Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on skype

Javni konkurs za dodjelu sredstava iz tekućeg granta „Podrška tehničkoj kulturi i inovatorstvu u Bosni i Hercegovini“ za 2020. godinu

Na osnovu člana 9. stav (1) Odluke o kriterijima za dodjelu sredstava iz tekućeg granta „Podrška tehničkoj kulturi i inovatorstvu u Bosni i Hercegovini“ za 2020. godinu(„Službeni glasnik BiH“ broj 68/20), Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine, objavljuje

                                                                    JAVNI KONKURS

za dodjelu sredstava iz tekućeg granta „Podrška tehničkoj kulturi i inovatorstvu u Bosni i Hercegovini“ za 2020.godinu

I Predmet javnog konkursa

Odlukom o kriterijima za dodjelu sredstava iz tekućeg granta „Podrška tehničkoj kulturi i inovatorstvu u Bosni i Hercegovini“ za 2020. godinu (u daljnjem tekstu: Odluka o kriterijima) (Prilog 7) utvrđeni su kriteriji i druga pitanja vezana za dodjelu sredstava iz tekućeg granta „Podrška tehničkoj kulturi i inovatorstvu u Bosni i Hercegovini“ za 2020. godinu, koja je objavljena na web stranici Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

II Sredstva

Sredstva za tekući grant „Podrška tehničkoj kulturi i inovatorstvu u Bosni i Hercegovini„ za 2020. godinu u iznosu od 117.000,00 KM predviđena su u budžetu Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) za 2020. godinu, na poziciji “Tekući transferi i grantovi”.

Sredstva se dodjeljuju za sufinansiranje projekata iz oblasti inovatorstva i tehničke kulture putem javnog konkursa i u skladu s kriterijima definisanim Odlukom o kriterijima.

Najmanji iznos sredstava koji se može dodijeliti iz ovog granta iznosi 3.000,00 KM a maksimalni do 25.000,00 KM.

III Pravo na podnošenje projekata

Pravo na podnošenje projekata, na osnovu objavljenog konkursa za dodjelu sredstava iz tekućeg granta „Podrška tehničkoj kulturi i inovatorstvu u Bosni i Hercegovini“ za 2020. godinu imaju:

a)      registrirani savezi i udruženja inovatora,

b)      sekcije i organizacije tehničke kulture,

c)      registrirane naučno-istraživačke organizacije,

d)      inovacioni centri,te

e)      inovatori-fizička lica koji su državljani Bosne i Hercegovine sa prijavljenim prebivalištem u Bosni i Hercegovini.

Subjekti koji imaju pravo da apliciraju, mogu biti podržani samo sa jednim projektom u okviru ovog granta.

IV Izuzeće

Ako podnosilac zahtjeva nije izvršio svoje obaveze na osnovu zaključenog ugovora sa Ministarstvom u periodu do 2020. godine, njegov zahtjev za dodjelu sredstava na osnovu konkursa za 2020. godinu neće se uzimati u razmatranje. 

Izuzeće se odnosi i na ovlaštenu osobu koja je zaključila ugovor sa Ministarstvom te se neće razmatrati zahtjev drugog pravnog subjekta koji aplicira za sredstva na osnovu objavljenog konkursa ako se ta osoba javi kao ovlaštena osoba. 

Subjekti koji su dobili sredstva za projekte u okviru konkursa za 2018. godinu i čiji su projekti utoku, ne mogu aplicirati na javni konkurs za 2020. godinu.

Na dodjelu sredstava nemaju pravo subjekti čiji projekti svojim sadržajem na bilo koji način vrijeđaju vjerske ili etničke osjećaje pripadnika bilo kog naroda u BiH. 

V Namjena sredstava

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine svojom odlukom dodjeljuje sredstva za sufinansiranje projekata koji daju doprinos razvoju tehničke kulture i inovatorstva u Bosni i Hercegovini, te doprinose implementaciji strateških dokumenta u oblasti nauke i inovacija i to kroz:

a)      podršku redovnom radu i programskim aktivnostima udruženja i saveza inovatora i tehničke kulture u BiH;

b)      podršku aktivnostima koje doprinose promociji inovatorstva i tehničke kulture u BiH;

c)      podršku aktivnostima koje doprinose promociji domaćih inovacija na međunarodnom planu i učešće na međunarodnim događajima iz oblasti inovatorstva;

d)      podršku inovatorima-pojedincima za rad na inovacijama, zaštiti inovacija, te ispitivanjima i izradi prototipa;

e)      podršku aktivnostima koje doprinose primjeni inovacija u privredi.

Ako su u okviru planiranih aktivnosti u okviru projekta predviđeni troškovi hrane i pića isti ne mogu biti veći od 5% od odobrenog iznosa sredstava, dok su troškovi taksi usluga, goriva, te mobilnih telefona, neprihvatljivi.

