Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on skype

Javni konkurs za dodjelu sredstava iz tekućeg granta „Sufinansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti prevencije HIV-a i tuberkuloze u Bosni i Hercegovini” za 2020. godinu

Na osnovu člana 9. stav (1) Odluke o kriterijima za dodjelu sredstava iz tekućeg granta „Sufinansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti prevencije HIV-a i tuberkuloze u Bosni i Hercegovini„ za 2020. godinu ( „Službeni glasnik BiH“, broj 68/20),Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine, objavljuje

                                                                                 JAVNI KONKURS

za dodjelu sredstava iz tekućeg granta „Sufinansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti prevencije HIV-a i tuberkuloze u Bosni i Hercegovini” za 2020. godinu 

I. Predmet javnog konkursa

Odlukom o kriterijima za dodjelu sredstava iz tekućeg granta „Sufinansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti prevencije HIV-a i tuberkuloze u Bosni i Hercegovini“ za 2020. godinu (u daljnjem tekstu: Odluka o kriterijima) (Prilog 7) utvrđeni su kriteriji i druga pitanja vezana uz dodjelu sredstava iz tekućeg granta „Sufinansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti prevencije HIV-a i tuberkuloze u Bosni i Hercegovini“ za 2020. godinu, koja je objavljena na web stranici Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Ministarstvo).

II. Sredstva

Sredstva za tekući grant „Sufinansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti prevencije HIV-a i tuberkuloze u Bosni i Hercegovini“ za 2020. godinu u iznosu od 50.000,00 KM predviđena su u budžetu Ministarstva za 2020. godinu, na poziciji “Tekući transferi i grantovi”.

Sredstva se dodjeljuju za sufinansiranje projekata iz oblasti prevencije HIV infekcije i tuberkulozeputem javnog konkursa u skladu s kriterijima definiranim Odlukom o kriterijima.

Najmanji iznos sredstava koji se može dodijeliti jednom pravnom subjektu iz ovog granta ne može biti ispod 5.000,00 KM, a maksimalan iznos sredstava koji se može dodijeliti jednom pravnom subjektu iz ovog granta iznosi 20.000,00 KM. 

III. Pravo na podnošenje projekata

Pravo na podnošenje projekata, na osnovu Javnog konkursa za dodjelu sredstava iz tekućeg granta „Sufinansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti prevencije HIV-a i tuberkuloze u Bosni i Hercegovini“ za 2020. godinu imaju sljedeći pravni subjekti u Bosni i Hercegovini :

a)      udruženja registrirana u Bosni i Hercegovini minimalno tri godine čija je jedna od djelatnosti provođenje preventivnih i promotivnih aktivnosti u oblasti HIV-a i drugih preventivno promotivnih aktivnosti u oblasti zdravstva; 

b)      pravna lica registrirana u Bosni i Hercegovini minimalno tri godine čija je jedna od djelatnosti provođenje aktivnosti na zdravstvenom prosvjećivanju stanovništva i druge aktivnosti u vezi sa tuberkulozom. 

Subjekti koji imaju pravo da apliciraju, mogu biti podržani samo sa jednim projektom u okviru ovog granta.

IV. Izuzeće

Ako podnosilac zahtjeva nije izvršio svoje obaveze na osnovu zaključenog ugovora sa Ministarstvom u periodu do 2020. godine, njegov zahtjev za dodjelu sredstava na osnovu Javnog konkursa za 2020. godinu neće se uzimati u razmatranje. 

Izuzeće se odnosi i na ovlaštenu osobu koja je zaključila ugovor sa Ministarstvom te se neće razmatrati zahtjev drugog pravnog subjekta koji aplicira za sredstva na osnovu objavljenog konkursa ako se ta osoba javi kao ovlaštena osoba. 

Subjekti koji su dobili sredstva za projekte u okviru konkursa za 2018. godinu i čiji su projekti utoku, ne mogu aplicirati na javni konkurs za 2020. godinu.

Na dodjelu sredstava nemaju pravo subjekti čiji projekti svojim sadržajem na bilo koji način vrijeđaju vjerske ili etničke osjećaje pripadnika bilo kog naroda u BiH. 

