Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on skype

Projektni fondovi

Razvojni centar priprema i provodi planove i projekte od značaja za lokalnu zajednicu, te pruža pomoć lokalnim i regionalnim partnerima, organizacijama i institucijama u osmišljavanju, pripremi i provedbi njihovih razvojnih projekata.

Realizaciji svakog projekta prethodi priprema, planiranje i odobrenje. Tek nakon odobrenja finansiranja pristupamo njegovoj realizaciji. Spremni smo ponuditi usluge za realizaciju (priprema i upravljanje) velikih infrastrukturnih projekata koji su trenutno najaktuelniji za naše klijente, kako bi se u nedostatku vlastitih kapaciteta mogli nositi sa ovim multidisciplinarnim i sveobuhvatnim projektima.

Priprema projekta podrazumijeva:

  • prikupljanje podataka;
  • tehničko-ekonomsku analizu i izradu neophodne prethodne dokumentacije;
  • pronalaženja adekvatnih izvora finansiranja;
  • pripremu prijedloga projekata prema uputama finansijskih institucija;
  • apliciranje za sredstva iz različitih dostupnih fondova.

Po odobrenju finansiranja od strane različitih međunarodnih institucija kao što su razvojne banke (EIB, EBRD, KfW, WB), nadležna državna ministarstva i fondovi, EU fond i bilateralni fondovi (SIDA, USAID, GTZ, JICA), pristupa se implementaciji projekta. Kako bi se projekti realizovali uspješno i u skladu sa ugovorima i sporazumima sklopljenim sa finansijskim institucijama, neophodno je obezbijediti kvalitetno upravljanje projektima.

Mogućnosti učešća Bosne i Hercegovine u programima Evropske unije 2014-2020

Programi Evropske unije (ranije poznati kao programi Zajednice) su posebni programi koji se finansiraju iz opšteg budžeta Evropske unije i imaju za cilj da podrže interne politike Evropske unije i unaprijede saradnju između država članica Evropske unije i njihovih građana u različitim oblastima: kultura, zaitita okoline, poduzetništvo, potrošačka politika, obrazovanje, zdravstvo, pravosuđe, bezbjednost, fiskalna i carinska politika, nauka, itd.  

Zaključkom Evropskog vijeća u Solunu iz juna 2003. godine, zemljama zapadnog Balkana je ponuđena mogućnost da učestvuju u programima Evropske unije, kako bi se podržali njihovi napori na putu ka evropskim integracijama, uz razmjenu dobrih praksi, iskustava i znanja. Učešće Bosne i Hercegovine u programima Evropske unije (EU) regulisano je Okvirnim sporazumom između Evropske zajednice i Bosne i Hercegovine o opštim načelima sudjelovanja Bosne i Hercegovine u programima Zajednice, koji je potpisan u oktobru 2004. godine, a na snazi je od januara 2007. godine, I važeći je za ciklus programa EU za period 2014.-2020. godina.

Učestvovanje u programima Evropske unije predviđa iskazivanje interesa zemlje za učešćem  u pojedinačnom programu, potpisivanje međunarodnog sporazuma za svaki program posebno, te plačanje “ ulazne karte”, odnosno finansijski doprinos zainteresirane zemlje za učešće u programu. Dio ulazne karte moguće je pokriti iz Instrumenta predpristupne pomoći (IPA), najviše do 90 % iznosa ulazne karte za prvu godinu učešća, nakon čega se iznos sredstava iz IPA smanjuje, a povećava sufinansiranje iz domaćeg budžeta u narednim godinama.

Trenutno, Bosna i Hercegovina učestvuje u osam programa EU. U okviru ciklusa programa  EU za period 2014-2020, Bosna i Hercegovina je u 2014. godini pristupila programima Erasmus + (djelomično učešće u oblasti obrazovanja, obuke, mladih i sporta), Horizont 2020 (oblast nauke i inovacija) i Kreativna Evropa (oblast kulture i audiovizualne djelatnosti). Od 2016. godine, Bosna i Hercegovina je postala članicom sljedećih programa: Evropa za građane (oblast civilnog društva), Fiscalis 2020 (oblast finansija) i Carina 2020, dok je Bosna i Hercegovina pristupila programima COSME (oblast poduzetništva) i Zdravlje za razvoj 2017. godine.

Učešće u programima Evropske unije se najvećim dijelom ostvaruje putem kandidovanja projektnih prijedloga od strane aplikanata i dodjele sredstava za projekte u okviru natječaja koje objavljuju nadležna tijela Evropske komisije. U zemljama učesnicama programa obično se uspostavlja kontakt tačka za program, koja pruža informacije o programu i daje podršku aplikantima.

Direkcija za evropske integracije (DEI), u sklopu koordinacije fondova EU za Bosnu i Hercegovinu, prati i učešće Bosne i Hercegovine u programima Evropske unije, te pruža tehničku podršku relevantnim državnim ministarstvima i tijelima s ciljem učešća u pojedinim programima Evropske unije.