Fizička lica-inovatori iz odobrenih sredstava ne mogu sebi isplaćivati plaće, honorare, niti plaćati poreze i doprinose na osnovu ličnih primanja.

Sredstva se dodjeljuju namjenski korisniku sredstava za konkretan projekat i nije moguće vršiti naknadnu promjenu korisnika sredstava, niti promjenu samog projekta (npr. umjesto izabranog predložiti drugi projekat odnosno vršiti prenamjenu dodjeljenih sredstava).

VI Kriteriji za vrednovanje podnesenih projekata

Pri razmatranju podnesenih projekata vrednovat će se:

a)    kvalitet projekta i njegov doprinos razvoju inovatorstva i tehničke kulture u BiH, te doprinos implementaciji strateških dokumenata u oblasti nauke i inovacija u BiH i implementaciji prioroteta Unije za inovacije, kroz:

1)     Stvaranje inovacione baze, promocije značaja inovatorstva i tehničke kulture u društvu, transferu tehnologija, zaštita intelektualnog vlasništva,

2)     Jačanje saradnje sa privredom kroz komercijalizaciju i primjenu inovativnih dostignuća.

      b) finansijski i operativni kapaciteti aplikanta, uključujući procjenu realiziranih projekata/programa u protekle tri godine, do sada ostvarena saradnja s međunarodnim partnerima i članstvo u međunarodnim i evropskim mrežama i asocijacijama,

   c) održivost projekta i projektnih rezultata u periodu nakon završetka projekta,

   d) izvodljivost projekta, projektnih aktivnosti i jasnost povezanosti cilja projekta s projektnim aktivnostima, broj građana koji su obuhvaćeni projektom i afirmiranje i angažman mladih,

   e) troškovna efektivnost aktivnosti, odnosno usklađenost predviđenih troškova sa ukupnim budžetom projekta i jasna vidljivost traženih sredstava za svaku od planiranih aktivnosti u okviru projekta.

Vrednovanje projekata vršit će se prema kriterijima i bodovima navedenim u Evaluacionom obrascu (Prilog 4) koji je sastavni dio odluke o kriterijima, a koji obuhvataju:

a)                       tematske kriterije,

b)                       finansijske i operativne kapacitete aplikanta,

c)                       relevantnost projekta,

d)                       efektivnost i izvodljivost aktivnosti,

e)                       održivost aktivnosti i ciljeva, te

f)                        budžet i troškovnu efektivnost aktivnosti.

VII Potrebna dokumentacija i način dostavljanja

Podnosilac projekta za dodjelu sredstava iz tekućeg granta “Podrška tehničkoj kulturi i inovatorstvu u Bosni i Hercegovini“ za 2020.godinu, obavezno prilaže sljedeću dokumentaciju:

a)      aplikacioni obrazac, koji je sastavni dio odluke o kriterijima (Prilog 1), elektronski popunjen, potpisan i ovjeren pečatom podnosioca projekta (original);

b)      finansijski plan projekta, na obrascu za budžet koji je sastavni dio odluke o kriterijima (Prilog 2), elektronski popunjen, potpisan i ovjeren službenim pečatom podnosioca projekta ( original);

c)      aktuelni izvod iz registra nadležnog organa u kojem je registriran podnositelj projekta, ne stariji od tri mjeseca (original ili kopija ovjerena od strane nadležnog organa);

d)      statut, samo za institute, udruženja, fondacije, a u slučaju da je bilo izmjena i dopuna statuta iste se dostavljaju uz osnovni statut (kopija ovjerena pečatom podnosioca projekta);

e)      uvjerenje o poreskoj registraciji podnosioca projekta (identifikacioni broj) (kopija ovjerena od strane nadležnog organa);

f)       rješenje o razvrstavanju podnosioca projekta prema djelatnosti izdato od strane nadležnog zavoda za statistiku (kopija ovjerena od strane nadležnog organa);

g)      zvaničan dokument banke o otvaranju transakcionog računa podnosioca projekta (budžetski korisnici treba da dostave uredno potpisanu i službenim pečatom ovjerenu instrukciju za plaćanje koja podrazumijeva transakcioni račun banke, broj budžetske organizacije, vrstu prihoda i broj općine) (original ili kopija ovjerena od strane nadležnog organa);

h)      subjekti koji su budžetski korisnici i posluju preko računa entiteta, kantona ili općine dužni su dostaviti potpisanu i pečatom ovjerenu Izjavu tog organa, a kojom se potvrđuje da nema smetnji da novac odobren za projekat bude na raspolaganju korisniku sredstava (original);

i)       godišnji obračun o poslovanju podnosioca projekta za 2019. godinu, iz kojeg je vidljivo da je isti predat i ovjeren od strane Agencije za posredničke, informatičke i finansijske usluge (APIF-a), odnosno Finansijsko informatičke agencije (FIA) (kopija);