V. Namjena sredstava

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine svojom odlukom dodjeljuje sredstva za sufinansiranje projekata koji daju doprinos implementaciji aktivnosti definiranih “Planom tranzicije za nastavak prevencije, liječenja i njege HIV/AIDS-a u Bosni i Hercegovini za period 2015-2017” (u daljem tekstu: Tranzicijski plan za HIV) i “Tranzicijskim planom za dalje provođenje aktivnosti prevencije, kontrole i borbe protiv tuberkuloze u Bosni i Hercegovini podržanih od strane Globalnog fonda za borbu protiv AIDS-a, tuberkuloze i malarije (2015-2017)” (u daljem tekstu: Tranzicijski plan za tuberkulozu), i koji daju podršku institucijama u Bosni i Hercegovini u ispunjavanju međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine, a kroz podršku za sljedeće aktivnosti: 

a) podršku u provođenju aktivnosti uzimanja uzoraka i testiranja na navedene bolesti, zamjene igala i šprica, s ciljem prevencije od zaraznih bolesti za sljedeće subjekte:udruženja registrirana u Bosni i Hercegovini minimalno tri godine čija je jedna od djelatnosti provođenje preventivnih i promotivnih aktivnosti u oblasti HIV-a i drugih preventivno promotivnih aktivnosti u oblasti zdravstva;

b) podršku aktivnostima održavanja treninga i štampanja brošura o prevenciji, potrebi testiranja i liječenju HIV-a i tuberkuloze, ranjivim i teško dostupnim grupama, i grupama pod povećanim rizikom kao što su seksualne radnice, injekcioni korisnici droga, muškarci koji imaju seks sa muškarcima i drugi, uključujući mobilno testiranje na HIV infekciju teško dostupnih grupa i grupa pod povećanim rizikom za sljedeće subjekte: udruženja registrirana u Bosni i Hercegovini minimalno tri godine čija je jedna od djelatnosti provođenje preventivnih i promotivnih aktivnosti u oblasti HIV-a i drugih preventivno promotivnih aktivnosti u oblasti zdravstva;
c) podršku aktivnostima savjetovanja injekcionih korisnika droga koji se nalaze na izdržavanju kazne zatvora u kazneno-popravnim zavodima u Bosni i Hercegovini i njihove pripreme za izlazak na slobodu, za sljedeće subjekte:udruženja registrirana u Bosni i Hercegovini minimalno tri godine čija je jedna od djelatnosti provođenje preventivnih i promotivnih aktivnosti u oblasti HIV-a i drugih preventivno promotivnih aktivnosti u oblasti zdravstva;


d) terenske aktivnosti na otkrivanju novih slučajeva kod kojih postoji sumnja na tuberkulozu, aktivnosti informisanja, edukacije i komunikacije s ciljem podizanja svijesti opće populacije o tuberkulozi, s posebnim fokusom na rizične grupe kao što su romska populacija, interno raseljene osobe, osobe sa ograničenim pristupom zdravstvenim uslugama, specifične grupe mladih, starijih ili siromašnih, i unapređenja prevencije i kontrole tuberkuloze, za sljedeće subjekte: pravna lica registrirana u Bosni i Hercegovini minimalno tri godine čija je jedna od djelatnosti provođenje aktivnosti na zdravstvenom prosvjećivanju stanovništva i druge aktivnosti u vezi sa tuberkulozom. 

Terenske aktivnosti u okviru tačke d) podržat će se sa najviše 20% sredstava od ukupnog iznosa granta.


Troškovi reprezentacije koji se odnose na ishranu i piće, ne mogu biti veći od 5% od ukupno odobrenog iznosa sredstava za podržani projekat; dok troškovi taksi usluga i mobilnih

telefona nisu prihvatljivi. Troškovi goriva su prihvatljivi isključivo ako su direktno vezani

uz implementaciju projektnih aktivnosti. 


Sredstva se dodjeljuju namjenski korisniku sredstava za konkretan projekat u skladu s odlukom Vijeća ministara Bosne i Hercegovine te nije moguće vršiti bilo kakve naknadne promjene vezane uz odobreni projekat (npr. izmjene korisnika projekta, aktivnosti i dr.). 

Projekti kojima se dodjeljuju sredstva iz ovog granta mogu trajati maksimalno jednu godinu. 

