Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on skype

J A V N I P O Z I V za dodjelu grant sredstava za podršku organizacijama osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini za 2020.godinu

Na osnovu člana 10. stav (2) Zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2020. godinu („Službeni glasnik BiH“, broj 46/20) i člana 8. Odluke o kriterijima  za dodjelu grant sredstava Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine za 2020. godinu koju je usvojilo Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na 36. vanrednoj sjednici održanoj 18.11.2020. godine, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine objavljuje   

J A V N I  P O Z I V za dodjelu grant sredstava za podršku organizacijama osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini za 2020.godinu  

Cilj dodjele grant sredstava je omogućiti savezima udruženja osoba s invaliditetom da provode promotivne, zagovaračke i edukativne aktivnosti koje se odnose na implementaciju Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom i preporuka Komiteta za prava osoba sa invaliditetom iz aprila 2017. godine, kroz sljedeće aktivnosti:

  1. edukativne, promotivne i  zagovaračke aktivnosti za članove saveza, njihove porodice i širu javnost, te upoznavanje osoba sa invaliditetom o njihovim pravima i obavezama institucija za ostvarivanje tih prava, kao i obučavanje članova za izradu konkretnih incijativa i projekata za unapređenje određenih prava i položaja osoba sa invaliditetom,
  2. provođenje aktivnosti vezanih za implementaciju preporuka Komiteta za prava osoba sa invaliditetom iz aprila 2017. godine.

Grant sredstva namijenjena su kao podrška organizacijama osoba sa invaliditetom u iznosu od 66.000,00 KM za osnaživanje saveza udruženja osoba sa invaliditetom za  provođenje programa prevencije i povećanja vidljivosti osoba sa invaliditetom u bosanskohercegovačkom društvu.

Iznos sredstava koji se može dodijeliti po jednom projektnom prijedlogu je do 8.250,00 KM.

Tekst Javnog poziva možete preuzeti na sljedećem linku:

http://mhrr.gov.ba/Javni_poziv/Arhivski/?id=9563