j)       izjava podnosioca projekta, čija forma je sastavni dio odluke o kriterijima (Prilog 3), potpisana od ovlaštenog lica i ovjerena pečatom podnosioca projekta (original);

k)      ako podnosilac projekta ne može dostaviti neki od obaveznih dokumenata na način predviđen odlukom o kriterijima, dužan je o tome sačiniti pisano obrazloženje koje mora biti potpisano i ovjereno službenim pečatom podnosioca projekta i dostaviti isto uz ostalu raspoloživu projektnu dokumentaciju. Ako se obrazloženje ocjeni opravdanim od strane Komisije takvi podnosioci projekta se uzimaju u razmatranje, kao izuzetak (original);

l)       CD ili USB na kojem je snimljena dokumentacija iz tač. a) i b).

Podnosilac projekta (inovator – fizičko lice), obavezno dostavlja dokumentaciju navedenu pod tač. a), b) i j), dokument iz tačke g) koji se odnosi na otvaranje žiro računa fizičkog lica, te dodatno dostavlja uredno potpisanu biografiju, potvrdu da je član nekog udruženja inovatora izdatu od tog udruženja u originalu ili ovjerenoj kopiji ne starijoj od tri mjeseca, te potvrdu Instituta za intelektualno vlasništvo da je inovacija/ patent koji se predlaže za dodjelu sredstava, prihvaćen ili dokaz da je zahtjev za prihvatanje inovacije/patenta predat Institutu za intelektualno vlasništvo (ovjerena kopija).

Dokumentacija od tačke a) do tačke k) se dostavlja istim redoslijedom kako je navedeno i mora biti uvezana u cjelinu (kao knjiga, jemstvenik, spiralni uvez ili uvezana u fasciklu), tako da se ne mogu naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati pojedinačni listovi.

Dokumentacija koja ne bude uvezana na način kako je definirano neće biti uzeta u razmatranje i smatrat će se neurednom.

Dokumentacija od tačke a) do tačke l) se dostavlja u zatvorenoj koverti, ISKLJUČIVO PUTEM POŠTE Ministarstvu, sa naznakom:

„Javni konkurs za dodjelu sredstava iz tekućeg granta

„Podrška tehničkoj kulturi i inovatorstvu u Bosni i Hercegovini“ za 2020. godinu,

Ministarstvo civilnih poslova BiH,

Trg BiH 1, 71 000 Sarajevo“.

Javni konkurs je otvoren 21 dan od dana posljednje objave.

Dopuna dokumentacije koja stigne u roku u kome je objavljen konkurs će se prihvatiti, a koja stigne nakon zatvaranja konkursa neće se prihvatiti.

Neblagovremene i nepotpune prijave se ne uzimaju u razmatranje.

VIII Ostale napomene

Odluka o rasporedu sredstava

Odluku o rasporedu sredstava namjenjenih za tekući grant “ Podrška tehničkoj kulturi i inovatorstvu u Bosni i Hercegovini“ (u daljnjem tekstu: Odluka o rasporedu sredstava) donosi Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na prijedlog Ministarstva. 

Nakon što Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvoji Odluku o rasporedu sredstava i nakon njenog objavljivanja u „Službenom glasniku BiH“, odluka se objavljuje na web stranici Ministarstva.

Obavještenja

Podnosioci, kojima su dodjeljena sredstva, smatraju se obavještenim objavljivanjem Odluke o rasporedu sredstava u „Službenom glasniku BiH“ i na web stranici Ministarstva.

Podnosioci, čije su prijave za dodjelu sredstava odbačene ili odbijene, obavještavaju se o razlozima odbacivanja ili odbijanja istih pisanim putem.

Ugovor o korištenju dodjeljenih sredstava

Ministarstvo će sa korisnicima sredstava, nakon što Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donese Odluku o rasporedu sredstava, te ista bude objavljena u “Službenom glasniku BiH”, zaključiti ugovor kojim će biti definisana međusobna prava i obaveze ugovornih strana.

Prije zaključivanja ugovora korisnici sredstava se obavještavaju elektronskim ili usmenim putem o Odluci Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i visiniodobrenih sredstava, te se od istih traži da u roku od sedam dana dostave:

a)      Korigirani budžet usklađen sa odobrenim sredstvima. Korigirani budžet projekta postaje sastavni dio ugovora i isti mora biti potpisan od strane ovlaštenog lica i ovjeren pečatom.

b)      Prilikom sačinjavanja korigiranog budžeta dozvoljeno je mijenjanje iznosa po budžetskim linijama, ali ne i mijenjanje budžetskih linija.