VI. Kriteriji za vrednovanje podnesenih projekata

Pri razmatranju podnesenih projekata vrednuje se: 


a) kvalitet projekta i njegov doprinos implementaciji aktivnosti definiranih Tranzicijskim planom za HIV, Tranzicijskim planom za tuberkulozu, i doprinos projekta u pružanju podrške institucijama u Bosni i Hercegovini u ispunjavanju međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine;


b) finansijski i operativni kapaciteti aplikanta, uključujući procjenu realiziranih projekata/programa u protekle tri godine, do sada ostvarena saradnja s međunarodnim partnerima i članstvo u međunarodnim i evropskim mrežama i asocijacijama; 

c) održivost projekta i projektnih rezultata u periodu nakon završetka projekta; 

d) izvodljivost projekta, projektnih aktivnosti, jasna povezanost cilja projekta s projektnim aktivnostima, broj korisnika koji su obuhvaćeni projektom; 


e) troškovna efektivnost aktivnosti, odnosno usklađenost predviđenih troškova sa ukupnim budžetom projekta i jasna vidljivost traženih sredstava za svaku od planiranih aktivnosti u

okviru projekta. Vrednovanje projekata vrši se prema kriterijima i bodovima navedenim u Evaluacionom obrascu (Prilog 4) koji je sastavni dio ove odluke, a koji obuhvataju: 

a) tematske kriterije; 


b) finansijske i operativne kapacitete aplikanta ; 


c) relevantnost projekta; 


d) efektivnost i izvodljivost aktivnosti; 


e) održivost aktivnosti i ciljeva;


f) budžet i troškovna efektivnost aktivnosti. 

VII. Potrebna dokumentacije i način dostavljanja

Podnosilac projekta za dodjelu sredstava iz tekućeg granta “Sufinansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti prevencije HIV-a i tuberkuloze u Bosni i Hercegovini” za 2020. godinu, obavezno prilaže sljedeću dokumentaciju: 


a) aplikacioni obrazac koji je sastavni dio Odluke o kriterijima (Prilog 1), elektronski popunjen, potpisan i ovjeren pečatom podnosioca projekta (original);

b) finansijski plan projekta na Obrascu za budžet (Prilog 2), koji je sastavni dio Odluke o kriterijima, s prikazanim izvorima prihoda i očekivanim rashodima, mora biti popunjen na računaru, potpisan i ovjeren službenim pečatom podnosioca projekta, u suprotnom se smatra neurednim i ne uzima se u razmatranje. U budžetu projekta mora biti jasno naznačeno za koje aktivnosti se traže sredstva od Ministarstva, a za koje aktivnosti su osigurana sredstva iz drugih izvora (original); 


c) izvod iz registra nadležnog organa u kojem je registriran podnositelj projekta, ne stariji od tri mjeseca (original ili kopija ovjerena od strane nadležnog organa);

d) statut podnosioca projekta, a u slučaju da je bilo izmjena i dopuna statuta iste se dostavljaju uz osnovni statut ( kopija ovjerena pečatom podnosioca projekta);


e) uvjerenje o poreskoj registraciji podnosioca projekta (identifikacioni broj) ( kopija ovjerena od strane nadležnog organa) ; 


f) rješenje o razvrstavanju podnosioca projekta prema djelatnosti izdato od strane nadležnog zavoda za statistiku (kopija ovjerena od strane nadležnog organa) ; 


g) zvaničan dokument banke o otvaranju transakcionog računa podnosioca projekta (original ili kopija ovjerena od strane nadležnog organa); 

h) potvrdu da račun nije blokiran (original);


i) godišnji obračun o poslovanju podnosioca projekta za 2019. godinu, iz kojeg je vidljivo da je isti predat i ovjeren od strane Agencije za posredničke, informatičke i finansijske usluge (APIF-a), odnosno Finansijsko informatičke agencije (FIA) ( kopija); 


j) izjava podnosioca projekta, čija forma je sastavni dio Odluke o kriterijima (Prilog 3), potpisana od strane ovlaštene osobe i ovjerena službenim pečatom podnosioca projekta (original); 

k) potvrdu Ministarstva civilnih poslova BiH da je prethodni projekt završen i opravdan.

