizu ispunjenosti formalno-pravnih uslova, Komisija za strucnu ocjenu prijava vrši dalju analizu i strucnu ocjenu prijava koje ispunjavaju formalno-pravne uslove.

Komisija za strucnu ocjenu prijava vrši analizu i strucno bodovanje prijava koje ispunjavaju formalno-pravne uslove, u skladu sakriterijima propisanimclanom3. Pravilnikao mjerilima za ocjenjivanje zahtjeva za dodjelu sredstava Fonda, odnosno programa, projekata i slicnih aktivnosti. Po završenoj analizi i strucnom bodovanju prijava, Komisija za strucnu ocjenu prijava sastavlja listu projekata koji zadovoljavaju strucne kriterije, prema osvojenom broju bodova, za svaki LOT posebno, kao i listu projekata koji ne zadovoljavaju strucne kriterije.

Prva faza ocjene prijava koju provodi Komisija za strucnu ocjenu prijava podrazumijeva pregled ispunjenosti minimalnih uslova prijave, prema sljedecim osnovnim kriterijima:

1. Usklađenost sa temom/programskom aktivnošcu/temom LOT-a

2. Vlastito ucešce u skladu sa traženim konkursom

3. Kompletna dodatna obavezna dokumentacija

Sva tri navedena uvjeta moraju biti zadovoljena kako bi projekt stekao uvjete zanarednikorak, ato je strucno bodovanje.

Prijave koje ispunjavaju sve minimalne uslove se dalje strucno boduju prema sljedecim kriterijima:

1. Kvalitet i relevantnost projekta (pripremljenost) – do 20 bodova

2. Kapaciteti aplikanta koji podnosi zahtjev za realizaciju projekta – do 5 bodova

3. Stepen povoljnog uticaja na okoliš i održivost projekta – do 15 bodova

4. Socio-ekološki pokazatelji i stepen ugroženosti okoliša – do 10 bodova

5. Finansijska ocjena projekta – do 20 bodova

Da bi bila strucno prihvatljiva, prijava treba da bude ocijenjena sa minimalno 49 bodova, dok maksimalan broj bodova koji može biti dodijeljen od strane Komisije za strucnu ocjenu prijava iznosi 70.

Direktor Fonda vrsi bodovanje prema dodatnim kriterijima u skladu sa clanom 4. Pravilnika o mjerilima za ocjenjivanje zahtjeva za dodjelu sredstava Fonda, te izraluje listu prihvatljivih projekata za sufinansiranje na bazi Javnog konkursa za dodjelu sredstava u vidu finansijske pomoci kao podrska realizaciji programa, projekata i slicnih aktivnosti iz podrucja zastite okolisa za 2018. godinu – JP2018/2.

Uvjet koji trebaju zadovoljiti aplikacije da bi bile bodovane po dodatnim kriterijima Direktora su:

a) Aplikacija je zadovoljila formalno-pravne uvjete ucesca;

b) Aplikacija je zadovoljila minimalne strucne uvjete konkursa;

c) Projekat je strucno pozitivno ocijenjen, tj. ima minimalno 49 bodova.

Kriteriji na osnovu kojih direktor, nakon obavljenih konsul- tacija sa pomocnicima, vrsi daljnje bodovanje prijava koje zadovoljavaju strucne kriterije, su sljedeci:

1. Razvojni kriterij – do 15 bodova

2. Disperzna raspodjela sredstava po kantonima – do 10 bodova

3. Dosadasnje iskustvo Fonda sa aplikantom do 5 bodova.

Maksimalan broj bodova koji direktor može dodijeliti

projektu je 30. Ukupni broj bodova projekta predstavlja zbir bodova dodijeljenih od strane komisije za strucnu ocjenu prijava i bodova dodijeljenih od strane direktora.

Da bi projekt bio prihvatljiv za finansiranje treba imati minimalno 70 bodova.

Na osnovu ukupno ostvarenog brojabodova, direktorpodnosi Upravnom odboru prijedlog o odabiru korisnika sredstava Fonda, sa iznosima prihvatljivim za finansiranje. Na prijedlog direktora, Upravni odbor Fonda za zastitu okolisa Federacije BiH donosi odluku o dodjeli sredstava korisnicima.

Opravdanim troskovima smatraju se troskovi nastali na projektu nakon dana objavljivanja ovog Javnog konkursa.

PDV je opravdan trosak ako se ne odbija kao pretporez.

VI.Mjesto i rok za dostavljanje prijava

Obrasci za prijavu po ovom Javnom konkursu mogu se preuzeti na službenoj web stranici Fonda za zastitu okolisaFBiH:www.fzofbih.org.ba.

Umjesto adrese, na kovertu zalijepiti popunjenu naljepnicu koja se nalazi na prethodno navedenoj web stranici.

Prijava za ucestvovanje dostavlja se licno ili putem preporucene poste na adresu:

Fond za zastitu okolisa Federacije Bosne i Hercegovine ul. Hamdije Cemerlica 39a, 71 000 Sarajevo.

Prijava se dostavlja u zatvorenim neprovidnim kovertama sa naznakom:

“NE OTVARAJ – PRIJAVA NA JAVNI KONKURS – LOT BR.

Rok za podnosenje prijava je najkasnije do 26.11.2018. godine.

Dokumenti koji se dostavljaju kao prijava na Javni konkurs, ne vracaju se aplikantu.

VII. Rok za donosenje odluke o odabiru

Rok za donosenje Odluke Upravnog odbora o odabiru korisnika je 90 dana od dana zatvaranja Javnog konkursa.

Odluka se objavljuje na web stranici Fondawww.fzofbih.org.ba.

Fond ce sve sudionike javnog konkura obavijestiti o donosenju odluke Upravnog odbora o odabiru korisnika sredstava po objavljenom javnom konkursu u roku od 7 dana.

VIII. Opće odredbe

Fond za zastitu okolisa Federacije BiH ne snosi troskove nastale pripremom, sacinjavanjem i dostavljanjem prijave, te podnosilac prijave nema prava na naknadu troskova po osnovu ucesca na ovom Javnom konkursu.

Sve dodatne informacije i upute aplikantima u vezi sa Javnim konkursom, odgovorne službe Fonda za zastitu okolisa Federacije BiH ce davati 5 dana prije zatvaranja konkursa, i to radnim danom od 12:00 – 14:00h u prostorijama Fonda za zastitu okolisa Fede- racije BiH na adresi Hamdije Cemerlica 39a ili putem kontakt telefona:  +387 (0)33     72   36   80 ili putem e-maila:

info@fzofbih.org.ba