• Adresa: Alije Izetbegovića S3, 72240 Kakanj
  • E-mail: razvojnicentar.ba@gmail.com

NAJAVA: Tekući transferi za sanaciju šteta nastalih usljed poplava i klizišta – FMPU