Dokumentacija od tačke a) do tačke k) se dostavlja istim redosljedom kako je i navedeno i mora biti uvezana u cjelinu (kao knjiga, spiralno, jemstvenik ili uvezan u fasciklu), tako da se ne mogu naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati pojedinačni listovi.

Dokumentacija koja ne bude uvezana na način kako je definirano neće biti uzeta u razmatranje i smatrat će se neurednom.

Dokumentacija od tačke a) do tačke k) se dostavlja u zatvorenoj koverti, ISKLJUČIVO PUTEM POŠTE Ministarstvu, sa naznakom:

„Javni konkurs za dodjelu sredstava iz tekućeg granta

Sufinansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti prevencije HIV-a i tuberkuloze u Bosni i Hercegovini“ za 2020. godinu,

Ministarstvo civilnih poslova,

Trg BiH 1, 71 000 Sarajevo“.

Obavještenje o Javnom konkursu se objavljuje u tri dnevna lista (Nezavisne novine, Oslobođenje i Večernji list), a tekst Javnog konkursa se objavljuje na web stranici Ministarstva.

Javni konkurs ostaje otvoren 21 dan od dana posljednje objave.

Dopuna dokumentacije koja stigne u roku u kome je objavljen Javni konkurs će se prihvatiti, a koja stigne nakon zatvaranja konkursa neće se prihvatiti.

Neblagovremene i nepotpune prijave se ne uzimaju u razmatranje.

VIII. Ostale napomene

Odluka o rasporedu sredstava

Odluku o rasporedu sredstava namijenjenih za tekući grant “Sufinansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti prevencije HIV-a i tuberkuloze u Bosni i Hercegovini“za 2020.godinu (u daljnjem tekstu: Odluka o rasporedu sredstava) donosi Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na prijedlog Ministarstva. 

Nakon što Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvoji Odluku o rasporedu sredstava i nakon njenog objavljivanja u „Službenom glasniku BiH“, odluka se objavljuje na web stranici Ministarstva.

Obavještenja

Podnosioci, čije su prijave za dodjelu sredstava odbačene ili odbijene, obavještavaju se o razlozima odbacivanja ili odbijanja istih pisanim putem.

Podnosioci, kojima su dodijeljena sredstva, smatraju se obavještenim objavljivanjem Odluke o rasporedu sredstava u „Službenom glasniku BiH“ i na web stranici Ministarstva.

Ugovor o korištenju dodijeljenih sredstava

Ministarstvo će sa korisnicima sredstava, nakon što Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donese Odluku o rasporedu sredstava, te ista bude objavljena u “Službenom glasniku BiH”, zaključiti ugovor kojim će biti definisana međusobna prava i obaveze ugovornih strana.

Prije zaključivanja ugovora korisnici sredstava se obavještavaju elektronskim ili usmenim putem o Odluci Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i visiniodobrenih sredstava, te se od istih traži da u roku od sedam dana dostave:

a)      Korigirani budžet usklađen sa odobrenim sredstvima. Korigirani budžet projekta postaje sastavni dio ugovora i isti mora biti potpisan od strane ovlaštenog lica i ovjeren pečatom.

b)      Prilikom sačinjavanja korigiranog budžeta dozvoljeno je mijenjanje iznosa po budžetskim linijama, ali ne i mijenjanje budžetskih linija.

Ako korisnik sredstava ne prihvati uvjete propisane ugovorom gubi pravo na korištenje sredstava, te je u tom slučaju dužan pismeno obavijestiti Ministarstvo u roku od sedam dana.

Primjena procedure definisane Zakonom o javnim nabavkama

U slučaju kada je korisnik sredstava ugovorni organ u smislu čl. 4. i 5. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), za nabavku opreme, roba ili usluga iz sredstava odobrenog projekta korisnik sredstava primjenjuje procedure definirane Zakonom o javnim nabavkama, odnosno doznačena sredstva će utrošiti u skladu s zakonskim propisima i pravdati relevantnim računovodstveno- finansijskim dokazima.