Ako korisnik sredstava ne prihvati uvjete propisane ugovorom gubi pravo na korištenje sredstava, te je u tom slučaju dužan pismeno obavijestiti Ministarstvo u roku od 7 dana.

Primjena procedure definirane Zakonom o javnim nabavkama

U slučaju kada je korisnik sredstava ugovorni organ u smislu čl. 4. i 5. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), za nabavku opreme, roba ili usluga, iz sredstva odobrenog projekta korisnik sredstava primjenjuje procedure definirane Zakonom o javnim nabavkama, odnosno doznačena sredstva će utrošiti u skladu s zakonskim propisima i pravdati relevantnim računovodstveno- finansijskim dokazima.

Ako korisnik sredstava granta nema status ugovornog organa (fizička lica, udruženja, fondacije i sl.), s obzirom da se radi o trošenju javnih sredstava, Korisnik sredstava je obavezan transparentno trošiti dodjeljena sredstva u skladu sa Instrukcijom Ministarstva o obavezi primjene Zakona o javnim nabavkama od strane krajnjih korisnika grant sredstava broj: 05-02-2-1258-1/17 od 25.12.2017. godine koja je objavljena na web stranici Ministarstva.

Izvještaji o utrošku sredstava

Korisnici sredstava dužni su Ministarstvu dostaviti izvještaje o namjenskom utrošku sredstava prema Obrascu za narativni izvještaj (Prilog 5), Obrascu za finansijski izvještaj (Prilog 6), a koji su sastavni dio Odluke o kriterijima, najkasnije u roku od 30 dana od dana završetka projekta.

Korisnici sredstava kojima budu dodijeljena sredstva u iznosu 20.000,00 KM i više dužni su dostaviti i Izvještaj nezavisne revizije prema odredbama iz člana 17. Odluke o kriterijima.

Korisnici sredstava troškove nezavisne revizije mogu planirati u okviru budžeta projekta sa kojim apliciraju na konkurs.

Korisnik sredstava koji podliježe obavezi dostavljanja nalaza nezavisne revizije isti dostavlja uz popunjene i vlastitim pečatom ovjerene obrasce za narativni i finansijski izvještaj. 

Finansijski izvještaj obavezno sadrži kopije originalnih fiskalnih i ostalih propisanih računovodstvenih isprava za sve troškove nastale po odobrenom projektu u skladu sa važećim zakonskim propisima koji reguliraju ovu oblast.Narativni izvještaj sadrži fotografije, izvještaje medija, zapisnike i slično.

Ako korisnik sredstava ne dostavi izvještaj o utrošku sredstava u skladu sa odredbama Odluke o kriterijima, Ministarstvo će zatražiti povrat cjelokupnog iznosa doznačenih sredstava na Jedinstveni račun trezora Bosne i Hercegovine u roku od 30 dana od dana kada Ministarstvo pisanim putem to od njega zatraži, u suprotnom pokrenut će se postupak pred nadležnim organom protiv aplikanta koji nije opravdao doznačena sredstva i zabranjuje se apliciranje istom na konkurse koje raspisuje Ministarstvo u periodu od tri godine.

Ako se ustanovi nenamjensko trošenje doznačenih sredstava aplikant je dužan izvršiti povrat cjelokupnog iznosa doznačenih sredstava za koji je utvrđen nenamjenski utrošak na Jedinstveni račun trezora Bosne i Hercegovine u roku od 30 dana od dana kada Ministarstvo pisanim putem to od njega zatraži, u suprotnom pokrenut će se postupak pred nadležnim organom protiv aplikanta koji nije opravdao doznačena sredstva i zabranjuje se apliciranje istom na konkurse koje raspisuje Ministarstvo u periodu od tri godine.

Ako korisnik nije utrošio cjelokupna doznačena sredstva za realizaciju odobrenog projekta, dužan je da izvrši povrat neutrošenih sredstava uplatom istih na Jedinstveni račun trezora Bosne i Hercegovineu roku od 30 dana od dana završetka projekta uz obrazloženje. Ako se sredstva ne uplate u navedenom roku pokreće se postupak pred nadležnim organom protiv aplikanta koji nije opravdao doznačena sredstva i zabranjuje se apliciranje istom na konkurse koje raspisuje Ministarstvo u periodu od tri godine.

Svi prilozi navedeni u javnom konkursu mogu se preuzeti nana web stranici Ministarstva.:

Aplikacioni obrazac (Prilog 1)

Obrazac za budžet (Prilog 2)

Izjava (Prilog 3)

Evaluacioni obrazac (Prilog 4)

Obrazac za narativni izvještaj (Prilog 5)

Obrazac za finansijski izvještaj (Prilog 6)

Odluka o kriterijima za dodjelu sredstava iz granta „Podrška tehničkoj kulturi i inovatorstvu u Bosni i Hercegovini“ za 2020. godinu (Prilog 7)