Ako korisnik sredstava granta nema status ugovornog organa (fizička lica, udruženja, fondacije i sl.), s obzirom na to da se radi o trošenju javnih sredstava, Korisnik sredstava je obavezan transparentno trošiti dodjeljena sredstva u skladu sa Instrukcijom Ministarstva o obavezi primjene Zakona o javnim nabavkama od strane krajnjih korisnika grant sredstava broj: 05-02-2-1258-1/17 od 25.12.2017. godine koja je objavljena na web stranici Ministarstva.

Izvještaji o utrošku sredstava

Korisnici sredstava dužni su Ministarstvu dostaviti izvještaje o namjenskom utrošku sredstava prema Obrascu za narativni izvještaj (Prilog 5) i Obrascu za finansijski izvještaj (Prilog 6), a koji su sastavni dio Odluke o kriterijima, najkasnije u roku od 30 dana od dana završetka projekta.

Korisnici sredstava kojima budu dodijeljena sredstva u iznosu 20.000,00 KM i više dužni su angažovati nezavisnu reviziju u skladu sa Međunarodnim revizorskim standardom 4400 – Dogovorene procedure, gdje će se od revizora zahtjevati da provede „Procedure verifikacije troškova projekta“ i dostavi „Izvještaj o stvarnom nalazu – Report of factual findings“.

Korisnici sredstava troškove nezavisne revizije mogu planirati u okviru budžeta projekta sa kojim apliciraju na konkurs.

Korisnik sredstava koji podliježe obavezi dostavljanja nalaza nezavisne revizije isti dostavlja uz popunjene i vlastitim pečatom ovjerene obrasce za narativni i finansijski izvještaj. 

Finansijski izvještaj obavezno sadrži kopije originalnih fiskalnih i ostalih propisanih računovodstvenih isprava za sve troškove nastale po odobrenom projektu u skladu sa važećim zakonskim propisima koji reguliraju ovu oblast.Narativni izvještaj sadrži fotografije, izvještaje medija, zapisnike i slično.

Ako korisnik sredstava ne dostavi izvještaj o utrošku sredstava u skladu sa odredbama Odluke o kriterijima, Ministarstvo će zatražiti povrat cjelokupnog iznosa doznačenih sredstava na Jedinstveni račun trezora Bosne i Hercegovine u roku od 30 dana od dana kada Ministarstvo pisanim putem to od njega zatraži, u suprotnom pokrenut će se postupak pred nadležnim organom protiv aplikanta koji nije opravdao doznačena sredstva i zabranjuje se apliciranje istom na konkurse koje raspisuje Ministarstvo u periodu od tri godine.

Ako se ustanovi nenamjensko trošenje doznačenih sredstava aplikant je dužan izvršiti povrat cjelokupnog iznosa doznačenih sredstava za koji je utvrđen nenamjenski utrošak na Jedinstveni račun trezora Bosne i Hercegovine u roku od 30 dana od dana kada Ministarstvo pisanim putem to od njega zatraži, u suprotnom pokrenut će se postupak pred nadležnim organom protiv aplikanta koji nije opravdao doznačena sredstva i zabranjuje se apliciranje istom na konkurse koje raspisuje Ministarstvo u periodu od tri godine.

Ako korisnik nije utrošio cjelokupna doznačena sredstva za realizaciju odobrenog projekta, dužan je da izvrši povrat neutrošenih sredstava uplatom istih na Jedinstveni račun trezora Bosne i Hercegovineu roku od 30 dana od dana završetka projekta uz obrazloženje. Ako se sredstva ne uplate u navedenom roku pokreće se postupak pred nadležnim organom protiv korisnika sredstava koji nije opravdao doznačena sredstva i zabranjuje se apliciranje istom na konkurse koje raspisuje Ministarstvo u periodu od tri godine.

Svi prilozi navedeni u Javnom konkursu mogu se preuzeti na sljedećim linkovima:

Aplikacioni obrazac (Prilog 1)

Obrazac za budžet (Prilog 2)

Izjava (Prilog 3)

Evaluacioni obrazac (Prilog 4)

Obrazac za narativni izvještaj (Prilog 5)

Obrazac za finansijski izvještaj (Prilog 6)

Odluka o kriterijima za dodjelu sredstava iz granta „Sufinansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti prevencije HIV-a i tuberkuloze u Bosni i Hercegovini“ za 2020. godinu (Prilog 7)